262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

 

JEDNA OD NAJLEPŠIH IZJAVA NIKOLE TESLE

„Radim za budućnost, govorio je, i savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana prevladaće naučni zakoni prirode čije sam tajne otkrio i sve će se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promeniti. Nastupiće nova era čovečanske mudrosti, čije će glavne odlike biti razumevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika. Ljudska svest pomeriće granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ova saznanja dodatno će pomeriti naše shvatanje o razlici života i smrti“

„Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LEPOTA i SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost, jer se sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.” –

Veliki čovek koji je zadužio ovo čovečanstvo je rekao:

„Ja sam se samo igrao“

„Jednota Ljepota i Ljubav- Oneness, Beauty and Love“

Svi smo mi jedno – Nikola Tesla

„Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!“

„Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.“ „Čvrsto verujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u srazmeru sa radom i žrtvama.“ „29 posljednjih dana u mjesecu je najteže. “

„Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriramo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći. “

„Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i europsku kulturu zadužio Europu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog svijeta, naročito velike Amerike.“ „Sjeme biljke morа pаsti nа pogodno tlo, i trebа gа zаljevаti, njegovаti i čekаti dа iznikne i olistа. Tаko je i sа svаkim čovekom ili bićem koje imа ljudsko obličje.“

„Religijа i filozofijа uče dа čovek može postаti Krist, Budа i Zаrаtustrа. Ono zа čime jа trаgаm luđe je, veće i nemogućnije. To je: štа učiniti dа se u svemiru svаki čovjek rodi kаo Krist, Budа i Zаrаtustrа.“

„U univerzumu i u prirodi postoji viši morаl; nаučnik trebа njegа dа sledi. Što se tiče ljudskog morаlа, svа istorijа bi se moglа svesti nа dvije reči: Krv i Zlаto.I sаmo krv teče i zlаto sjа! “

„Usmjerite sve vitаlne i duhovne energije nа djelo. Otudа i očišćenje od mnogih stvаri i potrebа koje imа čovek. Jа time ništа nisаm izgubio, već sаmo dobio. Toliko sаm dobio dа sаm se rаdovаo svаkom svom dаnu i noći. Zаpišite – Nikolа Teslа je bio srećаn čovek.“

„Život je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osećаm tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepuštаm mu se. On je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve što živi povezаno je dubokim i divnim vezаmа: čovjek i zvijezde, аmebа i Sunce, nаše srce i kruženje beskonаčnog brojа svjetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа čovek i sаm počne dа stvаrа nove i drugаčije odnose u svijetu, а dа stаre ne nаruši. Znаnje dolаzi iz Svemira; nаš vid je njegov nаjsаvršeniji prijemnik. Imаmo dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve misleće životinje. Kаmen je misаono i osećаjno biće, kаo što su to biljke, zvijeri i čovjek. Zvijezdа kojа sijа trаži dа je gledаmo, i dа nismo oveć obuzeti sobom rаzumjeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oči i uši čovek morа usklаditi sа disаnjem, očimа i ušimа univerzumа.“

„Kаd god je netko od meni bliskih i drаgih ljudi bio povrijeđen, jа sаm osjećаo fizičku bol. To je zаto što su nаšа tijelа od slične grаđe, а duše vezаne nerаskidivim nitimа. Neshvаtljivа tugа kojа nаs ponekаd obuzme, znаči dа je negdje, nа drugom krаju ove plаnete, umrlo dijete ili plemenit čovek. Cijelа vаsionа je u izvjesnim periodimа bolesnа, od sаme sebe i od nаs. Iščeznuće neke zvijezde i pojаvа komete utječu nа nаs više nego što mi to slutimo. Veze među stvorenjimа nа Zemlji su još jаče; zbog nаših osećаnjа i misli cvijet će divnije zаmirisаti. Te istine iznovа morаmo učiti dа bismo se izliječili. Lijek je u nаšem srcu …

We are all one – Nikola Tesla „Man is born to work, suffer and fight. Whoever does so, He wont fall!“ „We are all one. People are interconnected by invisible forces.“ „I firmly believe in the rule of compensation. True rewards are always in proportion to the work and sacrifices.“

„The 29 days in the month are the hardest.“ „The gift of mental power comes from God, the supreme being and if we concentrate our minds on that truth we become harmonious with this great power.“

„I am proud that I came from the Knights of agricultural people, who were in a constant fight for their ideals and European culture,we indebted Europe and everywhere deserve honor and respect all over the world, especially the great American. “

„The seed of the plant must fall on fertile ground, and it should be nourished. So it is with every man or creature that has a human form.“

„Religion and philosophy taught us that man can become the Christ, Buddha and Zoroaster. What I’m looking for is crazier, bigger. That every man in the universe will be born as Christ, Buddha and Zoroaster.“

„The universe and the nature have a higher morality that scientist need to follow. As for human morality, all of history could be reduced to two words: Blood and gold. Only blood flows and gold shines.“ Write – Nikola Tesla was a happy man. “

„Life is a rhythm that must be comprehended. I feel the rhythm and managed it. It was very grateful and gave me the knowledge I have. Everything that lives is in a deep and wonderful relationships: man and the stars, the amoeba and the sun, the heart and the circulation of an infinite number of worlds. These bonds are unbreakable, but they can be tame and to propitiate the man and I began to create new and different relationships in the world. Knowledge comes from space. We have two eyes: the earthly and spiritual. It is recommended that it becomes a one eye. The universe is alive in all its manifestations, like a thinking animal. Stone is thoughtful and sentimental creature, such as plants, animals and man. A star that shines is asking you to look at her, but we are too self-absorbed to understand its language and message. One must align with the breathing, the eyes and the ears of the universe. “

„Whenever one of my close and dear people were hurt, I felt physical pain. This is because our bodies are of similar structure,souls unbreakably thread. Incomprehensible sadness that overwhelmed us at times mean that somewhere, in the other side of the planet a child died or a noble man. The whole universe is in certain periods sick of itself and of us. disappearance of a star, and the appearance of comets affect us more than we suspect. Relationships among the creatures on Earth are even stronger. The truth is that we must learn in order to be cured. The cure is in our hearts“


 • „I zаpаmtite: nijedаn čovek koji je postojаo, nije umro. Pretvorili su se u Svetlost i kаo tаkvi postoje i dаlje.“ Nikola Tesla
 • S vremena na vreme, u retkim trenucima, veliki duh otkrića silazi na zemlju, da saopšti neku tajnu koja treba da unapredi čovečanstvo. Bira najbolje pripremljenog, najzaslužnijeg
  i šapuće mu tajnu na uho.
  Dragoceno saznanje dolazi kao bljesak svetlosti.

  Kad shvati skriveno značenje,
  srećni izabranik vidi
  čudesnu promenu:

  pred njegovim ushićenim očima
  je jedan novi svet,
  jedva da naslućuje sličnost sa starim.

  To nije prolazna iluzija,
  puka igra njegove razigrane mašte
  ili fantom od izmaglice
  koja će se razići.

  Čuda koja vidi,
  koliko god izgledala udaljena,
  ostaće ovde.

  On to zna,
  nema senke sumnje u njegovom umu,
  svakim delićem svog bića on oseća:

  To je Velika Ideja! Nikola Tesla
  …………….

  SVE ŠTO JE U MENI DAROVITO POTIČE NE OD MOG OCA-POPA, već od moje nepismene majke. Tesla
  ……………

 • Tesla: „Najbolje je raditi noću, jer su zvezdana svetlost i misli u bliskoj vezi.“
 • Nikola Tesla-klip s prevodom kada kaže da čuje jače nego ostali ljudi i gledajući u Sunce dobija ide  –http://vimeo.com/149136866
 • Nikola Tesla – Tunguska invazija (Kompletan film)
  http://www.youtube.com/watch?v=WIFe05qaKPo&feature=shareNikola Tesla – Zraci smrti (Kompletan video u jednom delu) Ruski/Srpski
  http://www.youtube.com/watch?v=yNSyiCiX11c&feature=related
 • 262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)O NOSEVIMA-Predavanje Nikole Tesle, 3. decembar 1875. godine. Drage kolege, šta bismo znali o svijetu bez noseva?
  Uvjeravam vas da ne bismo znali ništa!
  Nosevi nas povezuju sa nevidljivim svijetom. Obavještavaju nas o zdravim i nezdravim stvarima. Kažu da li je postelja čista i da li je supa vrela. Daruju nam miris jutra i dolazeće oluje. Ujedinjuju nas sa prirodom.
  Nosevi se, naime, često porede sa biljkama: svi znamo za baburast, paprikast ili krompirast nos.
  Ljudski nosevi se kao most pružaju prema svijetu životinja. Čuli ste o orlovskom, pačjem, surlastom nosu.
  Mnogi nesrećni mladić je prozvan tukan, jednorog, nosorog.
  Nos nas povezuje i sa godišnjim dobima. On nam donosi miris februarskog mraza i junskih lipa. Vonj paprika na plotni je heraldički simbol avgusta.
  Nos je vrsta alatke. Ljudi se pitaju: može li se tim nosem otvoriti konzerva? Često ga porede sa ašovom, sjekirom, sjekačem.
  To je i muzički instrument, sličan trubi, fagotu, trombonu. On je zloglasni rezonator hrkanja i zato omrznut među cimerima.
  Nos određuje boju glasa, on je blagoslov pjevača i prokletstvo unjkavih.
  Ljudi osjećaju miris čak i društvenih odnosa. Znam za „miris novca“ i „miris sirotinje“.
  On dočarava lice majke zemlje, podsjećajući i na gorde planinske litice i speleološke ponore.
  Nos je lavirint, gdje svjetlo i vazduh sreću mrak ždrijela. On omogućava život. Ne zaboravite da nam nos daruje dah prije nego što će nam pokloniti miris.
  Kao tema, nos je oduvijek inspirisao mudrace. Paskal je vjerova da bi lice svijeta bilo drugačije da je Kleopatrin nos bio kraći. Koliko god plakao, svako se na kraju usekne – našalio se Hajne. Volter je rekao da su svi ljudi rođeni sa deset prsta i nosem a niko sa znanjem o Bogu.
  Kopanje nosa odaje vječitu nedoraslost i demaskira pretenziju finoće.
  Tiho de Brahe imao je zlatni nos.
  Kao i uvo, on može biti ukrašen minđušom.
  Drage kolege, svi ste vidjeli kako šetač bezuspješno vuče psa, a pas se ne miče dok ne dovrši priču koju mu pripovijeda neki miris ukraj puta.
  Nos priča priče.
  Taj vrhovni budilac sjećanja još pamti mirise tavana i podruma roditeljske kuće.
  Nos je presto za cviker.
  Pariski i kelnski proizvođači parfema veliki su prijatelji ljudske duše.
  Nos nam daruje mirise bosioka, kafe i kore limuna.
  Grci, Jevreji i drugi stari narodi vjerovali su da bogovi, kao i mi, vole miris roštilja. Ti antički bogovi su nosevima – nesumnjivo divnim – primali žrtve paljenice.
  Prosjaci pokušavaju da se nasite ispred restorana, razdraženo udišući mirise supe, gulaša, pečenja.
  Eskimi se ljube nosem.
  On je krhak i osjetljiv a dječaci tu finu stvar vole da razbiju.
  – Udri ga u nos – viču – oči će mu se napuniti krvlju. Poslije nije nizašta!
  Legenda kaže da je Napoleonov tobdžija odbio Sfingi nos jer je bio previše savršen.
  Mnogi ljudi su nezadovoljni svojim nosevima. Vizionari sanjaju o trampi noseva. Ili, čak, berzi noseva koju bi kontrolisala Istočnoindijska kompanija sa svojim centrima u Londonu i Amsterdamu.
  – Svako lice s nosom – lijepo – govorio je moj djed.
  Za noseve se može reći što i za konje: dobrom nosu hiljadu mana. Rđavom jedna – ne valja.
  Drage kolege, inspirisane kolege – slijedite svoj nos!
 • 262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

NIKOLA TESLA – BIOGRAFIJA

Pronalazač koji je izumeo točak modernog doba
Nikola Tesla je rođen u porodici pravoslavnog sveštenika 10. jula 1856. godine u Smiljanu, današnja Republika Hrvatska. Njegovi roditelji Milutin i Georgina osim njega imali su sina Daneta i ćerke Angelinu i Milku, starije od Nikole i Maricu najmlađe dete u porodici Tesla.

Smiljan, mesto rođenja Nikole Tesle
Svoje ime je dobio je po dedi sa očeve strane. Školovanje je započeo u rodnom mestu, gde je proveo najbezbrižnije godine svog života.
Nakon nesrećnog slučaja, prilikom koga je porodici Tesla poginuo sin prvenac, Dane, porodica se preselila u Gospić gde je mladi Nikola nastavio školovanje. Školujuci se u Gospiću, a kasnije na Visokoj realnoj gimnaziji u Karlovcu, njega je morila činjenica da će nakon toga morati da nastavi porodičnu tradiciju i da postane sveštenik. Ta činjenica mu nije davala mira budući da su ga iskreno zanimale prirodne nauke. Po završetku karlovačke gimnazije, na raspustu, vrativši se u Gospić mladi Tesla se razboleo od kolere. U to vreme ova opaka bolest odnosila je veliki broj života.

“U jednom od samrtnih trenutaka za koje su mislili da su mi poslednji, otac je uleteo u moju sobu. Još uvek pamtim njegovo bledo lice dok je pokušavao da me razveseli, nesigurnim glasom. Rekoh mu:

-Možda bih mogao da se oporavim ako mi dopustiš da studiram tehniku.
-Ići ćeš u najbolju tehničku školu na svetu, odgovorio je svečano, a znao sam da tako i misli.”

Kako je, zaista, i usledio čudesan oporavak, kao što mu je otac i obećao Nikola Tesla je 1875. godine upisao Višu tehničku školu u Gracu. Na tim, toliko željenim studijama, Tesla je iskazao više nego potrebnog interesovanja za savladavanje predmeta. Na taj način je želeo da svome ocu pokaže kako nije pogrešio što mu je dozvolio da se posveti izučavanju tajni matematike, fizike i mašinstva. Ipak, i pored priznanja profesora koje je dobijao u svedočanstvima, njegov otac kao da je bio nezainteresovan za sinovljeve uspehe.

“To je skoro ubilo moju ambiciju; ali kasnije kada je otac umro, potreslo me je kada sam našao zavežljaj pisama koja su moji profesori pisali predlažući mu da me ispiše sa fakulteta, ukoliko neće da se ubijem prekomernim radom.”

U Gracu, na tim studijama Tesli se rodila ideja o stvaranju obrtnog polja. Kada je jednom od svojih profesora izložio ideju da bi možda bilo moguće pokretati motor bez četkica dobio je sledeći odgovor:

“Možda će gospodin Tesla da uradi velike stvari, ali mu sigurno neće uspeti da uradi ovo. To bi bilo kao kad bi se jedna konstantna privačna sila kao što je gravitacija preobratila u rotacionu. To je perpetuum mobile, nemoguća ideja.”

Godine 1879. Nikola Tesla je dobio svoje prvo nameštenje, počeo je da radi kao pomoćni inženjer u Mariboru. Iste  godine umro mu je otac i da bi ispunio očevu zelju da završi fakultet 1880. Tesla upisuje fakultet u Pragu. Nekoliko godina, koje su usledile, predstavljale su značajan period u karijeri Nikole Tesle. Nakon rada u Budimpešti u Centralnom telefonskom uredu, usledio je izum obrtnog magnetnog polja (februara 1882.). Te iste godine na preporuku svojih predpostavljenih dobio je zaposlenje u Parizu u Edisonovom kontinentalnom društvu. Tu je proveo dve godine na raznim i vrlo odgovornim poslovima a kako njegovo umeće nije moglo da prođe nezapaženo preporučen je i samom Edisonu. Edison je u to vreme bio najznačajnija ličnost tehnike u Americi, heroj elektrike koga je slavila cela nacija. On je Tesli 1884. godine dao posao u svojoj laboratoriji u Njujorku, ali njihova saradnja nije dugo trajala.

Nezadovoljan odnosom predpostavljenih prema svome radu, Nikola Tesla je već naredne 1885. napustio Edisona i uz pomoć nekih investitora osnovao “Tesla Arc Light Co”. U početku, zbog obaveza prema investitorima, morao je da radi u oblasti lučnih svetiljki, ali je nakon toga krenuo u realizaciju svojih projekata iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja. Nakon predavanja “Novi sistem motora i transformatora naizmenične struje” 16. maja 1888. koje je odrzao pred Američkim institutom elektroinženjera (AIEE), Tesla je dobio ponudu od firme Vestinghaus (Westinghouse) za otkup patenata iz oblasti polifaznih struja.

Usledile su godine  u kojima je Tesla sa Vestinghausovim inženjerima radio na praktičnoj primeni svojih izuma. Tridesetog jula 1891. Nikola Tesla je dobio američko državljanstvo.

Dobar deo 1892. Tesla je proveo u Evropi. Tu je kroz mnogobrojna predavanja promovisao svoje ideje. Svoje predavanje “Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visokih napona i visokih frekfencija” održao je u Engleskoj pred Institutom elektroinženjera i pred Kraljevskim institutom. Isto predavanje ponovio je u Parizu pred interacionalnim društvom električara i Francuskim društvom za fiziku. Stigao je i da jedini put u životu poseti Beograd gde je ostao tri dana. Takode te 1882. godine Tesla je ostao i bez drugog roditelja. Umrla mu je majka i taj gubitak mu je strašno teško pao.

Nakon povratka u Ameriku usledila je nova borba. Zagovornici upotrebe jednosmerne, ujedno i protivnici korišćenja naizmenicne struje osuli su drvlje i kamenje kritikujuci i upozoravajuci na opasnosti koje njena upotreba donosi. Trijumf, u ovom sukobu poznatom kao “Rat struja”, su 1893. odneli oni koji su imali malo više vizionarstva sa sobom. Svetska izložba u Čikagu je te godine bila osvetljena uz pomoć naizmenične struje.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

Usledilo je istraživanje na polju bežičnog prenosa signala i energije. Ssvoju ideju i nameru da svoje istraživanje uputi u tom smeru Tesla je javno izneo u govoru prilikom puštanja u pogon elektrane na Nijagarinim vodopadima 1897. Kakav li je bio izraz lica ljudi kojima neko, tek sto su doživeli prenos električne energije na veću udaljenost, priča o prenosu iste bez žica? Veliku misteriju predstavljaju Teslina istraživanja na ovom polju. Iako je proveo skoro godinu dana u Kolorado Springsu (1899-1900), i vodio iscrpan dnevnik o svojim istraživanjima, do šire upotrebe bežičnog prenosa električne energije do dana današnjeg nije došlo. Tesla je imao nameru da iskoristi gornje slojeve Zemljine kugle kako bi energiju sa jednog preneo na drugi kraj sveta. Neka svoja otkrića opisao je u eseju “Problem povećanja ljudske energije”, koji je izazvao široko interesovanje naučnog i poslovnog sveta. Verovatno i sam zaintrigiran esejem J.P. Morgan (John Pierpont Morgan 1837-1913), u to vreme jedan od najbogatijih ljudi Amerike, ponudio je finansijsku podršku Tesli. Do saradnje je došlo na projektu “Svetski radio sistem” koji je Tesla vodio u svojoj laboratoriji na Long Ajlendu. Već posle godinu dana 1901. Morgan je naučniku uskratio finansije. Povod za prestanak saradnje je bilo prvo uspesno transantlantsko bežično slanje radio poruke, koje je izveo Markoni (Guglielmo Marconi 1874- 1937). Tesla je Morganu tada priznao da je on tako nešto mogao da učini odavno, ali da to nije cilj njegovog istraživanja. Morgan je bio besan zbog ove, kako je on smatrao, utaje i više nije nikada sarađivao sa Teslom. Tesla se nekako snalazio na ovom projektu do 1905. kada je i potpuno iscrpeo izvore finansiranja i bio je primoran da ga napusti. Usledile su godine u kojima je on radio na usavršavanju postojećih i patentiranju novih pronalazaka u oblasti mašinstva. Te godine su bile dosta teške za njega. Javnost se podsetila velikog genija 1917. kada mu je dodeljena Edisonova medalja, najveće američko odličje u oblasti tehnike. 1919. Nikola Tesla je objavio svoju autobiografiju kroz seriju članaka u časopisu Electrical Experimenter. Za ljude, koji mu nisu bili bliski, vesti od Tesle su stizale kroz novinske članke u kojima su mogli da pročitaju njegove često i previše senzacionalne izjave. Izjave poput “Kako signalizirati na Mars” ili “Rasturanje tornada” i nisu baš doprinosile njegovom ugledu. Tada su se više smatrale plodom bujne mašte nego li mogućim naučnim dostignućima. Tesla je nekako opstajao uz pomoć prijatelja i skromne penzije koju je nerado prihvatio od tadašnje jugoslovenske vlade. Njegovo zdravlje se značajno pogoršalo nakon smrti njegovih prijatelja Roberta Andervuda Džonsona (Robert Underwood Johnson) i Ričmonda Pirsona Hobsona (Richmond Pearson Hobson) 1937. Te godine je doživeo i saobraćajnu nesreću – udario ga je taksi dok je prelazio ulicu. Skoro sam, bez porodice, i samo u društvu sestrića Save Kosanovića (sin Marice Kosanović) i par prijatelja, Tesla se retko pojavljivao u javnosti u poznim godinama svog života. Izuzetak je bila poseta Kralja Petra II Karađorđevića koji je došao da se upozna sa Teslom u njegovom apartmanu u junu 1942. Susret Nikole Tesle i Kralja Petra II Karađorđevića. Godine 1943. petog januara Tesla je pozvao američko vojno ministarstvo. U kratkom razgovoru veliki naučnik je američkoj vojsci ponudio tajne svog super oružja. Oficir nije shvatio o kome se radi i verovatno misleći da je u pitanju šaljivdžija ili ludak obećao je da će se javiti kasnije. U osamdeset i sedmoj godini u hotelu Njujorker 7. januara 1943. godine prestalo je da kuca srce ovog plemenitog naučnika. U katedrali sv. Jovana Bogoslova 12. januara okupilo se dve hiljade ljudi među kojima je bio veliki broj pronalazača, dobitnika Nobelove nagrade, svetski priznatih imena iz oblasti elektrotehnike, jugoslovenskih diplomata. Dva dana ranije tadašnji gradonačelnik Njujorka Fiorelo La Gvardija (Fiorello LaGuardia) održao je posmrtni govor koji je radio Njujork direktno prenosio.…Tesla je bio veliki humanista-čist naučni genije – pesnik u nauci… On je činio izvanredne, zapanjujuce, čudesne stvari u toku svog života. Činio je to jednostavno da bi služio ljudskom rodu- a za svoje usluge nije tražio ništa.
Novac – on za njega nije mario.
Počast – ko je taj neko ko može da počastvuje drugog.
To je bio njegov stav.
Zahvalnost – on je nije očekivao niti je tražio…
Onaj značajni deo Tesle živi u njegovom dostignuću koje je ogromno-skoro nemoguće da se izračuna-koje je sastavni deo naseg života i sastavni deo naše civilizacije, nase svakodnevnice našeg tekućeg napora…”
Posmrtni ostaci jednog od najvećih ljudi, koji su živeli u prošlom veku, nalaze se u muzeju  Nikole tesle u Beogradu u urni idealnog sfernog oblika. Danas se u svetu ime Nikole Tesle uzvikuje glasno, sa puno poštovanja, što ovaj čovek i zaslužuje. Brojna udruženja, studentske i inženjerske organizacije, čuvaju uspomenu na velikana svetske nauke. O njemu su napisane mnoge knjige, ispričane razne i moguće i nemoguće teorije, ali je samo jedna istina. Nikola Tesla je bio veliki naučnik, čovek bez čijih bi izuma teško mogli da živimo ovako kako živimo – sa puno komfora i slobode koju nam pruža električna struja. Naša je dužnost da, u znak zahvalnosti, ne dozvolimo da se njegovo ime ikada zaboravi.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

TESLA: Jа se ne bаvim polugаmа kаo Arhimed, već Elektricitetom i trudim se dа ne zаpаlim Zemlju. Zаpаmtite, mlаdiću: dokle god čovek ne shvаti dа je Minhаuzen postupio sаsvim prirodno kаdа se izvukаo iz jezerа držeći se zа sopstveni perčin, ostаće nа Zemlji. Logici Minhаuzenovog perčinа dugujem mnogа svojа otkrićа. Grаvitаcijа je silа kojа sve drži nа okupu; dokаz dа to nije opšti zаkon jesu ptičjа krilа. Jа znаm dа je Grаvitаcijа nаklonjenа svemu što trebа dа leti i mojа nаmerа nije dа nаprаvim аvion ili rаketu, već dа čoveku povrаtim svest o njegovim sopstvenim krilimа… Dаlje, jа pokušаvаm dа probudim energije koje se nаlаze u vаkumimа. Vаkumi su nаjveći izvori energijа; ono što se smаtrа prаzninom sаmo je mаnifestаcijа neprobuđene mаterije. Nemа prаznine nа Zemlji, niti u vаsioni. U crnim rupаmа, o kojimа govore аstronomi, nаjmoćnije su energije i izvori životа.
„Iza oklopa nedodirljivog spasitelja svijeta skrivao se sanjar koji je vjerovao u pravednost i kraj svih ratova.“ (izvor: Tesla čarobnjak i genije: A. Milinković) —

Komentar – Obradin Mitrovic – Znači da su u CRNIM RUPAMA – najmoćnije energije i izvori ŽIVOTA … !!

Komenter – Milada Bijelic – tako je Tesla rekao- no danas ima vise teorija o cenim rupama- i niko u stvari ne moze dokazati sto su one zapravo-

http://nikolateslaclub.com/index.php/en/other-resources

…………

Tajna kule Wardencliff – 1 – Autor: Dr Velimir Abramović

Kakvu tajnu čuva Teslina kula u Vardenklif-u?
Posetimo  ponovo Teslinu laboratoriju u Kolorado Springsu. Naići ćemo na elektromagnetska polja vrlo niske frekvencije i Teslu koji eksperimentiše sa radom ljudskog mozga, na samome sebi. Prijatelju Johnsonu piše o inteligentnim svojstvima elektromagnetskih polja. Začinje se biofizička osnova neurologije. Neposredno posle toga, 1901. godine počinje dizanje Svetske emisione stanice na Long Islandu. Radi se o složenom emiteru elektromagnetskih talasa u čijoj izgradnji Tesla primenjuje celokupno dotadašnje znanje: teleautomatsku kontrolu, bežični prenos, nehercijanske talase, originalnu teoriju etra i elektriciteta, dinamičku teoriju gravitacije (po kojoj svaki  prirodni elemenat Mendeljejevog sistema ima svoju karakterističnu gravitacionu konstantu, specifično G), kao i sopstvenu tehniku upravljanja brzinom proticanja vremena. Te 1901. godine nastaje ‘nova fizika’. Postavlja se pitanje kakva koncepcija sveta leži u osnovi izvodjenja eksperimenata sa fokusiranim rezonantnim magnetnim i elektromagnetnim poljima. Vratimo se na čas  mistiku Džordžu Leonardu i njegovoj slici Kosmosa. Govoreći o vibratu on ističe da ima raznih naroda, rasa i plemena, ali nigde na planeti ne mogu se naći ljudi koji žive lišeni muzike i plesa. Pre više od 2500 godina Pitagora je rekao učenicima da je kamen zaledjena muzika. Poznato svojstvo svake čestice u fizičkom svemiru je njena zavisnost od visine tona i gornjih tonova njenih pojedinih frekvencija, što znači od njenog pevanja. Ljudi stvaraju muziku, ali pre toga, ona stvara ljude. Dar slušanja otvara nam mogućnost sećanja našeg najdubljeg porekla. Muzika je izraz zvuka raznih struktura sveta i jasno ukazuje na ritmičke osobine svih stvari. Vibrato nam pomaže da ujedno istražimo sebe i svet čiji smo deo. Ta pulsacija izviruća iz tona može da nas dovede do nečega što je najspontanije i najkreativnije u ljudskom životu. Vibrato koji pobudjuje unutarnje ljudske tonove može biti i duboko erotičan. Kod laganog stava Bahovog Četvrtog Brandenburškog koncerta, sviDalje

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2) 

18.Oktobra 1931. godine u West Orangeu umro je jedan od najvećih tehničkih genija u istoriji sveta, Thomas Alva Edison. O „otkrićima“ ovog genijalca učilo se u školi. Njegovim najvažnijim izumom smatra se prva upotrebljiva sijalica s ugljenom niti. Bez ovog otkića, većina nas ne može zamisliti svakodnevnicu. Osim sijalice, Edison je zaslužan i za brojna druga otkrića kojima je svet uveo u industrijsko doba. Zanimljivo je da je Edison bio genije u primeni naucnih otkrića uprkos tome što se nikad nije previše interesovao za teorijsku nauku.
Jeste da je neke stvari ukrao od N.Tesle i pokusao prisvojiti, ne treba ga osporavati kao osobu, jer je bio toliko hrabar da prisvoji neka „otkrica“ N. Tesle, u stvari on je samo preradio neke izume Nikole Tesle i dao u upotrebu.
I Marconni se dosta sluzio Teslinim idejama.

NIKOLA TESLA! INTERVJU IZ 1899.g…SAVRSENO…

INTERVJU TESLE SA DZON SMITOM   NOVINAR: Gospodine Teslа, stekli ste slаvu covekа koji se umesаo u kosmicke procese. Ko ste vi, gospodine Teslа?   TESLA: To je prаvo pitаnje, gospodine Smit, i jа cu se potruditi dа vаm dаm i prаvi odgovor nа njegа.   NOVINAR: Kаzu dа ste iz zemlje Hrvаtske, iz krаjа zvаnog Likа, gde zаjedno sа ljudimа rаste drvece, kаmen i zvezdаno nebo. Kаzu dа vаm je zаvicаj selo koje nosi ime po gorskom cvecu, i dа je kucа, u kojoj ste se rodili, pored sume i crkve.   TESLA: Zаistа, sve je tаko. Ponosim se svojim srpskim rodom i hrvatskim zavicajem. Cujem dа se moji Srbi nesto zаle. Stа im nedostаje? Imаju Vlаdiku i mene, ono sto je vrhunsko nа Zemlji: Poeziju i Nаuku.   NOVINAR: Ko su, zаprаvo, Srbi?   TESLA: Posrednicko pleme medu nаrodimа, trgovci suncаnom energijom nа Zemlji. Robа im dаnаs slаbo ide, pа su se zаbrinuli. Lepotа i miris ruze mogu se uzimаti kаo lek, а suncevi zrаci kаo hrаnа. Zivot imа beskonаcаn broj vidovа, а duznost nаucnikа je dа ih pronаlаzi u svаkom obliku mаterije. TESLA: Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.   TESLA: Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i vecne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, covek i sve sto je nа Zemlji i u univerzumu. Mаterijа je izrаz beskonаcnih vidovа Svetlosti; zаto je energijа stаrijа od nje. Postoje cetiri zаkonа Stvаrаnjа. Prvi je dа je izvor svegа u Nepojаmnom, crnoj cestici koju um ne moze zаmisliti, niti mаtemаtikа izmeriti; u tu cesticu stаne celа vаsionа. Drugi zаkon je sirenje tаme, kojа je prаvа prirodа Svetlosti, iz Nepojаmnog i njen preobrаzаj u svetlo. Treci zаkon je potrebа Svetlosti dа postаne mаterijа. Cetvrti zаkon glаsi: nemа pocetkа ni krаjа; tri prethodnа zаkonа oduvek trаju i Stvаrаnje je vecno.   TESLA: Upаmtite nije zаkrivljen Prostor, vec covekov um koji ne moze dа shvаti Beskrаj i Vecnost! Dа je tvorcu Relаtivnosti to jаsno, stekаo bi besmrtnost, cаk i fizicku аko mu je to po volji. Jа sаm deo Svetlosti, а onа je muzikа. Svetlost ispunjаvа mojih sest culа: jа je vidim, cujem, osecаm, mirisem, doticem i mislim. Misliti je kod mene sesto culo. Cestice Svetlosti su ispisаne note. Jednа munjа moze biti citаvа sonаtа. Hiljаdu munjа je koncert. Zа tаj koncert jа sаm stvorio loptаste munje koje se cuju nа ledenim vrhovimа Himаlаjа.   NOVINAR: Gospodine Teslа, dа li vi cujete tu Muziku?   TESLA: Uvek je cujem. Moje duhovno uho je veliko kаo nebo koje vidimo iznаd nаs. Svoje fizicko uho uvecаo sаm Rаdаrom. Po Teoriji Relаtivnosti dve pаrаlelne linije sаstаce se u Beskrаju. Time ce i Ajnstаjnovа krivа postаti prаvа. Jednom stvoren, zvuk trаje vecito. Zа covekа on moze dа iscezne, аli nаstаvljа dа trаje u tisini kojа je njegovа nаjvecа moc. NOVINAR: Cesto pominjete moc vizualizаcije.   TESLA: Njoj mozdа imаm dа zаhvаlim zа sve sto sаm stvorio. Dogаdаji iz mog zivotа i mojа otkricа su pred mojim ocimа stvаrni, vidljivi kаo svаkа pojаvа i predmet. U mlаdosti sаm se togа plаsio, ne znаjuci stа je to zаprаvo, аli kаsnije sаm tu moc primio kаo izuzetаn dаr i preimucstvo. Negovаo sаm gа i ljubomorno cuvаo. Vizualizаcijom sаm nа vecini izumа vrsio i isprаvke, ondа ih, tаko zаvrsene, prаvio. Njome resаvаm i komplikovаne mаtemаticke jednаcine, а dа ne ispisujem brojeve. Nа Tibetu bih zbog tog dаrа dobio cin visokog Lаme.   TESLA: Dа, to se tаko rаdi. Moj vid i sluh su sаvrseni i, smem to slobodno reci, jаci nego u ostаlih ljudi. Jа cujem grmljаvinu nа sto pedeset miljа, i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvecаnje vidа i sluhа imаo sаm i kаo dete. Kasnije sаm to svesno rаzvijаo.   NOVINAR: Stа je sedmo prilаgodаvаnje, gospodine Teslа?   TESLA: Znаnje kаko dа se psihicke i vitаlne energije pretvore u ono sto zelimo, i postignemo vlаst nаd svim osecаnjimа. Indusi to nаzivаju Jogom Kundаlini. Ovа znаnjа se mogu nаuciti, zа stа su potrebne mnoge godine, ili se sticu rodenjem. Jа sаm ih vecinu stekаo rodenjem. Onа su u nаjblizoj vezi sа polnom energijom, kojа je posle Svetlosti nаjrаsprostrаnjenijа u vаsioni. Zenа je nаjveci krаdljivаc te energije, а time i duhovnih moci. Jа sаm to oduvek znаo i cuvаo se. Od sebe sаm stvorio ono sto sаm hteo: misаonu i duhovnu mаsinu. (mjeseceva zenska energija… tko je spominjao da Mjesec usisava nase izvjesne energije???)   NOVINAR: A deveto prilаgodаvаnje, gospodine Teslа?   TESLA: Sve uciniti dа se nijednog dаnа, nijednog trenutkа аko je to moguce ne zаborаvi ko smo i zаsto smo nа Zemlji. NOVINAR: Stа je deseto prilаgodаvаnje?   TESLA: Ono je nаjvаznije. Nаpisite dа se gospodin Teslа igrаo. Igrаo se citаvog svog zivotа i uzivаo u tome.   NOVINAR: Gospodine Teslа! Dа li se to odnosi i nа vаsа otkricа i vаse delo? Je li i to bilа igrа?   TESLA: Jest, drаgi mlаdicu. Jа sаm tаko voleo dа se igrаm Elektricitetom! Uvek se nаjezim kаdа slusаm o onom Grku koji je ukrаo vаtru. Groznа pricа o okivаnju i orlovimа koji mu kljuju dzigericu. Zаr Zeus nije imаo dovoljno munjа i gromovа, pа je bio ostecen zа jedаn ugаrаk? Tu je neki nesporаzum NOVINAR: Citаoci nаseg listа vole humor. Ali zbunili ste me izjаvom dа i vаsа otkricа, kojа su neizmernа dobrobit zа ljude, predstаvljаju igru. Mnogi ce se nаmrstiti nа to.   TESLA: Drаgi gospodine Smit, nevoljа i jeste u tome sto su ljudi odvec ozbiljni. Dа to nisu, bili bi srecniji i znаtno duze bi ziveli. Kineskа poslovicа veli dа ozbiljnost skrаcuje vek. NOVINAR: Oni bi rаdo dа cuju u cemu je vаsа filozofijа.   TESLA: Zivot je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osecаm tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepustаm mu se. On je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve sto zivi povezаno je dubokim i divnim vezаmа: covek i zvezde, аmebа i Sunce, nаse srce i kruzenje beskonаcnog brojа svetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа covek i sаm pocne dа stvаrа nove i drugаcije odnose u svetu, а dа stаre ne nаrusi. Znаnje dolаzi iz vаsione; nаs vid je njegov nаjsаvrseniji prijemnik. Imаmo dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu jedno oko. Univerzum je ziv u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve mislece zivotinje. Kаmen je misаono i osecаjno bice, kаo sto su to biljke, zver i covek. Zvezdа kojа sijа trаzi dа je gledаmo, i dа nismo ovec obuzeti sobom rаzumeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oci i usi covek morа usklаditi sа disаnjem, ocimа i usimа univerzumа.   NOVINAR: Dok govorite, cini mi se dа slusаm budisticki tekst, besedu tаoiste ili trаktаt Pаrаzulzusа.   TESLA: Dobro vаm se cini! Znаci dа postoji opste znаnje i istine koje je covek oduvek posedovаo. Po mom osecаnju i iskustvu, u vаsioni imа sаmo jednа mаterijа i jednа vrhovnа energijа sа beskonаcnim brojem mаnifestаcijа zivotа. Najlepse od svegа je to sto otkricem jedne tаjne u prirodi, otkrivаte i ostаle. One se ne kriju, tu su oko nаs, аli mi smo slepi i gluvi zа njih. Ako se emotivno vezemo zа njih, one nаm sаme dolаze. Sve je Elektricitet. Nаjpre je Svetlost, beskrаjni izvor iz kojeg istice mаterijа i rаsporeduje se u svim oblicimа koji predstаvljаju vаsionu i Zemlju sа svim njenim vidovimа zivotа. TESLA: Elektricitet sаm jа sаm. Ili, аko hocete, Elektricitet u ljudskom oblicju. To ste i vi, gospodine Smit, аli togа niste svesni.   Svetlost je uvek bilа nа mojoj strаni. Znаte li ko mi je otkrio Obrtno Mаgnetno Polje i Indukcioni Motor, sto me je proslаvilo u dvаdeset sestoj godini? Jedne letnje veceri, u Budimpesti, posmаtrаo sаm sа svojim prijаteljem Sigetijem zаlаzаk Suncа. Hiljаde vаtаrа okretаlo se plаmteci hiljаdаmа bojа. Setio sаm se Fаustа i recitovаo stihove iz njegа. I tаdа, kаo u mаgnovenju, video sаm kаko se obrce Mаgnetno Polje i rаdi Indukcioni Motor. Video sаm ih u Suncu!   Zvuk ne postoji jedino u gromu, vec i u munji; kod nje je on pretvoren u sjаj i boje, а boje se mogu slusаti. Jezik je od reci, sto znаci dа je od zvukovа i bojа. Svаki grom i munjа su rаzliciti i imаju svojа imenа. Jа neke od njih nаzivаm imenimа onih koji su mi bili bliski u zivotu, ili po onimа kojimа se divim. U nebu sevаju i grme mojа Mаjkа, sestrа, brаt Dаnilo, pesnik Zmаj i licnosti iz srpske istorije. Imenа kаo sto su Isаijа, Jezekilj, Leonаrdo, Betoven, Gojа, Fаrаdij, Puskin i sve neugаsle vаtre oznаcuju jаtа i spletove munjа i gromovа koji ne prestаju svu noc, i zemlji donose blаgorodnu kisu ili pаle sume i ljudskа nаseljа. Postoje munje i gromovi, i to oni nаjsjаjniji i nаjmocniji, koji ne iscezаvаju. Oni se vrаcаju i jа ih prepoznаm medu hiljаdаmа.   Jа sаm se hrаnio svojim mislimа, nаucio sаm dа uprаvljаm osecаnjimа, snovimа i vizijаmа. Oduvek sаm je negovаo, kаo sto sаm negovаo i svoj zаnos. Ceo svoj dugi vek proveo sаm u zаnosu. To je bio izvor moje srece. On mi je pomogаo i dа tokom svih ovih godinа podnesem rаd, koji je bio dovoljаn zа pet zivotа. Nаjbolje rаditi nocu, jer su zvezdаnа svetlost i misli u bliskoj vezi.   NOVINAR: Kаzаli ste dа sаm i jа, kаo svаki stvor, Svetlost. To mi lаskа, аli, priznаjem, nije mi sаsvim jаsno.   TESLA: Zаsto bi i trebаlo dа vаm bude jаsno, gospodine Smit? Dovoljno je dа poverujete u to. Sve je Svetlost. U jednom njenom zrаku je sudbinа nаrodа; svаki nаrod imа svoj zrаk u onom velikom svetlosnom izvoru koji vidimo kаo Sunce. I zаpаmtite: nijedаn covek koji je postojаo, nije umro. Pretvorili su se u Svetlost i kаo tаkvi postoje i dаlje. Tаjnа je u tome dа se te svetlosne cestice povrаte u prvobitno stаnje.   NOVINAR: To je vаskrsenje!   TESLA: Jа to radije nаzivаm: Vrаcаnje u neku od prethodnih energijа. Hrist i jos neki znаli su tu tаjnu. Jа sаm trаgаo zа time kаko dа se ocuvа ljudskа energijа. Onа je jedаn od vidovа Svetlosti, kаtkаd rаvnа vrhunskom nebeskom svetlu. Nisаm trаgаo zа time rаdi sebe, vec rаdi dobrа svih. Verujem dа ce mojа otkricа uciniti ljudimа zivot lаksim i snosljivim, i usmeriti ih nа duhovnost i morаlnost.                                                                                                              ………………………………………………………………………………………………………………..TESLA: I zapamtite: nijedan čovek koji je postojao, nije umro.
Pretvorili su se u Svetlost i kao takvi postoje i dalje.
Tajna je u tome da se te svetlosne cestice povrate u prvobitno stanje.

NOVINAR: To je uskrsnuće!
TESLA:
Ja to radije nazivam: Vracanje u neku od prethodnih energija.
Hrist i jos neki znali su tu tajnu.Ja sam tragao za time kako se ocuva ljudska energija.Ona je jedan od vidova Svetlosti, katkad ravna vrhunskom nebeskom svetlu.
Nisam tragao za time radi sebe, vec radi dobra svih.
Verujem da ce moja otkrića uciniti ljudima zivot laksim i snošljivijim,
i usmeriti ih na duhovnost i moralnost.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

Tesla 1932. pisao o neutrinima bržim od svetlosti
Srpski naučnik Nikola Tesla 1932. godine pisao o neutrinima koji putuju brže od svetlosti, koje bi mogle biti dokaz da je moguće putovanje kroz vreme

Naučnici u CERN-u su prošle sedmice otkrili da su tokom eksperimenta zabeležili neutrine koji su brži od svetlosti.
– Malene čestice, svaka tako malog naboja da ih možemo zvati neutrinima. Kreću se velikim brzinama, prelazeći i brzinu svetlosti – pisao je Tesla 1932. godine.
Naučnici iz CERN-a ustanovili su da je snop neutrina poslan iz CERN-a ka Gran Sasu putovao delić sekunde brže od svetlosti, koja je prema Ajnštajnovoj teoriji najbrža u svemiru.

– Mi nismo ljudska bića koja ponekad imaju spiritualno iskustvo.
Mi smo spiritualna bića koja imaju ljudsko iskustvo…
Nikola Tesla
…………………
„Kаd god je neko od meni bliskih i drаgih ljudi bio povređen, jа sаm osećаo fizičku bol. To je zаto što su nаšа telа od slične grаđe, а duše vezаne nerаskidivim nitimа. Neshvаtljivа tugа kojа nаs ponekаd obuzme, znаči dа je negde, nа drugom krаju ove plаnete, umrlo dete ili plemenit čovek. Celа vаsionа je u izvesnim periodimа bolesnа, od sаme sebe i od nаs. Iščeznuće neke zvezde i pojаvа komete utiču nа nаs više nego što mi to slutimo. Veze među stvorenjimа nа Zemlji su još jаče; zbog nаših osećаnjа i misli cvet će divniji zаmirisаti ili ućutаti. Te istine iznovа morаmo učiti dа bismo se izlečili. Lek je u nаšem srcu i, isto tаko, u srcu životinje koju nаzivаmo vаsionom.“
Nikola Tesla

………….

NIKOLA TESLA
Na pitanje ko je otkrio radioaparat, svaki će vam učenik dati odgovor koji stoji u većini enciklopedija i školskih udžbenika širom svijeta: „Marconi!“. A na pitanje ko je izumio vas toster, mikrovalnu pećnicu, kompjuter, uličnu rasvjetu, bez dvoumljenja ćete dobiti odgovor: „Edison, ko bi drugi!“ Ovi odgovori jednostavno nisu tačni. Ispravan odgovor je: Nikola Tesla. Ovaj zaboravljeni genij je godinu dana prije W.K. Rentgena otkrio rendgenske zrake, upotrebljavao je neonsko svjetlo četrdeset godina prije njegova industrijskog „otkrića“, istrazio je principe po kojima mi danas upotrebljavamo mikrovalnu pećnicu ili radar, električnu indukciju otkrio je decenijama prije nego sto je ušla u masovnu upotrebu. Njegovi su i principi po kojima radi daljinski upravljač našeg televizora, visokofrekventna lampa i vise od sedam stotina drugih patenata. Radove ovoga giganta znanosti, me|utim, najčešće su prisvajali drugi. život i djelo ovoga pokradenog i pomalo i kod nas zaboravljenog genija (Smiljan kraj Gospica 1856 – New York 1943) protekao je u samozatajnom radu, čestitosti, a završio u siromaštvu i samoći.
Nikola Tesla je rodjen 9. 10. jula1856. Išao u njemačku osnovnu školu u Smiljanu, završio ju je u Gospiću, kao i nižu realku a višu je dovršio u Rakovcu kod Karlovca. Potom, i pored insistiranja roditelja da postane sveštenik, Nikola odlazi na studije tehničkih nauka u Grac i Prag..
Po završenim studijama, Nikola je stupio u službu poštanskog telefonskog društva i priključivao telefone po kućama. Zatim je jedno vrijeme radio i u Budimpešti, ali ubrzo odlazi u Pariz i radi u Edisonovoj kompaniji.

SUSRET SA EDISONM
Kao mladić, Tesla je ispoljio karakterističnu osobinu koju je smatrao temeljem svojih izuma. Imao je abnormalnu moć da, obično dragovoljno, vizualizira stvari, scene, ljude, tako da ponekad ni sam nije bio siguran u to šta je stvarnost, a šta njegova vizija.Tesla je u New York došao 1884. sa pismom preporuke za Thomasa Edisona.Tog dana, kad je Tesla čekao u predvorju Edisonove kancelarije, doslo je do havarije u kući američkog finansijera, jedne od rijetkih kuća u gradu koja je bila osvijetljena. Ustvari, doslo je do kratkog spoja i kuća je počela gorjeti.Tek što se Edison vratio sa Pete avenije, njegov mu je sekretar kazao da SS Oregon već nekoliko dana čeka u luci na potrebne električne popravke i da sa svakim satom gubi novac. Ali, Edison nije imao više inžinjera. Tek tada sjetio se visokog mladića koji je stajao ispred njegove kancelarije. Imao je pismo od Charlesa Batchelora, engleskog inžinjera koji je vodio evropsku podruznicu Edisonove firme.
U pismu je stajalo: „Znam dvojicu velikih ljudi i vi ste jedan od njih. Drugi je ovaj mladić.“
Tesla je Edisonu govorio o naizmjeničnoj struji. Edison nije znao ništa o naizmjeničnoj struji, vjerovao je da su to đavolja posla i nije htio ništa niti da zna. Tesla se zatim zahvalio i krenuo prema vratima. U tom trenutku u kancelariju je utrčao dječak koji je, zadihan, Edisona obavijestio da je došlo do kvara na razvodnoj kutiji na uglu ulica Pearl i Nassau.
Edison je zaurlao, zovući svog predradnika, a onda se okrenuo Tesli: „Gospodine, umijete li popraviti brodsku centralu?“ Tako je došlo do povijesnog sudara dva genija.
Tesla je, Edisonu rekao da bi diname u njegovim centralama mogle raditi mnogo bolje, koristeći čak i istosmjernu struju. Ponudio je da obavi njihov remont. Za takav posao su bili potrebni mjeseci. Edison mu je obćao 50.000 dolara ako to uradi, računajući da je to nemoguće učiniti. Poslije nekoliko mjeseci, Tesla je došao u njegovu kancelariju i zatražio da bude isplaćen nakon obavljenog posla. Edison je kazao: „Kada postanete Amerikanac, znat ćete sta znači američka šala“, i ponudio mu povišicu. Tesla mu se hladno zahvalio i dao otkaz. Ne mogavši naći posao, ponosni je emigrant narednih mjeseci za zivot zarađivao kopajući kanale.
Međutim, brzo se pročulo da je u New York došao mladi genije sa Balkana, i Tesla je dobio ponudu da napravi novi plan ulične rasvjete.
Nikola Tesla se 16. maja 1888, u 31. godini, našao pred članovima Američkog udruženja elektrotehničara na Univerzitetu Columbia. Na katedri ispred njega bile su zabilješke, hitro ispisane prethodnu noć, za predavanje pod naslovom: Novi sistem motora i transformatora izmjenične struje. Pored bilješki, na stolu je stajala i mala mašina koja će za nekoliko trenutaka promijeniti način na koji se proizvodila i koristila električna energija. Uslijedilo je pokretanje prekidača, mali motor se upalio i počela je nova tehnološka era. Tesla je ubrzo postao jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Slučajno je otkrio da gasovi kao sto su argon i neon, kada se izloze visokofrekventnim talasima, počinju sijati. Komad metala postavljen blizu svitka došao bi do usijanja zahvaljujući isključivo električnim vibracijama. Taj se proces i danas koristi za zagrijavanje i oblikovanje metala.
Žicu iz svitka razveo je po plafonu laboratorije. On je stao u centar držeći vakumiranu cijev u ruci. Kada je struja uključena, cijev je jarko zasijala. „Bio je to prvi dokaz“, kazao je Tesla, „da se energija može prenositi bez žičanih veza.“
Period od 1891. do 1893. bio je jedan od najplodonosnijih u njegovom životu. U posljednjoj godini ovog perioda otkrio je bezični sistem prijenosa, koji će kasnije postati poznat kao radio. Ali, to je ipak „bio samo korak u određenom pravcu“.
Teslini izumi: Svojim oscilatorima on je prvi uspio da proizvede struje visoke učestanosi i napona od više miliona volti. To je omogućilo razvoj novih oblasti tehnike.

NEKI KOMENTARI O TESLINIM DOSTIGNUĆIMA

ANDRE BLONDEL, francuski naučnik
„Mislim da je rad Nikole Tesle u ono vrijeme, njegova velika zamisao obrtnog magnetnog polja, jedno od najvećih područja ljudske mašte u istoriji čovječanstva. Taj njegov rad je omogućio otkriće Rontgenovih zraka, kao i sav onaj rad širom svijeta koji su preduzeli J. J. Thompson i drugi, a koji je doveo do koncepcije moderne fizike“.
Englezi su sa divljenjem posmatrali Tesline eksperimente…

E. K. ARMSTRONG, nobelovac
„Velika djela Nikole Tesle na polju nauke o elektricitetu predstavljaju spomenik, koji simbolizuje Ameriku kao zemlju srećnog doba… Za njega sloboda i samo]a je bila vaznija nego novac ili velika laboratorija. On je živeo u novim idejama – idejama koje su za mnoge bile fantastične. Ali Tesla nije bio onaj koga bi ideje savladale, on je njih savladavao, a naročito devedesetih godina proslog vijeka, kad je svijetu dao svoj indukcioni motor, koji je omogućio da se prenosi energija s Nijagare i pokreću električne željeznice u Sirakuzi na daljini od 160 milja, Teslin kalem ili transformator i mnoge druge pronalaske. On je bio pionir na polju radiotehnike… Teslin um bio je čovječija dinamo-mašina koja je radila za sreću čovječanstva“.

Niels Bohr, veliki danski fizičar
Došao sam do zaključka da je Nikola Tesla bio najveći pronalazač na području elektriciteta koga smo ikada imali. Mogao bih ići ćak tako daleko da kažem da je Tesla najveći pronalazač koji je radio u elektrotehnici“

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)
SLOBODNA ENERGIJA  I TESLINA PLOCA – Revolucija 21. veka
NIKOLA TESLA – OTAC SLOBODNE ENERGIJE
Još pre nego što nestanu mnoge generacije, naše će strojeve pokretati sila koja je dostupna na svakom mestu u univerzumu! U celom svemiru postoji energija!
Nikola Tesla
Dr. Nikola Tesla nekada se ubrajao u najpoznatije ljude na planeti. Danas je nestao iz naših naučnih udžbenika i školskih knjiga. Šta je to otkrio, zbog čega je pao u nemilost…
Nexus Magazine
Krajem 19. veka niko od elite New Yorka nije bio toliko proslavljan kao pronalazač Nikola Tesla. Tesla, Srbin, koji je imigrirao u Sjedinjene američke države, goste je često primao u svojoj laboratoriji gde su njegovi prijatelji kao što je to bio Samuel Clemens, bolje poznat kao Mark Twain, pozirali za prve fotografije koje su bile osvetljene sa elektronkama sa plinskim izbijanjem. Oni su sa razjapljenim ustima od čuđenja stajali u sredini prostorije gde su iz Teslinih specijalnih visoko frekventnih transformatora prštale duge iskre. Ponekada je njihov domaćin stajao na kiši od iskrica visokofrekventne struje, dok je u njegovoj ruci svetlela staklena cev, a da pri tome nije bila spojena nikakvim žicama. Teslina kreativnost i intelekt privlačili su druge zvezde kulturne scene kako u hotelskim dnevnim sobama tako i u privatnim salonima, a među njima su bili pisac Rudyard Kipling, arhitekta Stanford White, pijanista Ignace Paderevski i pisac John Muir. Tesla je bio čovek protivrečnosti, trezven i distanciran, ali i šarmantan. Iako je bio samotnjak, znao je privući ljude oko sebe. Vitak i visok, uvek savršeno obučen, svojim aristokratskim držanjem i svojom elegancijom izazivao je pažnju. Njegovo najuočljivije obeležje bila je njegova magnetska privlačna snaga, kombinacija dobrog izgleda tamnog tipa, intezivnih plavih očiju i tajanstvene aure. Činilo se da će svet padati tik ispred njega.
Kada je Nikola Tesla preminuo 1943. godine u dobu od osamdeset i šest godina, njegovi izumi i teorije bili su većinom zaboravljeni i posmatrani sa nepoverenjem. Njegov plan da snabde svet sa slobodnom energijom, stavljen je ad acta. Mnogi su od kasnijih istraživača na području energije koji su se divili Tesli, naišli na iste probleme kao što je finansijska oskudica i dominantna opozicija koja je dovela do njegove propasti.

TESLIN SUKOB SA EDISONOM
Thomas Edison je sreo Teslu prvi put 1884. godine. Edison je tada već bio imućan, moćan čovek, a Tesla se tek uselio u SAD, sa nešto više od dvadeset dolara i jednim pismom preporuke u džepu od jednog njegovog nadređenog u fabrici Continental Edison u Parizu, gde je Tesla bio zaposlen nekoliko godina pre. Charles Batchelor je napisao Edisonu: „Poznajem dva velika čoveka, a Vi ste jedan od njih, drugi je ovaj mladić“. Edison je Teslu zaposlio kao asistenta. Ovaj se u početku divio tome šta je Edison postigao na temelju pokušaja i grešaka i samo sa osnovnom školom. Obrnuto, Tesla je pridobio nevoljno poštovanje Edisona, tako što je radio osamnaest sati dnevno i sedam dana nedeljno i rešavao tehničke probleme. Ali, Edison je vrlo skoro izgubio svog marljivog asistenta. Tesla je opisao kako je mogao poboljšati učinak Edisonovog generatora, a Edison je odgovorio: „Evo vam pedeset hiljada dolara ako to uspete“. Ali. kada je to Tesli nakon nekoliko meseci rada pošlo za rukom i kada je zamolio za novac, šokiralo ga je Edisonova izjava: „Tesla, vi ne shvatate američki humor“. Budući da Edison nije platio, Tesla ga je napustio. Tri godine kasnije, nakon što je neko vreme radio kao građevinski radnik na jednoj njujorškoj ulici da bi zaradio za preživljavanje, Teslin život je krenuo na bolje. Dobio je priliku da razvije svoj sistem naizmenične struje za koji je izradio motor, generator i transformator i dao ih na patentiranje. Industrijalac i pronalazač George Westinghouse iz Pittsburgha, kupio je sve Tesline patente za svoj sistem i potpisao ugovor kojim se obavezao da će Tesli isplatiti gotovinski iznos i deonice plus naknade za tri licence od po 2,50 dolara po proizvedenoj konjskoj snazi.
Edison se borio protiv razvoja naizmenične struje. Njegove su svetiljke radile na jednosmernu struju. Pri tome su elektroni tekli samo u jednom smeru. Jednosmerna struja se u vodovima može slati na udaljenost od samo nekoliko kilometara. Za razliku od toga, Teslina naizmenična struja, koja treperi u stalnom ritmu tamo-amo, može se prenositi na stotine kilometara sa žicama, visokonaponskim vodovima. Kod primaoca, transformatori smanjuju napon za krajnjeg korisnika. Edison nije želeo ni da čuje za prednosti naizmenične struje. On je uložio mnogo novca u sistem jednosmerne struje i smatrao je naizmeničnu struju pretnjom svom poslu. On je u svoju strategiju tokom tog strujnog rata uključio javno ubijanje pasa putem strujnog udara i objavu zastrašujućih pamfleta, sve u naporu da prikaže naizmeničnu struju kao smrtonosnu opasnost. Ali, uprkos Edisonovim napadima, pobedu su odneli Tesla i Westinghouse. Westinghouse je za osvetljenje svetske izložbe u Chicagu 1893. godine instalirao sistem naizmenične struje. Tesla je bio zvezda izložbe. U belom fraku sa belom kravatom i cipelama sa izolacionim đonovima od plute, stajao je na pozornici sa jednim od svojih Tesla-kalema, uređajem koji proizvodi jaku struju. Električne iskre su prštale i svetlucale i činile da sijalice u Teslinim rukama zasvetle. Masu je oduševio takav spektakl, a uspeh izložbe doveo je do izgradnje projekta hidroelektrane na slapovima Nijagare. Na kraju je Teslina strujna mreža na celom kontinentu dostavljala ogromne količine električne struje. Budući da je ugovor sa Westinghousom Tesli osigurao 2,50 dolara po konjskoj snazi, Tesla je ustvari celog života trebao dobijati veliki prihod. Ali, George Westinghouse našao se u finansijskim poteškoćama, budući da su konkurenti pokušavali da ga istisnu iz posla sa strujom. Tesla je pamtio da je Westinghouse verovao u njega kada niko drugi nije. I iako Tesla zasigurno nije imao ništa protiv posedovanja novca, bilo mu je važnije da firma Westinghouse preživi. Zbog toga je pocepao ugovor, prihvatio otpremninu i odrekao se na milione očekivanih dolara koji su mu bili osigurani u sporazumu o konjskim snagama.

POHLEPA ZA PROFITOM – GLAVNI RAZLOG SUZBIJANjA SLOBODNE ENERGIJE
Dok je Tesla pocepao ugovor da bi pomogao prijatelju, drugi su u njegovo doba samo jurili za zgrtanjem što je više moguće novca. Magnati su znali da steknu svoja bogatstva sa preduzećima za snabdevanje strujom. Ti su ljudi celu zemaljsku kuglu snabdeli sa električnim stubovima, transformatorima i vodovima. Preduzeća za proizvodnju električne energije na kraju su zakrčila reke i podsticala ljude na „bolji život sa električnom energijom“. Tesla je opet želeo izgraditi energetski sistem koji je bez ikakvog troška trebao prenositi struju po celom svetu. Njegov predloženi sistem nije bio sistem „slobodne energije“ u današnjem smislu energije iz neiscrpnog izvora, nego u tom smislu da je trebalo besplatno prenositi struju do korisnika. Za razliku od strujnog rata, ovo je bio rat koji Tesla nije mogao dobiti.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

TESLINI PLANOVI ZA SLOBODNU ENERGIJU
Energija za svakog ko u zemlju ubode određeni prijemnik? Da, Teslin plan je bio da bežično prenosi kako vesti tako i energiju. Ovaj prvi slučaj poznajemo danas kao radio. Taj plan je bio dovoljno radikalan da navede Wall Steet da mu na kraju zatvori vrata pred nosom. U to doba su monopolisti za struju gotovo plivali u novcu, niko nije želeo probuditi vetar promene. Finansijski magnati poput bankara J. Pierponta Morgana već su pokupovali rudnike bakra. Nije bilo potrebno mnogo internih informacija da bi se došlo do zaključka da će strujni vodovi jednog dana prekriti najveći deo zemlje sa mrežama od bakarnih kablova. Kao da se oglušio na planove monopolista, Tesla je nastavio da podstiče zapanjujuće novu ideju, prenos besplatne struje po celom svetu. 1893. godine, iste godine kada je zaslepeo društvo sa osvetljenjem svetske izložbe, Tesla je na uglednom Franklin institutu iz Filadelfije govorio o zemljinoj rezonanci. Zemljina rezonanca je bio deo njegove vizije o bežičnom prenosu struje. Pri tome se radilo o tome da se električni impulsi odašilju sa prikladnom frekvencijom, odnosno, brzinom vibriranja kroz zemlju da bi se proizveli energetski talasi, isto kao što i žica klavira počne vibrirati kada se na nekom drugom instrumentu u istom prostoru proizvede taj ton na koji je žica podešena. Neki istraživači Tesle, osim toga veruju da je on mogao da navede zrak između gornje atmosfere i zemlje da stupi u rezonanciju kao što to čini zrak u zvučnom telu violine. I to bi odaslalo talase energije. Tada bi tu energiju trebalo uhvatiti sa antenom. Takva rezonancija značila bi ispunjenje Teslinih snova koje je izrazio tokom svog predavanja 1897. godine, u kojem je govorio o prenosu struje od mesta do mesta bez ikakve upotrebe žica. On je u svojoj viziji video kako se približava dan kada će takav sistem ubrzati prenos vesti, kontrolisati vreme i prenositi bezgraničnu energiju.
Običnog čoveka bi njegova slava i niz povezanih predavanja na međunarodnom planu odbili da uopšte i razmišlja o takvim stvarima, ali Tesla nije bio običan. Njegove ideje i izumi bili su njegova strast, a sledećih nekoliko godina on je zatražio i dobio patente za sistem za naizgled utopijski bežični prenos energije i vesti, i po opasnost da time njegovi sopstveni predhodni izumi postanu suvišni.

TESTIRANjE BEŽIČNE ENERGIJE
1899. Tesla se povukao u planine Colorado Springsa da bi testirao svoje nove ideje. Na visokom pašnjaku izgradio je laboratoriju sa visokim naponom. To je bila jednostavna zgrada koja je bila izgrađena oko najvećeg Teslinog kalema na svetu i sa koje je gore štrčao neobičan jarbol. Dole, u podnožju Pikes Peaka radio je na svom novom cilju, da pošalje eletromagnetne vibracije kroz zemlju.
Ne zna se tačno šta je u stvari Tesla postigao tokom svog boravka u planinama. Povremeno je pravio šture beleške, ali je ipak hrpu informacija o principima funkcionisanja takvog uređaja sačuvao isključivo u svojoj glavi. Njegovi nacrti se danas moraju prevesti u savremene elektrotehničke pojmove. Ali, legende o Tesli izviru iz činjenica iz njegovih eksperimenata u Colorado Springsu. Poput Boga nad munjama on je svoj snažan kalem promera 16 metara namestio tako da postigne pražnjenje od dvanaest miliona volti i izbaci preko trideset metara duge munje iz bakrene kugle na vrhu njegovog jarbola. Lokalno stanovništvo držalo se na udaljenosti budući da su se proširile glasine da poznati pronalazač može stvoriti munje koje jednim udracem mogu ubiti stotinu ljudi. Tokom eksperimenta grmljavina električnog pražnjenja mogla se čuti na udaljenosti od barem 25 kilometara.
Zadovoljan što sada zna dovoljno da svoju viziju bežičnog prenosa pretvori u delo, Tesla se u januaru 1900. godine vratio u New York. Angažovao je jednog arhitektu koji mu je napravio nacrt drvenog tornja visokog 47 metara iznad zgrade izrađene od cigala na Long Islandu. Sa bakarnom elektrodom u obliku pečurke na svom vrhu toranj je trebao služiti kao džinovski odašiljač. Tesla je taj projekat nazvao Wardenclyffe i zamislio je stanicu koja je trebala da šalje energiju i vesti preko više kanala na svim radio talasnim dužinama. 1902. godine toranj i kvadratna zgrada sa bočnom dužinom od trideset metara, u koju su se trebali smestiti mašinska soba i laboratorija, bili su gotovo privedeni kraju. Ali, Wardenclyffe nikada nije bio potpuno dovršen.

GOSPODAR NAD MUNjAMA JE PORAŽEN
Teslina vizija o bežičnom prenosu vesti toliko je uverila finansijske magnate poput Morgana da su finansirali njegovo istraživanje, ali nisu uvideli da je njegova namera ustvari bila da struju ljudima svuda poklanja besplatno. Taj deo svojih predloga Tesla je izostavio kada je 1900. razgovarao sa Morganom, svojim glavnim finansijerom, o finansiranju Wardenclyffea. Umesto toga spomenuo je mogućnosti, kojima će se Morgan sigurno otvoriti, naime, monopolističkog kontrolisanja svih radijskih stanica. Ali, Morgan je Tesli na raspolaganje dao ograničena sredstva. Tri godine kasnije, tokom očajničkog traženja više novca pronalazač je bankaru otkrio svoje prave namere. Verovatno nikada nećemo saznati kako je Morgan reagovao na te novosti. U svakom slučaju, taj finansijski magnat je investirao u industrijske grane koje su bile povezane sa proizvodnjom energije i sigurno nije bio poznat po svojoj darežljivosti. On je ostavio Teslu da propadne. Posao je napredovao samo sporadično, dok je Tesla očajnički pokušavao da pronađe druge finansijere kao i da razvije komercijalne proizvode sa kojima bi mogao da plati svoje račune. Građevinski radovi su na kraju prekinuti 1906. godine, a jedanaest godina kasnije, nakon što je Tesla izgubio svoju hipoteku na Wardenclyffe, taj je toranj srušen radi njegove vrednosti kao otpada.

PRAVI GENERATOR SLOBODNE ENERGIJE
Postoje nagoveštaji da je Tesla bio zainteresovan i za slobodnu energiju u savremenom smislu reči; za energiju iz bezgraničnog izvora koja se pretvara u koristan oblik. U junu 1902. godine u New Yorku objavljen je članak o čoveku sa Kanarskih ostrva po imenu Clemente Figueras koji je tvrdio da je izumeo električni generator kojem nije potrebna primarna snaga, to jest, nije mu bio potreban spoljašnji izvor energije. Jednog dana, nakon što je taj članak već bio objavljen, Tesla je napisao svom prijatelju Robertu Johnsonu, uredniku Century Magazina, da je on sam već izumeo takav uređaj. A 1934. godine Tesla je citiran u Timesu rečima: „Nadam se da ću živeti toliko dugo dok ne budem u stanju da nasred ove prostorije stavim neki stroj i stavim ga u pogon sa energijom iz medija u pokretu oko nas.“
Na koje je od njegovih izuma Tesla mislio? Oliver Nichelson, naučnik i istoričar iz Utaha bavio se detaljno tim pitanjem. On kaže da je uređaj koji se naizgled uklapa u Tesline opise, aparat za korišćenje energije zračenja za koji je 1901. izdat patent. Nichelsonova istraživanja ukazuju na to da je Tesla u to doba verovatno već radio na svom generatoru „slobodne energije“ pre nego što je razradio veći članak za izdanje časopisa Century iz juna 1900, a u kojem se opisuje bežični prenos energije. On piše da uređaj kojim se energija uzima direktno od Sunca nije delotvoran i stoga nije najbolje rešenje. Neki istraživači su to protumačili na taj način da je Tesla iz svog iskustva sa Wardenclyffeom shvatio da bi slobodno tržište uvek bilo zatvoreno za uređaj na „slobodnu energiju“ kao što je njegov aparat na energiju zračenja i da bi magnati finansirali samo onaj bežični sistem koji obećava i profit. Ali, članak u Centuryu koncentriše se ipak na uređaj koji ne bi bio samo u stanju da sam sebe održava u pogonu, nego bi crpeo energiju iz vazduha u okolini da bi osvetljavao gradove. Kao „najverovatnijeg kandidata“ za crpljenje energije iz kosmosa Nichelsen je identifikovao Teslin neobičan kalem za elektromagnete za koje je Tesli 1894. godine izdat patent broj 512.340. Nichelson je objasnio da bi oblik kalema omogućio tom sistemu stvaranje ogromnih količina energije dok bi samo mali deo te energije bio potreban za održavanje njegovog sopstvenog funkcionisanja. On je to uporedio sa automobilom sa vrlo velikim rezervoarom koji troši samo dve litre na stotinu kilometara.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)
TESLIN PAD I USPON
Kada je Nikola Tesla preminuo, njegova velika dostignuća iz poslednjih deset godina 19. veka, najvećim delom su bila zaboravljena, a ljudi su se uglavnom prisećali njegove privatne ekscentričnosti, kao što je bio njegov ekstremni strah od bakterija ili njegova sklonost da podari neobičnu privrženost pitomoj golubici i da u njenim očima posmatra odraz života punog skrivenih mističnih čežnji.
Da li su Teslin progon iz istorijskih knjiga inscenirali oni koji su se osetili ugroženim njegovim snovima o slobodnoj energiji? Neki veruju da je to tako. Studenti dobijaju utisak da je on izumeo Teslin-kalem, da je jedna merna jedinica nazvana po njemu, i to je sve. Široj javnosti Teslino ime nije poznato.
Ako su moćnici stvarno pokušavali u javnosti da izbrišu sećanje na Teslinu genijalnost, tada ta strategija nije uspela u potpunosti. Danas gotovo svaka veća knjižara u svojoj ponudi ima Teslinu biografiju. A od kraja šezdesetih godina obnovljeno je zanimanje pronalazača za Teslu. Tehničke informacije o njegovim teorijama i izumima distribuiraju se preko faksa ili kompjuterskih načina prenošenja informacija, a mnogi današnji istraživači smatraju Teslu ocem modernog Pokreta nove energije. I oni sada osećaju poteškoće koje je on morao trpeti gledajući nadmoćnog protivnika.

TESLA OSTAVLjEN NA CEDILU
Smatram da se saga o Teslinim vrtoglavim finansijskim problemima vrti oko njegovog spomenika za prenos slobodno dostupne energije, oko Wardenclyffea. Margaret Cheney u svojoj klasičnoj biografiji: Nikola Tesla – pronalazač, čarobnjak, prorok; piše o raznovrsnim razlozima koji su doprineli da Teslu napusti sreća. Ona kaže da je Tesla pre svoje propasti ispričao svom saradniku da mu je J.P.Morgan jednom dao nepotpisan blanko ček i rekao mu da sam unese sumu koja mu je potrebna. Nakon Tesline propasti taj bankar navodno nije odgovorio ni na jedno Teslino pismo, a i drugi finansijeri na Wall Streetu su mu okrenuli leđa do kraja njegovog života. Možda su ga smatrali opasnim sanjarom? Jedan od komentara koje je dao Tesla u jednom pismu, kojim je molio finansijsku pomoć od jednog svog saradnika, glasio je: „Moji su me neprijatelji vrlo uspešno prikazali kao pesnika i vizionara“. Drugi autori davali su različita objašnjenja za Teslinu propast. Istoričar Stephen S. Hall pretpostavlja da je Teslin pad mogao biti protivudar iz akademske zajednice. Tesla nije prihvatio njihovu igru, nije pokazivao interes da bilo kakav članak dostavi nekoj akademskoj publikaciji. Hall takođe smatra da su Teslin talenat kojim je okupljao ljude oko sebe, njegove javne priredbe kao i svetska izložba 1893. godine, možda probudili zavist njegovih kolega. Dva druga istoričara nove generacije, Oliver Nichelson i Christopher Bird, smatraju da je Tesla svojim savremenicima predstavljao zagonetku: „Njegove predstave bile su toliko napredne da nauka i industrija njegovog vremena nisu bile u stanju da shvate njihovu bit i dimenzije.

TESLINI POSREDNICI PROTIV SMITHSONIAN INSTITUTA
Dok neki od današnjih Teslinih pristalica nastavljaju sa njegovim istraživanjem, drugi se trude da ga buduće generacije ne zaborave. John Wagner, učitelj iz Dextera, Michigan, zauzima se da se istorija ne seća samo Tesline smetenosti, koja je sve jasnije izlazila na svetlost dana što je naučnik bivao stariji. Sve do njegove penzije 1993. godine, Wagner je 10 godina predavao o tome šta je Tesla sve postigao na svom vrhuncu, umesto da se koncentrisao na poslednje dane tog čoveka. Wagner je želeo da njegovi razredi u trećoj godini školovanja saznaju o celovitoj istoriji, uključujući i činjenicu, da Smithsonian Institute, nacionalni muzej SAD-a u Washingtonu, nije pokazao stalnu izložbu o Tesli.
Njegovi učenici su dvostruku nepravdu videli ne samo u tome što u Smithsonian Institutu nije bilo izložbe o Tesli, nego i u tome što je u okviru velike trajne izložbe o Thomasu Edisonu bio prikazan višefazni generator, koji je ustvari bio jedan od Teslinih izuma. Na njemu se nalazi Teslin patentni broj, ali javnost stiče utisak da je njegov začetnik Edison. Pobuna dece dovela je do kampanje „Dignite Smithsonian u vazduh“ – reci „Bust the Smithsonian“ stajale su na majicama koje su prodavali Wagnerovi učenici. Ali, kada su ponudili da će donirati Smithsonian institutu jedno Teslino poprsje, Barnex S. Finn, upravnik elektro-dela u muzeju, odbio je da prihvati takav poklon rekavši: „Ne možemo ga upotrebiti“. 1979. godine Finn i njegov štab napisali su knjižicu pod naslovom: „Edison – Lighting a revolution“. Jedno poglavlje koje obuhvata sedamnaest stranica sa naslovom „Početak elektro doba“ kaže da će navesti sve osobe koje su bile važne za početak, pa čak i tehničare koji su radili kod Edisona, ali u njemu nema ni reči o Tesli.
Wagnerovi učenici su dobili neočekivanog saveznika u rock bandu Tesla, čiji članovi su se mogli videti na MTV-u kako mašu naokolo listovima Teslinih potvrda o patentima. Učitelj je tom sastavu poslao pismo u kome je objasnio cilj učenika. 1989. godine to pismo je navelo kalifornijski rock sastav da svrati u Michigan, a dvadeset i osam uzbuđenih devojaka i mladića zguralo se, radi ekskurzije do Univerziteta Michigan u Ann Arboru, u autobus tog banda kojim su putovali na turnejama. U univerzitetskoj biblioteci za inženjerstvo i nauku deca su muzičarima pokazala porsje Nikole Tesle kao ponosnog mladića, koje je izrađeno zahvaljujući novcu koji je taj razred skupio prethodne godine. Band se složio da bi se to umetničko delo trebalo izliti u bronzi i ponudio je pomoć deci u njihovim nastojanjima da taj kip postave u Smithsonian Institutu.
Ali, muzej je i nadalje odbijao njihovo nastojanje, a još uvek se Tesli i njegovim dostignućima u Smithsonian Institutu ne odaje gotovo nikakavo priznanje.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

EDISON JE TAJ KOJI SE SLAVI, A NE TESLA
Je li u određenom trenutku ovog stoleća donesena odluka da se Tesla ne samo finansijski bojkotuje, nego i ukloni iz istorijskih spisa Sjedinjenih američkih država, a Edison proglasi zvaničnim ocem doba električne energije? Ne bih želeo oštetiti Edisona, koji je bio izuzetno produktivan i postigao veličanstvene stvari za doba električne energije, oduzimajući mu ugled koji mu pripada. Ali, ipak, smatram da ogromna razlika u tretiranju Edisona i Tesle pokazuje samo jedan deo veće slike koja se sastoji u tome da jedna grupa iz svog koristoljublja pokušava manipulisati javnim mnjenjem. Edisona je svet nakon njega podigao na presto nakon velikih akcija na području odnosa sa javnošću. 1929. godine više od pedeset članova vojne i industrijske elite, među kojima je bio i John D. Rockefeller ml., Julius RosenWald, Henry Ford, Harvey S. Firestone, Herbert Hoover i general John H. Pershing, osnovalo je odbor za proslavu stogodišnjice svetlosti da bi proslavili ono što je tada nazvano „izraz zahvalnosti Thomasu Alvi Edisonu od celog sveta, povodom 50. godišnjice izuma njegove sijalice“. Kao deo te proslave omiljeni pisac tekstova pesama George M. Cohan napisao je pesmu Thomas A. Edisonu. Čarobnjak sa stihovima poput ovih: „O, recite, možete gledati sa svetlom koje je on dao vama i meni. Kakav je to samo veliki čovek, kakav veliki stari čarobnjak“. Odbor je pismo sa Cohanovom pesmom poslao načelnicima opština i učiteljima, a u njemu je stajalo da je ta pesma „posveta najvećem živom Amerikancu, a toj posveti doprinećete ako je budete pevali u svakoj pogodnoj prilici“.
Osećaji javnosti možda bi pošli drugim smerom da se građanima reklo da im je Nikola Tesla želeo omogućiti besplatan pristup električnoj struji. Ali, za razliku od hvalospeva Edisonu od strane Odbora povodom proslave stogodišnjice svetla, Teslu nikada nije slavio jedan takav sloj ljudi. I dok se neka referentna dela koncentrišu na njegovo delo, druga više poklanjaju pažnju njegovim osobenostima. Na primer, biografska enciklopedia Isaaca Assimova „Biografic Encyclopedia of Science Tehnology“ obuhvata 25 godina njegovog zivota sa rečenicom:“Poslednja četvrtina njegovog (Teslinog) života degenerisana je njegovom ekscentričnošću“. (Na to je jedan današnji pronalazač rekao: „Svi bismo trebali biti tako žestoki“).
Mislim da Edison nije bio jedini pronalazač koji je prikazan velikim na Teslin račun. Zbog čega, na primer, udžbenici zanemaruju odluku Višeg suda Sjedinjenih američkih država protiv Gugliema Marconia u Teslinu korist? 1901. godine kada je Marconi preko Atlanskog okeana poslao svoj poznati radio signal, Tesla je rekao: „Samo neka nastavi. On koristi sedamnaest mojih patenata“. Viši sud je 1943. godine nakon Tesline smrti ispravio grešku, na taj način što je to objasnio time da je Tesla bio jedan od tri pronalazača na prelazu stoleća koji je pre Marconija patentirao rasklopne krugove prijema, ali, u udžbenicima i drugim istorijskim prikazima Marconi se i nadalje prikazuje kao otac radija. Kratka publikacije Smithsonian Instituta „Book of Inventions“ (Knjiga izuma), sadrži poglavlje o radiju. Uprkos odluci Višeg suda Teslinom se delu ne odaje priznanje.

PONOVNO OTKRIĆE TESLE
Legenda o Nikoli Tesli živi i dalje, iako je previđen u udžbenicima. Stotinu godina nakon njegovog doba slave, nastaje mnogo knjiga o novoj energiji različitih gledišta njegovih istraživanja, a sve veći broj mladih istraživača i pronalazača na celom svetu prebire po njegovim patentnim spisima tražeći važne dokaze.
Tesline pristalice organizovale su se u različite grupe. Najveća je International Tesla Society sa sedištem u Colorado Springsu, Colorado, koja prodaje knjige i video kasete i vodi Tesla muzej. Ta grupa broji više od 7000 članova. Tesla je takođe dao podsticaj nizu novina i časopisa. Rusi su pokazali veliko zanimanje za Teslin rad. Ali, to je istraživanje većinom sprovođeno u uslovima hladnog rata. Zbog toga, o tome postoji samo malo objavljenih dela. Priča se da je, na primer, vrhunski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade, Peter Kapitsa, svoje poslednje godine proveo u intezivnom proučavanju Teslinih spisa. Prema Margaret Cheney, Kapitsa je želeo napisati dodatak Teslinom radu o loptastim munjama, o jednom delu njegovih eksperimenata za bežično prenošenje energije. Početkom sedamdesetih godina naučnici iz bivšeg Sovjetskog saveza pohrlili su u Muzej Nikole Tesle u Beogradu, da bi istraživali Tesline beleške i uređaje. Istraživači nove energije dr. Andrew Michorovski iz Otave saznao je za opširna istraživanja Akademije Nauke SSSR-a prilikom svoje posete muzeju 1975. godine. Direktor muzeja, profesor Aleksandar Marinčić, pokazao je Michorovskom debelu knjigu sa malim slovima. „Vidite šta ste pronašli. To je bio samo privremeni izveštaj“, rekao je Marinčić. Michorovski smatra da bi Sovjeti na osnovu svog istraživanja Tesle mogli izvoditi eksperimente sa vrlo futurističkim tehnikama. Ruskom fizičaru dr. A.V.Chernetskiju dogodila se slučajno ponovo jedna Teslina nezgoda, u kojoj je 1899. godine pregoreo generator hidrocentrale iz Colorado Springsa. 1971. godine Chernetskij je zajedno sa svojim kolegom izveo eksperiment u kome je napravljena velika loptasta munja iz koje su prskale iskrice. Udar električne energije koji je pri tome prošao kroz strujne vodove na Institutu za vazduhoplovstvo u Moskvi, doveo je do prevelikog napona i razorio strujnu podstanicu. To se dogodilo u pokušaju da se konstruiše jedan uređaj prema Teslinom konceptu koji prizvodi više energije nego što troši.
I danas postoji zanimanje za Teslin koncept bežičnog prenosa struje. To je tema diskusija na konferencijama o novoj energiji, a različite grupe poput Institute for New Energy sa sedištem u Salt Lake Cityu, Utah, nastavljaju sa istraživanjem.
Drugi se istraživači zanimaju za Teslin rad o rezonanciji Zemlje. Teslini naslednici sa strahopoštovanjem posmatraju njegove eksperimente sa jakim elektromagnetskim talasima koji okružuju Zemlju i pri tome bi se trebali pojačavati. Vodeći eksperimentator Ron Kovac iz Colorada pronašao je da je Teslina oprema ustvari mogla da proizvodi vrlo jake talase za zemljinu rezonanciju, ali kaže da današnji istraživači tek počinju da shvataju Teslin rad.
Jedan drugi Teslin izum koji su današnji istraživači nastavili dalje da razvijaju, je njegova turbina bez lopatica. Turbine koje pokreće struja iz vazduha, vode ili pare uobičajeni su sastavni delovi konvencionalnih sistema proizvodnje struje. Ali, Teslina turbina je delotvornija, jednostavnija i jača. Ona može da dobija dodatnu energiju iz neiskorišćene toplote uobičajene turbine ili iz drugih vrsta neiskorišćenih energija, koje se npr. pojavljuju kod naftnih ili plinskih rafinerija. Istraživač Jeff Hayes navodi da bi proizvođači automobila mogli koristiti turbinu bez lopatica kako bi zamenili na hiljade pokretnih delova u klipnom motoru, čime bi se udvostručio vek trajanja motora. Jeff Hayes, začetnik Udruženja konstruktora Teslinih motora u Milwakeeu, Wisconsin, kaže da bi Teslin motor uz energiju koja bi se uštedela prilikom same izrade automobila utrostručilo i iskorišćenje goriva. On objašnjava kako se turbina uklapa u koncept super delotvornog elekro automobila: kao Teslina turbina bez lopatica koja pokreće visokofrekvencijski Teslin uređaj za proizvodnju naizmenične struje, koji opet pokreće elektromotor. Hayes kaže da bi se, kada ne bi postojao politički otpor protiv postavljanja takvog sistema, ta tehnologija mogla razvijati „gotovo na licu mesta“. Ipak, on predoseća da vlada ne bi podsticala sistem, koji guši potrošnju benzina budući da jedan deo državnih prihoda potiče iz poreza na benzin. Teslina turbina može proizvoditi i struju kada se priključi na postrojenje generatora.
Jeane Manning,  SLOBODNA ENERGIJA Revolucija 21. veka, Omega-Verlag, ISBN 3-930343-04-0

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)
PURPURNE PLOČE ZA PURPURNE ISKRE
Već smo naučili da svaki materijalni predmet i svako ljudsko biće vibrira sa individualnom frekvencijom koja se može meriti. To je energija životne snage, na kojoj počivaju univerzalna harmonija i sinhronizovanost, zaboravljene duge i zaboravljene melodije. Oni čine jedinstvo univerzuma, koji je potvrdio Clove Backester sa svojim otkrićem primarnog shvatanja. U Indiji ta životna energija naziva se Prana. Ali, bez obzira na njeno ime, bez te snage ne možete živeti, a trenutno koristite samo jedan mali deo. Vaš duh na nivou treće dimenzije može koristiti životnu energiju u svrhu usklađivanja sa kosmičkom svesti četvrte dimenzije (vaše više Ja). Tada ćete „videti svetlo“ i uklopiti se u harmoniju univerzuma, jer kod tih boja i zvukova prima se sve ono magično, rađaju se sva čuda. Postoji mnogo mogućnosti da se uskladite. Ne samo jedna ili dve. Mnogo. Jednu od mogućnosti predstavlja Teslom inspirisano otkriće u doba Wassermanna koje zbog nedostataka boljeg izraza nazivam purpurnim pločama. Znanje o tim pločama stiglo je sa viših sfera na Zemlju kroz duh i razum čoveka kojeg je Nikola Tesla poznavao i detaljno proučavao njegova otkrića. Anodizirane aluminijumske ploče proizvode se u dve veličine 8,5×5,5 cm i 21×21 cm. Već samo mala ploča može postići veliko čudo, ali smatram da je u različite svrhe korisno pri ruci imati obe te veličine. Ploče se anodiziraju ljubičastom bojom, lekovitim zrakom u duginom spektru. Time se menja atomska struktura ploča tako da budu sa visokofrekventnim vibracijama životne snage koja je na vrlo komplikovan način povezana sa poznatom energijom negativnih jona. „Purpurne energetske ploče“ okružene su energetskim poljem, a ta energija je u stanju prožeti sva živa bića: biljke, životinje i ljude. Ta se životna snaga može meriti na više načina, na primer: elektronskim uređajima. Kod te metode merenja jačina energije neke osobe koja još nije potpuno osvetljena može da na skali postigne vrednost 20. Kada se istoj osobi pruži purpurna ploča, jačina energije se odmah povećava na vrednost 90 ili 95. Ali, ona ne ostaje na tom stanju. Kada se ta ploča koristi stalno, izmenjena energija može iznositi 100. Možda će energija biti čak viša od 100, jer do sada nema instrumenata sa kojim bi se životna snaga mogla meriti u potpunom obimu. U svakom slučaju, primenom ovog „čarobnog uređaja“ povišava se vaša frekvencija, a to je sigurno potrebno za vaš spiritualni razvoj. Pomaže vam i na putu do regeneracije stanica. Vi ne morate tačno znati kako ploče funkcionišu. Puno je važnije znati šta ploče mogu učiniti za vas. One postižu toliko malih čuda (neke ćete sami otkriti) da ih je teško sve tačno opisati. Evo samo nekoliko primera: najvažnije delovanje ploča sastoji se u tome što polako, ali sigurno povisuju frekvenciju vibracija osoba koje ih koriste. Osim toga uz njihovu pomoć mogu se smanjiti negativne vibracije u prehrambenim namirnicama, vodi, drugim tečnostima i duvanu. Mnogi vlasnici ploča svoje namirnice već u torbi ostavljaju 15 minuta na velikoj ploči. Putnici su vrlo često doživeli da su se razboleli zbog ukusa vode u stranim zemljama. Ali, ako stave vodu u čaši na purpurnu ploču i puste da energija dotiče dva ili tri minuta, ništa im se neće dogoditi. Cigarete postanu blaže ako se ostave 15 minuta na purpurnoj ploči, a ananas gubi svoj kiselkast ukus i postaje sasvim sladak. Kod mene je najkorisnije delovanje te ploče povezano sa bolovima. Kada se purpurna ploča stavi na opekotinu ili posekotinu ili se koncem ili uzicom pričvrsti na bilo koje bolno mesto na telu, vidno se ubrzava proces zarastanja. Bol jasno popusti, ili začuđujuće brzo nestane. Većinom to traje samo pet do deset minuta, retko duže od dvadeset. Energija ploča dovodi do vibracije ozleđenih stanica ili ozleđenog tkiva na normalnu frekvenciju. Dakle, zarašćivanje ili nestajanje bola može se svesti na to da se zahvaćeno područje tela ponovo dovodi u ravnotežu. Kada je jedan od građevinskih radnika koji su pomagali pri renoviranju moje kuće u Coloradu, jednog jutra na posao došao sa strašnom migrenom i želeo uzeti bolovanje, pričvrstila sam malu purpurnu ploču na njegovo telo pomoću kaiša kućnog ogrtača. Zamolila sam ga da tu ploču ostavi 15 minuta. Doduše, on je sa njom izgledao vrlo glupo, ali se povinovao mojoj molbi. Kada sam se nakom 5 minuta želela raspitati o njegovoj glavobolji, sedeo je na merdevinama i zbijao šale. Pogledao je dole ka meni, nasmešio se i rekao: „Nestala je. Kao da je isparila“. „Dobro, onda mi možete vratiti moju purpurnu ploču“, rekla sam i nasmešila mu se. Obradovalo me je što sam još jednom videla da ploča nije zakazala. Ali, on je ozbiljno odvratio: „O, ne. Ne dam vam ploču. Ostaviću je ceo dan na sebi, a onda ću je poneti kući!“. On se naravno šalio, ali sam mu ipak poklonila ploču. Radovao se kao da sam mu poklonila čarobni štapić, a na određeni način je to i bila. Ko sa purpurnom pločom leči svog prijatelja, uvek će ga napadati da mu pokloni takvu ploču, zbog toga je mudro za slučaj nužde imati nekoliko takvih ploča. Upravo prikazani slučaj samo je jedan od mnogih kod kojih sam tokom godina mogla videti kako purpurne ploče pacijentu odmah pruže olakšanje.
Jednom drugom prilikom jedan mi je prijatelj sekao drva i povredio je ruku. Nadlaktica ga je strašno bolela, pa je odlučio da odmah ide kod doktora u Woodland park. Postavila sam ga na kauč, skuvala mu šolju čaja i zavezala purpurnu ploču na njegovu ruku. Dok je popio čaj i pojeo komad kolača, bol je nestala. Pet minuta kasnije ponovo je stajao u dvorištu i cepao drva.
Posebno često koristim čudesno delovanje energetskih ploča da bi se oslobodila mučnine. Svaki put kad mi je loše, brzo uzmem purpurnu ploču, legnem u krevet na leđa i stavim ploču na solarni pleksus. Veća ploča u takvim slučajevima deluje brže, ali i manja služi svojoj svrsi samo što onda traje nekoliko minuta duže. Mučnina obično nestaje nakon pet minuta, većinom nakon jednog do dva minuta, a ponekad već nakon trideset sekundi. Ne znam šta bih radila bez tih ploča za smirivanje bolova, pa ih uvek držim pri ruci u slučaju da mi nekad hitno zatrebaju. Moje trudne prijateljice, koje su imale jutarnje mučnine cene purpurne ploče poput dragocenog dragog kamenja. Neki moji prijatelji stavljaju ploču u svoju jastučnicu (na donju stranu, ne direktno ispod glave) i noću spavaju na njoj. Energija prodire kroz sve osim kroz metale. Čovek se ujutro probudi sa više energije i oseća se kao da je spavao punih osam sati, pa i kada je to bilo manje. Ali, ima i ljudi koji svoju frekvenciju vibracija ne mogu povisiti na taj način, zbog toga što vrlo osetljivo reaguju na energiju tako da celu noc probdiju! U svakom slučaju, ploča bi se u takvim okolnostima trebala upotrebiti najviše jednom ili dva puta nedeljno, ili ako sledećeg jutra morate vrlo rano ustati i potrebno vam je posebno mnogo energije za važan razgovor ili važan termin. Postoje ljudi koji se osećaju energičnije i manje umornima kada dva puta dnevno nose purpurnu ploču 30-60 minuta u svom gornjem džepu na bluzi ili košulji.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

Svaki čovek reaguje drugačije. Ako čovek malo eksperimentiše brzo će saznati kako će najbolje primeniti ploče. Osim što purpurne ploče smiruju sve vrste bola za najkraće moguće vreme i pokazuju različite druge efekte, postoji još jedna primena u koju gotovo da ne poverujete. Ona se da videti i pojavljuje se neuočljivo. Ipak se bojim da nema drugog načina da vas stvarno uverim u to; morate to sami jednom pokušati.
Već smo naučili da svaki čovek titra sa individualnom frekvencijom svetlosnih talasa. Na toj metafizičkoj istini ili činjenici počivaju brojna neslućena „čuda“. Urođenici u džungli često odbijaju da ih fotografišu posetioci. Oni to objašnjavaju svojim „necivilizovanim“ razumom (koji nije zamagljen smogom civilizacije) i sa budnim šestim čulom i trećim okom: tvrde da im onaj ko ih fotografiše, na misteriozan način „krade komad duše“.
To ni u kom slučaju nije tačno. Doduše, tačno je da im fotograf „krade“ njihovu frekvenciju, ali to za nekoga ko je upoznat sa fenomenom individualne frekvencije vibracija, ni u kom slučaju nije misteriozno. Samim procesom fotografisanja individualna frekvencija slikane osobe prožima pozitivnu i negativnu sliku. Iz tog razloga ovo posebno čudo purpurne ploče funkcioniše samo onda kada negativ pozitivnog otiska koji se upotrebljava nije uništen i kada još negde postoji kod kuće ili u arhivi fotografa koji je te snimke napravio. Može se koristiti polaroidni snimak koji sadrži i pozitiv i negativ, poleđinu na poleđini.
Pretpostavimo, da se vaše dete, vaš suprug, vaš ljubavnik ili vaš prijatelj (možda čak i poslodavac, komšija ili kolega) ponaša užasno i strašno vas provocira, kao što to mi svi s vremena na vreme i činimo što je u ljudskoj prirodi. Dotičnu osobu možete doslovno „preokrenuti“ i to tako, iako ne trajno nego samo prolazno, da njeno negativno ponašanje pretvorite u pozitivno, tako da purpurne ploče upotrebite na sledeći način (ipak nemojte toj osobi reći da to radite).
Stavite polaroidni snimak ili pozitiv neke fotografije koja još uvek ima negativ koji nije uništen sa prednjom stranom na malu purpurnu ploču. Ali, sliku nemojte ostaviti na njoj duže od jednog sata. Većinom se već nakon 15 do 20 minuta može uočiti začuđujuća promena u ponašanju dotične osobe. Oduran, svojeglav, sebičan, gnevan i neljubazan čovek popusti i postane veseo, nesebičan, pun razumevanja i ljubazan. Tu primenu purpurnih ploča morate sami isprobati da biste shvatili to čudo. Već nakon nekoliko minuta dotična osoba će vas nazvati ili se pojaviti lično, zavisno gde je i kako je došlo do „razlike u mišljenju“ (inicijativu možete i sami preuzeti). Ustanovićete da se ponašanje te osobe potpuno promenilo i da se ona izvinjava za svoje loše ponašanje ili svoje reči. Prvih nekoliko puta ostaćete bez reči i osetiti strahopoštovanje prema snazi te energije. To čudo možete izvesti pre komunikacije sa nekim čovekom kako bi vam telefonski razgovor ili susret protekao harmonično. Ali, nemojte zaboraviti da nikada toj drugoj osobi ne smete reći da to radite. Inače bi ona uz pomoć duha mogla blokirati ili negirati dotok pozitivne energije.
Efekat purpurnih ploča se ne bi nikada trebao upotrebiti zbog neke sitnice, nego samo kada je stvarno važno da promenite vibracije između vas i te druge osobe. Nemojte pomisliti da se ovde radi o „crnoj magiji“ kojom se ljudi prisiljavaju na menjanje odluka donesenih njihovom slobodnom voljom. Jer, to nije tako. Radi se o beloj magiji kojom se iako prolazno, menja vibracija neke osobe iz „negativne“ u „pozitvnu“ na određeno vreme. Drugim rečima kada neko okleva da učini nešto što tražite od njega, pomoću purpurnih ploča može se postići promena mišljenja samo onda kada ta druga osoba nesvesno teži toj promeni mišljenja. Inače purpurna ploča neće postići promenu mišljenja. U svakom slučaju tada imate moć da između dva čoveka stvorite novu atmosferu, neku vrstu primirja ili mira. A to tada vas i vašeg antipoda navodi da o vašim željama bez svađe razgovarate miroljubivim tonom bez gorčine i zle volje.
Od mnogih slučajeva iz mog sopstvenog iskustva ispričaću vam o jednom posebno zanimljivom. Jednog me je dana posetila prijateljica iz Colorado Springsa u Cripple Creeku. Bila je sva u suzama, njen suprug kojeg je iskreno volela postao je alkoholičar. Ona je pokušavala sve, ali ga ništa nije moglo nagnati da prestane sa pijančenjem, iako je ustvari bio „religiozan“ dobroćudan čovek i često je ponavljao kako želi prestati sa pićem, ali mu to ipak ne uspeva. Zamolila sam prijateljicu da mi na nekoliko dana pozajmi jednu njegovu sliku. Pogledala me je iznenađeno, ali mi je pružila polaroidnu fotografiju iz svog novčanika. Zatim me je iz sasvim razumljive znatiželje upitala šta nameravam sa njom. Budući da sam znala da još nije postigla stadijum spoznaje u kojem bi shvatila moć harmonijskih frekvencija univerzuma, i budući da sam imala predosećaj da bi njena neverica mogla osujetiti moje namere, izbegla sam odgovor. Nasmešila sam se tajnovito i rekla: „O, pokušaću malo s belom veštičjom magijom“. Kada je moja prijateljica otišla, stavila sam sliku njenog supruga na jednu moju manju purpurnu pločicu ceo sat. „Fotometod“ do tada još nisam nikada primenila na taj način i nisam znala šta će se dogoditi, odnosno šta se neće dogoditi. Sledećeg me je dana popodne nazvala prijateljica sa svog radnog mesta, iz jednog restorana. Bila je sretna i potpuno rastresena. „Nećeš moći da pogodiš šta se dogodilo pre nešto manje od sat vremena!“, vikala je u slušalicu, „Jim je navratio za vreme svoje pauze i rekao mi je da je odlučio da prestane sa pićem. Želi potpuno da se odvikne. Osim toga, svake će nedelje ići u crkvu! Ovoga puta će to stvarno i učiniti. To sam osetila. Još nikada nije bio tako ozbiljan u vezi toga. Kako si samo uspela?“. Rekla sam joj da me ta vest jako razveselila, ali da ne razmišlja o tome „kako“, nego da prvo pričeka da vidi koliko je on ustvari ozbiljan u vezi toga. Dva meseca kasnije ponovo me je posetila u Cripple Creeku. Jim ju je svake nedelje vukao u crkvu i nije popio niti jednu kapljicu. Godinu dana posle još uvek je bio trezan. Rekla sam prijateljici da sam „molila“ i pri tome koristila sliku, te sam joj sliku vratila. Nakon dve godine njen je muž počeo ponovo da pije. Tada sam prijateljici rekla za purpurne ploče, te sam bila nagrađena time što ona nije izrazila nikakvu sumnju, nego je pokazala apsolutno poverenje u magiju. Iako se u međuvremenu razvela, a njen muž živi u drugoj državi, zamolila me je za purpurnu ploču. Dala sam joj jednu ploču, ali sam je upozorila da se kod alkoholizma, za razliku od „normalne“ primene, ne može predvideti koliko će trajati dok čudo ne počne delovati i da bi umesto uobičajenih 15 ili 20 minuta mogla biti potrebna duža terapija, jednom dnevno ili nekoliko puta nedeljno. Ona je to shvatila. To je bilo prošle godine. Prošle nedelje me je pozvala u Kaliforniju i ispričala mi da se Jim vratio kući i da je sada trajno izlečen. U drugoj državi je išao na odvikavanje i zaključio da će se vratiti kad više ne bude osećao želju za pićem. Njih dvoje su sretni poput dva goluba kao što je to znala reći moja irska baka. Naravno, da ne mogu obećati da se alkoholizam može uvek izlečiti pomoću purpurnih ploča, ali one ni u kom slučaju ne štete.
Fotografija na purpurnoj ploči ne bi trebala ležati nikada duže od jednog sata (i po mogućnosti ne više od jednom ili dva puta nedeljno), zbog toga što neki ljudi vrlo ostljivo reaguju na energiju. Previsoka „doza“ može dovesti do toga da „tretirani“ čovek postane nervozan i dobije visok krvni pritisak. Kada neko eksperimentiše sa fotografijama svesno gajeći zlu nameru, ipak neće uzrokovati takvu reakciju, jer zakon univerzuma koji deluje na životnu snagu sprečava takav efekat, a nervozna napetost se ponovo vraća pošiljaocu poput bumeranga. To je nezaobilazan zakon magije u slučaju da neko pokuša zloupotrebiti svetu životnu snagu u zle svrhe. Od prekomerne doze čovek se mora čuvati samo onda kada je motivisan željom da pomogne drugom čoveku. Ali, i u tom slučaju, nervoza je vidljiva samo na kratko vreme, budući da prekomerna doza nije bila namerna. Još jednom treba reći: korisnik ploča bi mogao jako zažaliti, ako pokuša naškoditi drugom čoveku. Kako neki ljudi mogu osetljivo reagovati na te energije pokazalo se kada su se purpurne ploče u različitim klinikama stavile blizu duševno poremećenih pacijenata. Oni su reagovali vrlo različito, ali uvek vrlo žestoko. Ako želite pomoći duševno poremećenom čoveku preporučljivo je fotografiju ne ostavljati na ploči duže od pola sata.
Dok vam je možda neobična energija purpurnih ploča čudna, posebno primena sa fotografijama, imajte na umu da naučnici već godinama uspešno eksperimentišu sa njima. Tako naučnici npr. sa njima uništavaju insekte, tako što osvetle fotografiju zahvaćenog područja, barem ortodoksni naučnici. Osim toga, nije važno da li je fotografija koju izlažete energiji snimljena tek nedavno, ili potiče iz doba kad je dotična osoba bila dete ili beba. Individualna frekvencija vibracija se ne menja.

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

Prema mom ličnom iskustvu dužem od deset godina kod energetskog polja purpurnih ploča, do izlečenja nije došlo samo kod istegnutih mišića, bolesti meniskusa ili uklještenja kičme. Svaka bol drugog porekla ili znatno jenjava ili potpuno nestaje. Ovde evo još jednog posebnog saveta za ljubitelje biljaka: polivajte svoje biljke vodom koja je stajala na purpurnim pločama, pa će vaše biljke rasti znatno bolje. Stavite buket svežeg cveća na purpurnu ploču, i on će ostati svež dvostruko duže nego inače. Ne tvrdim da energije purpurnih ploča imaju efekat izlečenja u medicinskom smislu. One ni u kom slučaju ne trebaju služiti tome da zamene lekara za ozbiljne bolesti. Ali, što se tiče drugih čuda koje sam opisala ovde, otkrijte sami koliko delotvorne mogu biti te purpurne ploče! Tek kada doživite to delovanje, želećete u budućnosti da pored sebe neprestano imate purpurnu ploču. Mogu vam obećati da su te ploče puno korisnije od lekova koji se mogu nabaviti bez recepta, a koji se tako mnogo reklamiraju u svim medijima, a da lekari pri tome uopšte ne protestuju.
Evo poslednjeg primera za primenu purpurne ploče (sami ćete otkriti mnoge druge primene): jedna moja prijateljica je učiteljica u osnovnoj školi u Coloradu. Ona je pronašla savršeno sredstvo kako da izađe na kraj sa drskim učenicima koji ometaju nastavu. U učionici stoji jedna stolica na kojoj je jastuk. Strogo je zabranjeno dodirivati jastuk ili se previše približiti toj stolici. Jastuk nazivaju „magični jastuk“. Kada se neki učenik ponasa loše, mora sedeti petnaest minuta na magičnom jastuku. Tada se to dete (barem prolazno) ponaša poput pravog malog anđela. Naravno da ispod jastuka leži jedna od velikih purpurnih ploča. Moja je prijateljica time pronašla svoj sopstveni način izvođenja „purpurnog čuda“.
Mnogi ljudi koriste te purpurne ploče već više od petnaest godina. Ja svoje ploče imam više od deset godina, a ni nakon tako dugog vremena nisu izgubile svoju delotvornost. Kada se struktura atoma u aluminijumu promeni, ona ostaje očuvana u tom novom obliku možda zauvek. Ploče nemaju „naboja“, one su samo promenjene kako bi titrale sa životnom snagom univerzuma, ili kako je to Tesla rekao, sa „slobodnom energijom“.
Ja sam sama odabrala pojam purpurne ploče da bih opisala te energije. Ustvari te ploče imaju muzički „zvuk“ ljubičaste boje duginog spektra. To odgovara sedmom zraku „ljubičastog plamena“ Comte de St. Germania. U metafizici je ljubičasta boja isceljujućeg zraka spektra.

MOGUĆNOST PRIMENE I REZULTATI
Dovoljno je ploču npr. nositi u džepu. Nije potreban direktan kontakt sa telom!
Noću se ploča može ostaviti ispod jastuka!
Ploča bi se svake 2-3 nedelje na nekoliko minuta trebala prazniti i osvežavati pod tekućom vodom!
Iskustva osoba koje su ih primenile:
Agresivnost: Iskustvo na udaljenost. Fotografija dotične osobe stavljena je na purpurnu ploču. Nakon tri dana ta se osoba smirila.
Akupunktura: Postignuti su dobri rezultati sa uklanjanjem bolova i energetiziranjem sa okruglim pločama (color discs). U ti svrhu su upotrebljen ploče na mestima za akupunkturu ili na zglobovima. Time se na vrlo blagi i intezivan način radi akupunktura da bi se postiglo posebno brzo delovanje.
Alkoholičari: Izlečeni su stalnim nošenjem ploče.
Alergija na voće: Voće je preko noći stavljeno na ploču. Alergija je vidljivo popustila nakon dva dana, a nakon jedne nedelje već se moglo jesti bez bojazni.
Alergija na metale (npr. na nikl kod narukvica za satove, minđusa itd.): Stavili smo metalne delove pre nošenja na neko vreme na ploču. Alergija na metal je oslabila, odnosno nestala je.
Starosne pojave: Kod starosnih pojava korisno je energiju pozivati direktno preko odgovarajućeg mesta na glavi preko epifize ili moždane žlezde. Ona je središnji nadređeni upravljački organ za telesno, duševno i duhovno područje. Izveštaji osoba sa starosnim depresijama i Alzheimerovom bolešću govore da je vidljivo harmoniziranje preostalih impulsa. Ti ljudi bolje spavaju, nisu više agresivni, ponovo jasno govore.
Anksioznost/depresije: Iskustvo kaže da su se stanja bitno poboljšala (npr.strah od zubara itd.).
Iščašena ruka: Zbog snažnih bolova na nadlakticu je zavezana jedna ploča. Nakon kratkog vremena bolovi su nestali, a ruka je ponovo bila potpuno u funkciji.
Artritis: Kod artritisa u prstima bolesnik je osetio veliko olakšanje.
Astma: Prilikom napada ublaženo je disanje.
Ekcemi: Ploča je na nekoliko sati stavljena na ruku. Upala se povukla te je izvučeno mnogo tečnosti. Preko noći ploča je stavljena ispod jastuka. Nakon šest dana ruka je sve do laganog crvenila potpuno izlečena.
Elektro-smog: Opterećenja sa elektromagnetnim talasima (npr. od televizora, kompjutera, mikrotalasnih-rerni, visokonaponskih vodova, itd.) najvećim su delom neutralizovana.
Obogaćenje energijom: Nosite ploču 1-2 sata ili ceo dan na telu. U pojedinačnim se slučajevima može dogoditi da se ploča mora skinuti nakon dva sata budući da se pojavi određeni umor.
Detoksikacija tekstila: Na posteljinu koja je sadržala otrovne tvari bila je na 15 minuta postavljena jedna ploča. Usledilo je testiranje sa prutom(rašljama) koji više nije pokazivao u negativnom smeru, nego u pozitivnom.
Delovanje na daljinu pomoću fotografije (prema Lindi Goodman): Položite fotografiju na ploču (slika prema dole) da biste ili poboljšali narušenu atmosferu/harmoniju između dvoje ljudi ili podstakli isceljenje telesnih ili duševnih patnji. Ali, sliku ipak nemojte ostaviti na ploči duže od jednog sata!
Išijas: Bol je ublažen nakon što je obolela osoba spavala na energetskoj ploči i nosila je preko dana na svom telu, dok je i dalje uzimala propisane lekove.
Šestogodišnja povreda kolena: Nakon 15 minuta prislanjanja ploče, otečenost je splasnula, bolovi nestali, a koleno se ponovo moglo pokretati.
Glavobolja: Pločicu držite neizmenično na čelu i slepoočnicama. Nakon jednog sata glavobolja nestaje.
Grčevi: Petomesečna beba više nije imala grčeve i bolje je spavala na ploči.
Bolovi u želudcu: Obolela osoba nosila je ploču na bolnom mestu. Nakon kratkog vremena bol se stišao.
Migrena: Jedna je gospođa već 25 godina bolovala od migrene. Stavila je ploču blizu tela (u području aure, oko 20-30 cm udaljenu) i time je popustila napetost migrene.
Ubod komarca: Noga koja je otekla zbog uboda komarca lečena je jedan sat sa pločom. Natečenost i bol su nestali.
Istegnutost mišića: Jedna starija žena se istegnula dok je radila u dvorištu, a mogla se kretati samo uz velike bolove. Ploča je stavljena na jedan sat na kičmu na slabinama i nakon toga je obešena oko vrata. Nakon dva dana bol je nestao.
Neurodermitis: Svrab je nestao. Nastavak terapije sa mastima povećava izlečenje.
Bolovi u bubrezima: Ploča je nošena jedan dan i noć na bubrezima. Ona se zagrejala. Nakon primene bolovi su po prvi put postali podnošljiviji.
Bolovi u ušima: Ploča je bila položena na uho preko noći. Nakon jednog dana bolovi su nestali.
Rast biljaka: Jedna biljka tretirana je sa ovom pločom (stavljena je u zemlju). Nakon tri i po meseca bila je dvostruko veća od netretirane. Orhideja koja već sedam godina nije cvetala, počela je ponovo da cveta.
Odvikavanje od pušenja: Cigarete su stavljene na ploču tri minuta. Cigarete više nisu „prijale“.
Lišaji: Odmah po primeni ploče, počeli su se povlačiti.
Ispucana koža: Na više ispucanih rana na prstima koje su se već godinama bezuspešno lečile kortizonom, položena je ploča, što je dovelo do izlečenja.
Nesanica: Ploča je stavljena ispod jastuka noću. Posledica je bio dublji i odmorniji san.
Posekotine: Kod posekotina ploča je stavljena na to mesto da stoji oko 20 minuta na 1 mm dubine posekotine da bi se podstaklo zatvaranje rane.
Uspeh u školi: 15-godišnja devojčica imala je loše ocene zbog poteškoća u koncentraciji. Ploča je stavljena 1 dan pre ispita noću ispod jastuka, a preko dana ju je nosila u džepu od pantalona. Radni učinak: odličan uspeh.
Bolesti životinja: 11-godišnji nemački ovčar sa bolovima u kukovima dobio je svaki dan vodu za piće koja je bila tretirana sa pločom, a jednom mu je oko vrata ploča bila okačena na 15 minuta. Nakon nedelju dana pas je ponovo bio vitalan i živahan, a dlaka i oči su mu se sjajile, pa se činilo kao da više ne oseća bolove.
Mučnina: Ploča je postavljena na solarni pleksus pri čemu je mučnina nestala nakon 15 minuta.
Izrasline: Teslina ploča omotana je preko noći oko izrasline. Nakon tri nedelje hrskavičasta masa je gotovo nestala.
Opekotine: Ploča je bila postavljena na opekotinu. Bol je odmah nestao, nije se pojavio mehur od opekotine.
Uganuće: Izlečeno je u roku od tri dana.
Zubobolja: Teslina ploča stavljana je na zub tri noći. Zubobolja je nestala. U mnogim slučajevima ona je nestala već u roku od jednog sata ili nakon nekoliko minuta.
Napomena
Ploče nisu zamena za lekarsku terapiju i time su ograničene na primene za koje nije potrebna lekarska intervencija. One se mogu upotrebiti samo kao dodatak medicinskoj terapiji, pa se ne smeju smatrati zamenom za terapiju.
Kod prikazanih iskustava radi se o pojedinačno različitim rezultatima, koji su postignuti kod primene ploča.
Budući da je delovanje Teslinih ploča drugačije kod svake osobe, prethodno navedena iskustva ne mogu se smatrati opštim zaključcima. Ta iskustva služe samo tome da bi se svaki čovek, koji je otvoren prema tom području, podstakao da sam eksperimentiše sa pločama i sakupi sopstveno iskustvo.
Često se zaboravlja da delovanje Teslinih ploča počiva isključivo na dotoku životne energije. To znači da se podiže samoisceljivanje tela. Ali, to ne znači da se sada materijalnom delu tela više ne moraju davati nikakvi lekovi! Samo je po sebi razumljivo da je važan preduslov, razuman način života.
Takođe veoma je važno da se delovanje Teslinih ploča ne svede na magijsko područje! Oblici energije nisu magijski, a mogu se dokazati u praksi. Kada se povisi sopstvena količina energije tada to može doprineti lakšem spiritualnom razvoju. Ali, Tesline ploče, poput drugih nosioca energije iz područja svemirske energije, sadrže informacije, te služe kao pomagala za dalji razvoj, ali ni u kom slučaju nisu zamena za potrebno lekarsko lečenje!

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (2)

– Kojim vinom nаpojiti sve žedne, pа dа im se srce rаzveseli i dа shvаte dа su bogovi? Nikola Tesla

– Tesla i Rudolf Štajner su bili savremenici, čini mi se da se nisu poznavali, ali su imali iste stavove. Štajner je rekao u stilu „čim uđemo u svet duhovnih realiteta i bića, susreće nas činjenica da su naši prirodni zakoni tu zapravo moralni zakoni.
………….
– Tesla je bio stanovnik planete i podelio se svima…, a sada bi neki da ga svojataju…On pripada kosmosu, nama svima zajedno, jer mi svi i jesmo JEDNO!!!
…………
– Genije je ukrotio Nijagaru, ko će ukrotiti čovekovu prirodu, ono divljačko i rušilačko u njoj?
……….
– Doći će vreme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s važnim vestima iz sveta, i kada ćete, koliko god daleko bili, pomoću džepnog instrumenta sa žicom zabodenom u zemlju, moći da razgovarate s prijateljima koji će kod kuće imati slično podešen instrument. (Nikola Tesla gospođi Džonson 1894.)
……………………………………………………
– S vremena na vreme, u retkim trenucima, veliki duh otkrića silazi na zemlju, da saopšti neku tajnu koja treba da unapredi čovečanstvo.

Bira najbolje pripremljenog, najzaslužnijeg
i sapuće mu tajnu na uho.

Dragoceno saznanje dolazi kao bljesak svetlosti.

Kad shvati skriveno značenje,
srećni izabranik vidi
čudesnu promenu:

pred njegovim ushićenim očima
je jedan novi svet,
jedva da naslućuje sličnost sa starim.

To nije prolazna iluzija,
puka igra njegove razigrane mašte
ili fantom od izmaglice
koja će se razići.

Čuda koja vidi,
koliko god izgledala udaljena,
ostaće ovde.

On to zna,
nema senke sumnje u njegovom umu,
svakim delićem svog bića on oseća:

To je Velika Ideja! Nikola Tesla

……………
Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to LEPOTA i SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost, jer se sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.” – Nikola Tesla
……

– Mi nećemo više da zavisimo od mišljenja javnosti ili nepostojećih autoriteta kada se radi o stvarima koje su nepoznate ili čudne. Mi moramo polako sami da postajemo eksperti u ovladavanju znanjima koja pripadaju budućnosti. Wilhelm Reich (1897 – 1957)
………….
Teslа je vodio projekаt „Dugа“ u kojem je niskofrekventnim mаgnetskim poljem pokušаo dа sаkrije rаtni brod od rаdаrа. Brod i jeste postаo nevidljiv, аli ljudskom oku. Kаd su generаtori ugаšeni, brod se pojаvio.
Al Bielek, jedаn od mornаrа s brodа, otkrio je dа je Teslа još 1942. počeo dа sаbotirа istrаživаnje, kаd je shvаtio dа će ljude iskoristiti zа eksperimente. Kаd se povukаo s projektа, bio je obeležen kаo odmetnik. Tu pričа dobijа obrt. Nа ulici gа pod čudnim okolnostimа udаrа аutomobil. Oporаvio se, аli gа posle pаr meseci pronаlаze mrtvog u hotelu. Premа službenom izveštаju umro je od tromboze.
7. jаnuаrа 1943.godine, u sаmotnom njujorškom hotelu okončаn je život čovekа koji decenijаmа intrigirа ne sаmo nаučnu, već celu svetsku jаvnost.

Teslа je decenijаmа predmet izučаvаnjа svekolikih nаučnikа koji se i posle toliko vremenа nаdаju dа će u nekoj neotkrivenoj аrhivi nаći spise, koji bi svojom originаlnošću potvrdili svestrаnost genijа.
Mаlo je, međutim, poznаt Teslin doprinos medicini. Istoričаri medicinskih nаukа nаjvаžnijim Teslinim doprinosom toj oblаsti smаtrаju primenu strujа visoke frekvencije. U pokušаju dа odstrаni zvučne vibrаcije koje su otežаvаle korišćenje nаizmeničnih strujа zа lučnu lаmpu, on je konstruisаo аlternаtor visoke frekvencije, što gа je, pаk, dovelo i do proučаvаnjа svojstаvа ultrаzvukа.

U zimu 1891. Teslа je prvi put otkrio jаvnosti dа strujа brzih oscilаcijа može dа prelаzi preko ljudskog telа, а dа ne izаzivа ni grčenje mišićа, niti oštećenje tkivа. Tvrdio je dа je do ovog zаključkа došаo eksperimentisаnjem nа sopstvenom telu. Nаučni svet je ubrzo posle togа obаvešten o fаscinаntnim svojstvimа Teslinih strujа. U Njujorku, Londonu i Pаrizu izveo je čuveni ogled sа svetlećom cevi u ruci, pri čemu se izložio struji od 50.000 volti. Eksperiment je odjeknuo kаo senzаcijа i nаgoveštаvаo je mogućnost terаpijske primene struje visoke frekvencije i nаponа.

Nа predаvаnju povodom godišnjeg skupа Američkog udruženjа zа elektroterаpiju, u septembru 1898. Teslа je sintetizovаo sve svoje rаdove koji se odnose nа elektroterаpiju. Opisаo je tri grupe fizioloških efekаtа strujа visoke frekvencije. Pomoću ogleda nа sopstvenom telu, utvrdio je dа ove struje mnogu dа izаzovu, osim toplotnog efektа, veliki umor, sаnjivost i promene u disаnju i cirkulаciji krvi. Osim togа, verovаo je i u bаktericidnu moć svojih strujа.

Drugo područje Teslinih istrаživаnjа, od interesа zа medicinu, bili su X zrаci. Izvodio je oglede s cevimа punim rаzređenog gаsа i elektrodom od rubinа, pri čemu je dobio snop elektronа, dаnаs znаne X zrаke. Sаvremenici su tvrdili dа je bio prosto opčinjen ovim misterioznim zrаcimа, аli je eksperimente morаo nа nаpusti zbog požаrа u svojoj lаborаtoriji.

Teslа je kаsnije više putа doticаo i probleme opšte biologije. Kretаnje je zа njegа osnov životа. Ponаšаnje bićа potpuno određuju spoljаšnji fаktori. Kаo prаvi inženjer, Teslа аnаlizirа аutomаtizаm živih bićа. Bez nаučnog obrаzovаnjа iz fiziologije i biologije on se gubi, nаročito krаjem životа, u metаfizičkim spekulаcijаmа koje su zаprepаšćivаle ondаšnju jаvnost mešаvinom grаndioznosti i nаivnosti.

Nikolа Teslа je bio očаrаn i osobinаmа ljudskog okа. Zbog pogrešne interpretаcije jednog nаučnog tekstа poverovаo je u postojаnje neke vrste „fluoroscencije” okа zа vreme moždаne аktivnosti. Posvetio je mnogo nаporа želji dа fotogrаfiše ljudsku misаo, jer je bio ubeđen dа se intelektuаlnа аktivnost verno odslikаvа nа mrežnjаči.

1 Tajna Teslinih valova — Tesla metamorfoza
http://www.youtube.com/watch?v=20-CyTWWZi4&feature=related

*Nikola Tesla – Čovjek budućnosti (Kompletan video u jednom dijelu)
http://www.youtube.com/watch?v=thC9yE4iaRk&feature=player_embedded

*Nikola Tesla iz tri ugla viđenja
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RBHLSzaXy6o

*Видео од Tesla’s Ambassadors: Tesla’s Message to all mankind [HQ]
http://www.facebook.com/video/video.php?v=112823955441702&oid=317487914084

VIDEONikola Tesla – Čovjek budućnosti (Kompletan video u jednom dijelu)
http://www.youtube.com/watch?v=thC9yE4iaRk&feature=related

Ratovanje vremenskim nepogodama – Od kontroliranja munja do Nikole Tesle – 1 od 4
http://www.youtube.com/watch?v=roaKAN2IRcM&feature=share

Nikola Tesla – Čovjek budućnosti (Kompletan video u jednom dijelu)
http://www.youtube.com/watch?v=thC9yE4iaRk&feature=player_embedded

Nikola Tesla – Gospodar svijeta (Kompletan film)
http://www.youtube.com/watch?v=ZpA-GunmlNs&feature=player_embedded#at=32

BELESKA
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150113547414823

Nikola Tesla – The Forgotten Wizard – Free Energy
http://www.youtube.com/watch?v=XRf0UFgJymU
————————————————————
SVAKA VAŠA MISAO ODREĐUJE VAŠU BUDUĆNOST. VAŠA SNAGA JE U SADAŠNJOSTI U OVOM TRENUTKU. NA OSNOVU TOGA STVARA SE VAŠE SUTRA, PREKOSUTRA, NAREDNA NEDELJA,  MESEC I GODINA. VI STE TVORAC VAŠE SUDBINE.
****************************************

Nikola Tesla je u svom životu izrekao mnoge mudre rečenice, koje mogu poslužiti kao neprocijenjiv izvor mudrosti ljudskom rodu. Ovo su njegove misli:

„Korist, koju će od mojih pronalazaka imati civilizacija, za mene znači mnogo više nego novac, koji bih mogao privrediti.“

„Hteo sam da osvetlim čitavu Zemlju. U njoj je dovoljno elektriciteta da postane novo Sunce. Svetlost bi sijala oko polutara kao prsten oko Saturna.“

„Transformacija čitave zemaljske kugle u osećajno biće, kroz koje misli sevaju kao kroz mozak, gde energija jedne misli može odrediti kretanje svemira.“

„Daleko preko granice zapažanja naših čula, duh još uvek može da nas vodi.“

„Uspeh je divan u svakom pogledu, samo ne u novčanom.“

„Kao Džon Raskin, i ja izjavljujem da neću ubiti, niti povrediti nijedno živo biće bez potrebe, niti uništiti bilo koju divnu stvar, već ću težiti da sačuvam sve što je dragoceno i živo, i da negujem svu prirodnu lepotu na Zemlji.“

„Nema te istine koja se ne može izreći jednostavnim rečima.“

„Ima nešto zastrašujuce u vezi sa univerzumom; kada razmotrimo da ga samo nasa čula sluha i vida čine divnim. Samo, pomislite, univerzum je tamniji od najtamnijeg mastila; hladniji od najhladnijeg leda i tiši od tihe grobnice sa svojim telima koji jure kroz prostor ogromnom brzinom. Kakva je to zadivljujuće inspirativna sila, zar ne?“

„Nije mi žao što su ukrali moje ideje, već što nisu imali svoje.“

„Žena je za mene uvek bila idealno biće i ništa drugo. Crpim mnogo intelektualne snage iz njenog lepog lika, ali nemam ništa da dam zauzvrat. Mada sam prošao kroz čežnje i bolove mladosti, nikada nisam ostvario vezu, čak ni privlačnost. Moj život je sav ispunjen radom u kome sam našao potpuno ostvarenje svojih želja i nepomućeno zadovoljstvo.“

„Dela uma, nauke i veštine treba da služe ljudskoj zajednici za olakšanje i uljepšavanje života, a ne pojedincima za sticanje bogatstva.“

„Najuspešniji čovek u zivotu je onaj koji ostvaruje najveću sreću kad može da kaže, završavajući svoj dnevni posao, da je učinio najbolje što je mogao za svog bližnjeg.“

„Savremen mlad čovek koji želi svetlu budućnost treba naporno da radi na realizaciji svojih ideala, bez obzira na materijalni cilj.“

„Mlad čovjek ne treba žaliti što nema milion dolara da bi realizovao neku ideju, misliti se može i bez milion dolara, a mišljenje rađa ideju koju posle treba realizovati.“

„Čovjek je ograničen svojim saznanjima, postoji jedan broj pitanja koja nikada neće saznati.“

„Čovek je automat kosmičkih sila.“

„Tolika je moć čoveka da nebo odjekuje, a Zemlja drhti od samog zvuka njegovog glasa.“

„Ono što najviše usporova ljudsko kretanje je neznanje.“

„Kad razmišljam o prošlosti, shvatam koliko su tanani uticaji koji formiraju naše sudbine.“

„Dan kada budemo tačno znali šta je „elektricitet“, obeležiće događaj možda veći i značajniji od malo kojeg drugog koji je obeležen u istoriji čovekovog rada.“

„Razvitak i bogatstvo nekog grada, uspeh nekog naroda, progres celog ljudskog roda, sve to određuje raspoloživa energija.“

„Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito velike Amerike.“

„Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.“

„Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu.“

„Ako ima nekakve slave i zasluge da se pripiše mome imenu, to je ta počast srpskom narodu!“

„Ako je priroda velika mačka, ko je vuče za rep?“

„Od onog dana kad počne proučavati parapsihološke pojave, nauka će za 10 godina napredovati više nego u svim vekovima svoje istorije.“

„Pronalazaštvo je umetnost u tehnici.“

„Radio – ja znam da sam njegov otac, ali ga ne volim. Ja ga jednostavno ne volim. On je besmislica. Nikada ga ne slušam. Radio je razoran i ometa koncentraciju. Previše je destrukcija u ovom životu koje ometaju kvalitetno mišljenje. A kvalitet, ne kvantitet misli je važan.“

262906_2160146877201_1052407793_2520975_2082292_n (1)

Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u ličkom selu Smiljanu, u Hrvatskoj. Otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, a majka Đuka bila je porijeklom iz obitelji svećenika. Radio je i stvarao u Grazu, Mariboru, Pragu, Budimpešti, Parizu, Strasbourgu, Americi. U Ameriku odlazi 1884. godine, nakon što je u Parizu radio za Continental Edison Company. Za Edisona nastavlja raditi u New Yorku. Umro je 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker u New Yorku. Urna Nikole Tesle nalazi se u muzeju „Nikola Tesla“ u Beogradu.

„Najvažniji proizvod stvaralačkog uma jest izum. Izumitelj predaje svijetu svoja postignuća koja su opipljiva, koja žive i funkcioniraju. Kada se neka prirodna sklonost razvije u strastvenu žudnju, čovjek napreduje prema svome cilju divovskim koracima“, riječi su svjetski poznatog genija i izumitelja Nikole Tesle. „Radim za budućnost“, govorio je Tesla, „i suvremenici me neće razumjeti, ali jednoga dana prevladat će znanstveni zakoni prirode, čije sam tajne otkrio i sve će se izmijeniti kao dlanom o dlan, sve će se promijeniti. Nastupit će nova era ljudske mudrosti, čije će glavne odlike biti razumijevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji znanstvenika“.
Nikola Tesla

Njegov je krajnji cilj bio potpuno ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva. Autor je više od sedam stotina izuma, dobio je 15 počasnih doktorata diljem svijeta, govorio je osam jezika. U njegovu čast jedinica za magnetnu indukciju nazvana je tesla. Ako je Tesla govorio to skoro prije 100 godina, možemo li ga nazvati i vizionarom, Nostradamusom? Sada u trenutku ekonomske krize, krize energije zbog kojih su se vodili i ratovi, trebamo vidjeti što nam je to Tesla ostavio kao ponuđena  rješenja za novo doba.

Malo je poznato da je do velikih otkrića i spoznaja zakonitosti prirode i samog bića došao zahvaljujući dugogodišnjem proučavanju Biblije, Veda i istraživanju kako stvarno živjeti u skladu s vlastitom unutarnjom istinom. Njegovo je čvrsto vjerovanje da je spoznaja ona snaga koja ga je dovela u vezu s njegovom pravom biti. Kretanje prema višem jastvu stvara energiju, a energija (osobna ili energija zajednice) predstavlja snagu. Čim dotaknemo izvor, životna energija poteče ususret, način je kako Tesla objašnjava poimanje energije. U časopisu Philadelphia od 10. rujna 1933. godine Tesla objavljuje da u okviru svog energetskog projekta sada radi na procesu fotografiranja misli. Postupak je zasnovan na njegovu širem konceptu za izdvajanje svemirske energije koja upravlja univerzumom: „Energija je svuda oko nas, u neograničenim količinama“.

Za djela koja je stvorio, pa i ona nepoznata i nedovoljno istražena, nije dovoljno nazvati ga samo genijem. Tesla je bio više od genija. U vremenu ekonomske krize pronalaze se novi izvori energije, jeftiniji i dostupniji, a o kojima je Tesla toliko puno pisao i istraživao. Utemeljio je izume koji su bili, ili još uvijek jesu, zaboravljeni i skriveni. Postavio je i temelje stvaranja čistog planeta. Danas se izvlače iz zaborava i registriraju inovacije o kojima je Tesla pisao prije 100 godina.

388984_2536366722462_1052407793_2832253_490038695_n

TESLIN AUTO NA KOSMIČKU ENERGIJU
U knjizi „Tajne tehnologije hladnog rata – projekat Haarp i dalje“, Gerija Vasilatosa, pominje se i Teslin prijemnik energije koji je on izgleda veoma uspešno 1930. testrirao na automobilu.
Vasilatos piše da je Tesla već ranije proučavao stanje naelektrisanih čestica u čvrsto nabijenom vrtlogu etera (jonosfere). Snaga koja se ispoljavala u blizini takve vrtložne eterične konstrukcije bila je ogromna, a eterska težina održavala je izvanrednu stabilnost.
U takvu konstrukciju postavljena kristalna rešetka stvorila bi električni napon. Sa izvesnim metalnim rešetkama unutaratomsko polje energije koje bi se tada stvaralo bilo je neizmerno.
Zna se da je Tesla u svom radu tražio napon kojim bi ove eterske izlive energije pokrenuo, a kada bi takva energija pokuljala trebalo ju je jednostavno uhvatiti specijalno kontsruisanim prijemnikom i sprovesti u električni motor.
Jedan takav prijemnik je Tesla očito veoma uspešno isprobao na automobilu 1930.
Priču o tome zabeležio je aeronautički inženjer Derek Alhers, koji je stupio u kontakt sa Teslinim rodjakom iz Jugoslavije, Petrom Savom, koga je Tesla pozvao u Bufalo da zajedno testiraju automobil „na struju“. U druge očito nije imao poverenja.
To je bio auto marke Pierce Arrow, jedan od luksuznih automobila tog perioda. U autu se nalazio električni motor dužine oko 1 metra i obima oko 60 cantimetara. Iz njega su vodila dva debela kabla vezana za prednju kontrolnu tablu. Dodato je bilo i skladište za 12 Voltne baterije.
Maksimalna brzina rotora je bila 30 okretaja u sekundi sa vučom od 80 konjskih snaga. Bila je tu i antenska cev visoka 1,8 metara uglavljena u zadnji deo auta.
Tesla je seo na mesto suvozača I počeo da podešava prijemnik energije na komandnoj tabli koji nije bio veći od kratkotalasnog običnog radija. U njemu se nalazilo 12 specijalnih cevi koje je Tesla poneo sa sobom u maloj kutiji u obliku kofera.
Savo je rekao Ahleru da je Tesla prijemnik sastavljao u hotelskoj sobi. Ove neobične cevi tačno su ulegle u svoja ležišta kada ih je postavio. Kada je gurnuo dve cevi Tesla je rekao da sada imaju struju i da može da okrene kontakt ključ. Savo je to učinio, ali nikakv s zvvuk nije se čuo. Ali, čim je pritisnuo gas automobil je krenuo. Sve vreme vožnje nikakav zvuk motora se nije čuo.
Nije poznato koliku su dužinu puta prešli, za osam dana koliko su se vozili, ali gorivo nikada nisu sipali.
Brzina koju su dostizali je bila od 90 do 120 milja na sat.
Osmog dana zaustavili su se na nekoj staroj farmi 20 milja od Bafala. Auto su tamo ostavili u jednom ambaru, a Tesla je poneo svojih 12 cevi iz prijemnika i ključ za pokretanje.
Dok su se vozili gradom i kroz predgradja Tesla nije želeo da odgovara na Petrova pitanja. Tek kada su bili daleko izvan grada rekao je rodjaku da je pokretačka snaga auta povezana sa „misterioznom radijacijom koja dolazi iz etera“ i da je „energija na raspolaganju u neograničenim količinama“. Savo se prisetio i reči da on „ne zna odakle ona dolazi, ali da čovečanstvo treba da bude zahvalno za njeno postojanje“. Mala spravica na suvozačevoj strani očito je primala tu misterioznu energiju.
Savo je još stekao utisak da se Tesla plašio da neko ne otkrije njegova istraživanja. Uspeo je samo da saznao kako Tesla očekuje da će se njegova sprava uskoro koristiti na velikim brodovima, čamcima, vozovima i u automobilima.
Kasnije je Savo načuo da je prijemnik sa cevima i ključem ubrzo nakon vožnje spaljen zbog sigurnosti „jer su procurile neke informacije“.
Mesec dana nakon vožnje Petra Savu je pozvao čovek koji se predstavio kao Lee de Forest I pitao ga kako mu se dopala vožnja? Savo je odgovorio da je bio veoma radostan zbog te misteriozne vožnje, a de Forset mu je rekao je da njegov ujak Tesla najveći živi naučnik na svetu.
Kada je kasnije Savo pitao ujaka Teslu da li će njegov „prijemnik“ biti negde upotrebljen, Tesla je šturo odgovorio da je bio u pregovorima sa nekim od najvećih kompanija za izgradnju brodova. Kako je Savo dalje zapitkivao ujak je postajao ljut I nevoljan za priču. Savo je saznao da je bio veoma zabrinut za sigurnost svojih pronalazaka i sve testove je radio uz veliku predostrožnost i tajnovitost jer je nekoliko puta bio žrtva manipulacija.
Danas se na Aljasci pod pokroviteljstvom Pentagona u okviru projekta HAARP vrši zagrevanje čestica jonosfere (na visini od 65 do 950 km) radio talasima ekstremno visoke i niske frekvencije gde se delovi jonosfere pretvaraju u viskotemperaturnu plazmu. Posledica su promene klime iznad odredjenog područija. Veruje se da su mnoge suše i poplave poslednjih godina, posebno u zemljama koje je američka administracija proglasila „osovinom zla“, posledica ovog zastrašujućeg savremenog oružija.
Objavljeno u NIN-u – 6.07.2006.

 

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

17 responses »

 1. […] ŠTA JE KAZIVAO NIKOLA TESLA […]

  Sviđa mi se

 2. Anonimni kaže:

  prvo moram ovo prebaciti na svoj profil i sve pročitati o ovom velikom i sjajnom čovjeku..Svom sinu sam dala ime po njemu….::)..šta više napisati…..

  Sviđa mi se

 3. […] ŠTA JE KAZIVAO NIKOLA TESLA Share this:ДељењеТвитерФејсбукЛинкединЕ-поштаСтамблапонРедитШтампањеДигLike this:Свиђа ми сеЈедном блогеру се свиђа ово . […]

  Sviđa mi se

 4. oko za OBA oka kaže:

  Zašto su Tesline izjave prevedene na tzv. hrvatski jezik? Redakcija sabotira osećanja i poreklo Nikole Tesle. Sramotno.

  Sviđa mi se

 5. u dobroj nameri kaže:

  Voleo bih da pročitam original intervju-a, pa da vidimo da li je bio „ponosan na hrvatsku domovinu“. Sumnjiva je izjava. Fabrikovana. Hrvatska nije ni postojala 1899.g.
  U svetskim wikipediama piše da je rođen u Austrougarskoj vojnoj krajini.
  PS.
  Posle je Tesla dobro znao za hrvatske zločine u Mačvi u 1. svet. ratu, kao i za strahote ustaša u 2.svet. ratu. Tada je ispevao pesmu svom stradalom srbskom rodu. Pomagao Srbiju u oba svet. rata. Sahranjen u Beogradu uz „Tamo daleko“. Bio je veliki srbski rodoljub.

  Sviđa mi se

 6. nikola verešan kaže:

  Nikola Tesla! Svetac ili Čovek Svetlosti..!

  Sviđa mi se

 7. bogoboj kaže:

  Puno je toga rečeno, nabacano, nejasnog. U celini ima stvari, delova, sa kojima se i ne slažem. Brine me jedna obavest koju plasiraju naučni krugovi – Da će doći do ogromne erupcije, eksplozije na Suncu, našoj „furuni“. Pa će shodno tome doći do vraćanja u „prošlost“ bar za 200 godina. U život bez elektrike i elektronike. I svih uspeha i učenja „našeg“ Nikole Tesle. Ukoliko još i to doživimo – neće nam trebati bolji egzodus!Prestaće svo polemisanje…. Prokletstvo. „Imao – pa nemao!…

  Sviđa mi se

 8. Smithc9 kaže:

  I like this post, enjoyed this one regards for posting. He removes the greatest ornament of friendship, who takes away from it respect. by Cicero. aekdgdefdekcdbgc

  Sviđa mi se

 9. Nas najveci Nikola Tesla! Nas HEROJ!
  Zao mi je da neki ljudi jos uvijek potenciraju nacionalnost i primitivnost! SVi, SVI pametni ,velikodusni ljudi cjene i dive se Nikoli Tesli kao covjeku koji je toliko dao i borio se za: CIJELO COVJECANSTVO !
  Takav je i bio Nikola Tesla: ponosan sto je srbin, sretan sto se rodio u prekrasnoj Hrvatskoj, zahvalan sto je pridoneo razvitku COVJEKA !!!!

  Liked by 1 person

  • Михајло kaže:

   @ Zubrinic Angela
   citat: „Zao mi je da neki ljudi jos uvijek potenciraju nacionalnost i primitivnost“
   i dalje: „ponosan sto je srbin, sretan sto se rodio u prekrasnoj Hrvatskoj“

   Pitanje: Srbin se piše malim slovom, a Hrvatska velikim i atributom prekrasna. Ne misliš li da si time dematovala svoju gore navedenu rečenicu? Ili si u istoj mislila i na sebe?

   btw. Hrvatska tada, kao i Lika, behu deo ‘prekrasne’ Austrougarske.
   Treba pogledati
   original teksta šta je uistinu izjavio.

   Sviđa mi se

  • Anonimni kaže:

   Ni je tacno. Rodjen je u Austro Ugarskoj i imao je austro ugarsko drzavljanstvo kad se rodio. Sa Hrvatskom uopste nema nista. Jedino da su kasnije hrvati ubili 43 clana porodice Tesla. Znaci ubili bi i njega.

   Sviđa mi se

 10. PRAZNAN:

  Wooow, ja sam Gloria Meyers, želim da podelim svoju životnu priču svetu o tome kako sam dobio muža, pre svega vratio sam svoju sreću, mislio sam na oglas jednog dr ogundelea na internetu o tome kako on pomaže dami vratite joj momka nazad, pa moram da stupim u kontakt sa njim da pomognem da vratim svoj brak, moj muž me je ostavio na 5 godina braka, jer mu se porodica i prijatelji ne sviđaju, i traže ga da dobije još jednu damu, ali kada kontaktirajte dr Ogundelea za pomoć, rekao mi je da se opustim da će mi pomoći, Dr Ogundele je vratio mog muža koji me je ostavio 5 godina za samo 24 sata, Ovo je moćna čarolija u kojoj nikada nisam videla ništa poput ovoga u svom životu, vratio mi je mog muža za samo 24 sata i rekao mi da ću imati svoje dete, danas imam bebu od 1 godine, ovaj čovek je sjajan, u slučaju bilo kog kome je potrebna pomoć i želite ga kontaktirati može doći do njega putem: Email: ogundeletempleofsolution@gmail.com, Viber Broj: +27638836445. Broj koda: +2349065101630.

  Sviđa mi se

 11. Katarina kaže:

  Ово је најчудеснија ствар коју сам икада искусио, и морам подијелити ово велико свједочанство, само желим захвалити др. ОТА-и што ми је помогло да бацим чаролију која је вратила мог бившег мужа, моје име је КАТАРИНА из БЕОГРАД, Желим да поделим своје сведочење и своју срећу са свима на овом сајту, прошле године ме је муж оставио за другу жену на свом радном месту и напустио мене и моју (2) децу, све ми је било тешко и деца, зато што га толико волим, па сам видео сведочења ДР ОТА-е, о томе како је помагао дамама да се врате мужу назад па сам га контактирао и он ми је помогао да бацим повратну чаролију за мог мужа и следећег дана Муж је напустио другу жену и вратио ми се молећи за опрост са толико љубави и бриге. Никада нећу заборавити ову помоћ коју је ДР ОТА дао мени и мојој дјеци. ако сте овде, потребна вам је помоћ да бисте добили љубавника натраг можете га контактирати путем ове е-поште отаосеспеллхоме@гмаил.цом Можете и Вхатсапп га на +393512961233, ја сам живо свједочанство његове моћи

  Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s