Willis George Emerson  Zamagljeni Bog: Putovanje u Unutarnju Zemlju

         „On je Bog koji sedi u Centru, na pupku Zemlje,  i on je tumač religije celom čovečanstvu.“    Platon        

I. poglavlje    Uvodna reč autora

B ojim se da će ova naizgled nevjerojatna priča koju ću iznijeti   biti  smatrana  rezultatom  poremećenog  intelekta,  pobuĎenog  prije  svega čarima razotkrivene čudesne misterije nego li istinitim doţi-  vljajem neusporedivog iskustva Olafa Jansena, čije se elokventno  ludilo toliko svidjelo mojoj imaginaciji da su sve misli analitičkog  kriticizma bile učinkovito odbačene.

Marko Pollo bi se zasigurno okretao u grobu slušajući ovu čudnu  priču za koju sam pozvan da je zabiljeţim, priču čudnu poput priče  baruna Münchhausena. TakoĎer je neprimjereno što ja, kao nevjer-  nik, trebam biti taj koji će urediti priču Olafa Jansena, čije se ime  sada po prvi puta iznosi svijetu, a koje se sada ili u neka druga vre-  mena mora svrstati meĎu svjetske uglednike.

Slobodno priznajem kako njegovi iskazi ne uključuju racionalnu   analizu, meĎutim imaju veze sa dubokoumnim misterijem zaleĎe-  nog Sjevera koji već stoljećima zaokupljuje paţnju znanstvenika i  laika. Koliko god da variraju od povijesnih kozmografskih rukopi-  sa, njegovi jasni iskazi se vjerojatno odnose na doţivljaje za koje  Olaf  Jansen tvrdi da je vidio vlastitim očima.

Stotinu puta sam se zapitao da li je moguće da je zemljovid svij-  eta nedovršen  da se zapanjujuća pripovijest Olafa Jansena temelji  na dokazivim činjenicama. Čitatelj će moţda moći odgovoriti na ta  pitanja  na  svoje  vlastito  zadovoljstvo  koliko  god  daleko  kroničar   ove priče  bude od uvjerljivosti. Ipak, ponekad sam čak i ja na gu-  bitku znajući da sam ili bio zanesen apstraktnom istinom obmane    domišljatog praznovjerja ili se sve do sada prihvaćene činjenice  nakon svega temelje na neistini.

Postoji mogućnost da pravi dom Apolona nije bio u Delfiju, već  u tom drevnom centru Zemlje o kojem Platon govori, za kojeg ka-   ţe: „Apolonov pravi dom je meĎu Hiperborejancima, u zemlji vje-  čnog ţivota o kojoj mitologija priča o dva goluba koji lete sa supr- otnih strana i susreću se u tom prekrasnom mjestu, domu Apolono-  vom. I zaista, prema Hekateusu, Leto, majka Apolonova, roĎena je  na otoku u Arktičkom oceanu daleko iza Sjevernog vjetra.“

Nije moja namjera da pobudim raspravu o porijeklu boţanstava  ili kozmogonije svijeta. Moja jednostavna duţnost  je da prosvijet-  lim svijet što se tiče do sada nepoznatih dijelova svemira, kako je  vidio i opisao stari Norveţanin Olaf Jansen.

Interes za istraţivanje Sjevera je meĎunarodni. Devet zemalja je   doprinijelo opasnim i pogibeljnim radom pokušavajući riješiti jed-  inu zemljinu kozmološku misteriju.

Postoji izreka stara kao breţuljci koja kaţe Istina je stranija od       fantazije  i  u najzapanjujućem  stilu  ta se  teza  ušuljala  u moj  dom   unutar zadnja dva tjedna.        Bilo je tek dva sata ujutro kada sam probuĎen iz bezbriţnog sna  silovitim zvonjenjem zvonca na mojim ulaznim vratima.

Nepravovremen  uznemirivač  mi  je  objasnio  da  je  glasnik  koji    nosi poruku iškrabanu skoro do točke nečitljivosti od strane Norv-  eţanina čije je ime Olaf Jansen. Nakon dosta dešifriranja odgonet-  nuo sam rukopis u kojem je pisalo: „Smrtno sam bolestan. DoĎi.“  Poziv je bio imperativan i nisam trenutka gubio kako bi se spremio  da mu udovoljim.        Moţda bi ovdje trebao i pojasniti da je Olaf Jansen, čovjek koji    je nedavno proslavio svoj 95. roĎendan, zadnjih šest godina prov-  eo ţiveći sam u skromnoj kolibici pokraj Greendale way-a, blizu  poslovnog područja Los Angelesa u Kaliforniji.

Bilo je to nešto prije manje od dvije godine kada sam šetajući    jedno poslijepodne obratio pozornost na dom Olafa Jansena i njeg-   ovo okruţenje, spram njenog vlasnoposjednika za kojeg sam kasn-      9  ije saznao da vjeruje u drevno štovanje Odina i Tora.

Postojala je njeţnost u licu i prijazni izraz u ţivahno sivim oči-  ma toga čovjeka koji je proţivio više od devet banki i usto osjećaj  samoće usamljenosti što mi je privuklo simpatije. Lagano sa ruka-  ma sklopljenih iza leĎa i pognut, hodao je naprijed i nazad kratkim  i izmjerenim korakom toga dana kada smo se prvi put susreli. Teš-  ko mogu reći točno koji me je motiv potaknuo da zastanem i pridr-  uţim mu se u razgovoru. Doimao se zadovoljan kada sam ga poh-  valio zbog atraktivnosti njegove kolibice i dobro njegovanog cvij-  eća i biljki penjačica koje  su rasle u  mnoštvu uz njegove prozore,  krova i široke verande.

Uskoro sam otkrio da moj novi poznanik nije bio obična osoba,   već dubokouman i učen do izvanrednog stupnja; čovjek koji je u   kasnim  godinama svog  dugog  ţivota  duboko  zarinuo  u  knjige  te  ojačao u moći meditacijske tišine.        Ohrabrio sam ga na razgovor i uskoro saznao kako boravi u Ka-  liforniji tek šest ili sedam godina, a proveo je šest godina u jednoj  od srednje istočnih drţava. Prije toga je bio ribar na obalama Nor-  veške,  na  području  Lofotskih  otoka  otkuda  je  putovao  daleko  na    sjever do Spitzbergena ili čak Zemlje Franje Josipa.

Kada sam počeo odlaziti, doimao se nevoljko što sam morao ot-  ići te me zamolio da navratim opet. Iako u to vrijeme nisam razmi-  šljao, sad se sjećam da je neobično napomenuo: „Ti ćeš doći opet?  Da, doći ćeš jednog dana opet. Siguran sam da hoćeš. I pokazat ću  ti svoju knjiţicu i reći ti mnoge stvari za koje nisi ni sanjao, stvari    toliko čudesne da mi vjerojatno nećeš povjerovati.“        Sa smiješkom sam ga uvjerio da ne samo da ću doći opet već ću  biti i spreman da mu povjerujem. Što god da on odluči da mi kaţe  o svojim putovanjima i pustolovinama.

U danima koji su uslijedili pobliţe sam se upoznao sa Olaf Jans-  enom i malo po malo, pričao mi je svoju priču, toliko divnu i čude-  snu da prkosi razumu i vjerovanju. Stari Norveţanin uvijek se izra-   ţavao sa toliko ozbiljnosti i iskrenosti da sam postao očaran njego-      10  vom čudnom pripoviješću.         Te noći je stigao poziv glasnika i unutar jednog sata našao sam  se u kolibici Olafa Jansena.

Bio je vrlo nestrpljiv nakon dugog čekanja, iako sam odmah sti-  gao  do njegovog kreveta nakon što sam bio pozvan.       Moram  se  napregnuti,  uzviknuo  je  dok  je  drţao  moju  ruku  za   dobrodošlicu. Imam toliko toga da ti ispričam što ne znaš i vjerov-  ati ću samo tebi. „Posve shvaćam“, nastavio je ţurno, „da neću pr-  oţivjeti  noć.  Došlo  je  vrijeme  da  se  pridruţim  svojim  očevima  u  velikom snu.“         Namjestio sam jastuke da mu bude što udobnije i dao mu do zn-  anja da ću mu rado biti od koristi na bilo koji način, jer počeo sam  shvaćati ozbiljnost njegovog stanja.

Kasni sati, mirnoća okruţenja, tajnoviti osjećaj zbog toga što sa-  m s umirućim čovjekom zajedno sa njegovom čudnovatom pričom  sve je to dovelo do toga da moje srce brţe i glasno kuca, i osjećaja  kojeg ne  mogu opisati. Dakako, mnogo puta je te noći kraj norve-  ţaninove postelje i mnogo puta do tada uzbuĎenje i dojam osvojilo  moj duh. Nisam se doimao samo da vjerujem u to, već sam ustvari  vidio stranu zemlju, strane ljude i čudan svijet o kojem mi je ispri-  čao i čuo moćno zborno pjevanje tisuće ţivahnih glasova.

Više  od  dva  sata  doimao  se  obdaren  skoro  nadljudskom  snag-  om,  govoreći  snaţno  te  iz  svakog  pogleda  razumno.  Naposljetku   mi je predao u ruke odreĎene podatke, crteţe i narisane karte.

„Ovo“,  rekao  je,  „Ostavljam  u  tvojim  rukama.  Ako  mi  moţeš   obećati da ćeš ih podijeliti sa svijetom, umrijet ću sretan, jer ţudim  da ljudi saznaju istinu jer bi tada sve misterije vezane uz Sjevernu  zemlju bile objašnjene. Nema šanse da ti propatiš istu sudbinu kao  ja. Tebe neće staviti u okove ili te smjestiti u ludnicu, jer ne pričaš  o vlastitoj priči, već o mojoj, a ja ću zahvaljujući bogovima Odinu  i Toru biti u svome grobu i daleko od dosega nevjernika koji bi me  progonili. http://www.scribd.com/doc/94919453/92571115-55424612-ZAMAGLjENI-BOG-Willis-George-Emerson

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

3 responses »

 1. […] Zamagljeni Bog: Putovanje u Unutarnju Zemlju Share this:ДељењеТвитерФејсбукЛинкединЕ-поштаСтамблапонРедитШтампањеДигLike this:Свиђа ми сеBe the first to like this. […]

  Sviđa mi se

 2. […] >>Zamagljeni Bog – put u suplju zemlju> […]

  Sviđa mi se

 3. Radomir kaže:

  Dobar dan gde se može kupiti ili naručiti knjiga Dimni Bog?Ili Zamagljeni Bog.Hvala

  Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s