NAČELO JAVNOSTI I ODGOVORNOSTI, JE POSEBNO VAZNO U OVOM TRENUTKU KADA JE PRAVO DA ZNAMO STA SE DESAVA  NA UGROZENOM PODRUCJU PROGLASENO SIRENJEM PANIKE  !!!

Ko ne pita ok je a ko pita e taj moze i da odgovara zbog dizanja panike!! Da li je bas tako?

Svedoci smo da je mnogo sta tu zakazalo i da je evo ukinuta i kablovska televizija. Imamo informacije samo iz jednog jedinog izvora, drzavnog vrha. Ja sam se raspitivala o zrtvama katastrofe u zelji da napisem clanak ali su me banovali na FB stranici zbog dizanja panike.

Hajde da pogledamo ko zapravo moze i mora da odgovara zbog cutanja, zbog ukidanja informacije da li onaj ko pita ili onaj ko ne daje odgovore!!!

NACELO JAVNOSTI podrazumeva da imamo pravo da pitamo i da oni koji su nadlezni imaju obavezu da odgovore na pitanja. Nacelo javnosti kazecitiram zakon:

 • (clan 5. V(5) )Podaci o opasnostima i delovanju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata zaštite i spasavanja su javni.

XIV. KAZNENE ODREDBE ce se primeniti na sve koji:

 • 23) ne obezbedi dostupnost podataka javnosti odnosno ažurira podatke ( član 81. stav 1);

ZAKON 

O VANREDNIM SITUACIJAMA

( ово је само део )

(Sl. glasnik RS br. 111/09 , 92/11 , 93/12 )

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 93/12 koje su u primeni od 06/10/2012 

(izmene u čl.: 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 130 , 135 , 144 )

Načela zaštite i spasavanja

Član 5.

(1) Načela zaštite i spasavanja zasnivaju se na saradnji, solidarnosti, pravovremenom i usklađenom delovanju

subjekata sistema zaštite i spasavanja.

a) Načelo prava na zaštitu

(2) Svako ima pravo na zaštitu od nesreća i katastrofa prouzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim

nesrećama.

(3) Zaštita i spasavanje ljudskih života ima prednost nad svim drugim zaštitnim i spasilačkim aktivnostima.

b) Načelo solidarnosti

(4) Svako učestvuje u zaštiti i spasavanju u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.

v) Načelo javnosti

(5) Podaci o opasnostima i delovanju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata zaštite i spasavanja su javni.

(6) Organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave moraju obezbediti da stanovništvo, na području koje može pogoditi elementarna i druga nesreća, bude obavešteno o opasnosti.

g) Načelo preventivne zaštite

(7) Organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica

prilikom obezbeđenja zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, prioritetno sprovode preventivne mere zaštite u skladu sa svojim nadležnostima.

d) Načelo odgovornosti

(8) Svako fizičko i pravno lice je, u skladu sa zakonom, odgovorno za sprovođenje mera zaštite i spasavanja odnesreća i katastrofa izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.

đ) Načelo postupnosti pri upotrebi snaga i sredstava

(9) U zaštiti i spasavanju koriste se prvo snage i sredstva sa teritorije jedinice lokalne samouprave.

(10) U slučajevima kada zbog obima nesreće odnosno ugroženosti, snage i sredstva sa teritorije jedinice lokalne

samouprave nisu dovoljne, nadležni organ obezbeđuje upotrebu snaga i sredstava sa teritorije Republike Srbije.

(11) Policija i Vojska Srbije upotrebljavaju se za zaštitu i spasavanje ako raspoložive snage i sredstva nisu dovoljne.

VI. VANREDNE SITUACIJE

Član 30.

(1) Vanredna situacija proglašava se odmah po saznanju za neposrednu opasnost od njenog nastupanja.

(2) Vanredna situacija može biti proglašena i pošto je nastupila, ako se neposredna opasnost od nastupanja nijemogla predvideti ili ako zbog drugih okolnosti nije mogla biti proglašena odmah posle saznanja za neposrednu opasnost od njenog nastupanja

XIV. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji pravnog lica

Član 144.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice, ovlašćeno i osposobljeno pravno lice ako:

1) ne planiraju, organizuju i sprovode mere i zadatke civilne zaštite ( član 16. stav 2);2) ne dostavlja analize, prognoze i odgovore iz oblasti zaštite i spasavanja odnosno ne utvrđuju zadatke,

organizaciju, delovanje i aktivnosti kojima se obezbeđuje učešće njihovog člana ( član 17. st. 1. i 2);

3) ne stavi na raspolaganje korišćenje telekomunikacione i informacione sisteme i veze ( član 20. stav 1);

4) ne stavi na raspolaganje zalihe vode, hrane, medicinske opreme i lekova, odeće, obuće, građevinskog i drugog materijala ( član 20. stav 2);

5) ne omogući izvršavanje radova ( član 20. stav 3);

6) ne izrađuje sopstvene planove i ne izvršava zadatke njima postavljene ( član 49. stav 1);

7) ne obezbedi ili ne drži u ispravnom stanju potrebna sredstva i opremu odnosno ne vrši obuku zaposlenih ( član 52. stav 1);

8) ne učestvuje u izvršavanju evakuacije u skladu sa zadacima i obavezama planova zaštite i spasavanja

( član 59. stav 3);

9) ne obezbede sklanjanje stanovništva i zaposlenih u skloništa ( član 60. stav 1);

10) ne obezbedi održavanje skloništa koja su mu data na upravljanje ( član 64. stav 1);

11) ne prime na privremeni smeštaj građane sa ugroženih područja po nalogu nadležnog štaba za vanredne situacije ( član 69. stav 1);

12) ne preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu ( član 72. stav 1);

13) ne organizuje i sprovodi zaštitu i spasavanje ljudi i zaštitu životne sredine ( član 72. stav 2);

14) ne sačini odnosno dostavi Plan zaštite od udesa ( član 73. stav 1);

15) ne preduzme mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu (član 73. stav 1);

16) pre izrade Plana zaštite od udesa ne obavesti o promenama ( član 74. stav 1. tačke 1) do 3));

17) ne obavesti o trajnom prestanku ili konzervaciji postrojenja ( član 74. stav 2);

18) ne obavesti o činjenicama, okolnostima udesa, opasnim materijama na mestu udesa, raspoloživim podacima za procenu posledica udesa za ljude, materijalna dobra i životnu sredinu, odnosno o preuzetim hitnim merama ( član 75. stav 1);

19) na obavesti o naknadno prikupljenim podacima o udesu ( član 75. stav 2);

20) ne dostavi analizu o udesu ( član 75. stav 3);

21) ne primeni Plan zaštite od udesa u slučaju udesa ili u slučaju nastanka okolnosti koje mogu izazvati udes, odnosno ne uskladi Plan zaštite od udesa sa planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama ( član 79. st. 1. i 2);

22) ne izradi odnosno ne dostavi Plan zaštite od udesa ( član 80. stav. 1. tač. 1) do 4));

23) ne obezbedi dostupnost podataka javnosti odnosno ažurira podatke ( član 81. stav 1);

24) ne učestvuje u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od poplava (član 85. stav 4);

25) o otkrivenim NUS ne obavesti najbližu policijsku stanicu ili operativni centar 112 ( član 89. stav 2);

26) ne obeleži vidljivim znakom odnosno ne obezbedi mesto gde se nalazi NUS ( član 89. stav 2);

27) ne učestvuje u otklanjanju posledica i sprovođenja asanacije ( član 91. stav 2);

28) ne planira, organizuje i sprovodi zaštitu i spasavanje kulturno-istorijskih, materijalnih i dobara bitnih

za opstanak ( član 92. stav 2);

29) u slučajevima narušenog snabdevanja vodom zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća ne

obezbedi potrebnu količinu vode, ne meri kontrolu ispravnosti odnosno ne održava sistem za

vodosnabdevanje ( član 93. stav 1);30) ne obezbedi funkcionisanje službi ( član 95. stav 2);

31) ne obrazuje specijalizovanu jedinicu civilne zaštite ( član 99. stav 3);

32) imalac telekomunikacionih sistema i sredstava ne obezbedi službi 112 prioritetno korišćenje veza u vanrednim situacijama ( član 103. stav 2);

33) ne obaveštava službu 112 o opasnostima iz vazdušnog prostora, stanju vremena, klime i voda, 

odnosno ne dostavlja analize, prognoze i upozorenja o hidrometeorološkim i geološkim pojavama,

elementarnim nepogodama, drugim prirodnim, tehničko-tehnološkim i drugim većim nesrećama, kao i o

sadržaju opasnih materija u vazduhu, zemljištu i vodama iznad dozvoljenih vrednosti i sve druge

prikupljene podatke o pojavama koje mogu ugroziti ljude, materijalna sredstva i životnu sredinu ( član

103. stav 4);

34) ne obezbedi automatsko prosleđivanje prikupljenih podataka službi 112 ( član 103. stav 5);

35) ne obezbedi blagovremeno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva o opasnostima izazvanim hidrosistemima koja koriste ( član 106. stav 1);

36) ne izradi, dogradi i održava sisteme za obaveštavanje i uzbunjivanje, odnosno ne uključi se u sistem za uzbunjivanje u Republici Srbiji ( član 106. st. 2);

37) na zahtev operativnog centra 112 odmah ne prekine emitovanje programa radi prenošenja

obaveštenja od interesa za zaštitu i spasavanje ( član 107. stav 1);

38) ne obezbedi besplatno prenošenje obaveštenja od interesa za zaštitu i spasavanje pretplatnicima ( član 107. stav 2);

39) redovno ne dostavlja službi 112 ažurirane baze podataka o korisnicima pretplatničkih telefonskih brojeva fiksnih i mobilnih telefonija ( član 107. stav 3);

40) baze podataka iz člana 107. stav 3. koristi suprotno odredbi člana 107. stav 4;

41) ne obezbedi besplatnu uslugu lociranja mesta pozivaoca (dolaznog poziva) za potrebe nadležne službe i operativnog centra 112 ( član 107. stav 5);

42) obaveštenje o telefonskom broju 112 znake za uzbunjivanje ne istaknu na vidnom mestu u svim javnim ustanovama i drugim javnim mestima ( član 109. stav 2);

43) ne obavesti operativni centar 112 o svakoj uočenoj opasnosti i nezgodi ( član 109. stav 3);

44) za potrebe sistema osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja ne omogući instaliranje sirena i drugih

odgovarajućih uređaja i sredstava sistema osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja na tim objektima

odnosno omogući pristup za njihovo održavanje, uz uvažavanje mera zaštite ljudi i životne sredine ( član110. stav 1);

45) ne obezbede neprekidno snabdevanje električnom energijom uređaje sistema osmatranja,

obaveštavanja i uzbunjivanja ( član 110. stav 2);

46) u skladu sa svojom delatnošću odnosno zadacima koje im narede nadležni štabovi jedinica lokalne

samouprave, autonomne pokrajine i Republike Srbije ne vrši zaštitu i spasavanje građana, materijalnih i drugih dobara u slučaju opasnosti i nesreća izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama (član 111. stav 1);

47) ne prilagodi planski svoje kapacitete i organizaciju za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja ( član 111. stav 2);

48) ne opremi se odgovarajućom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima za ličnu zaštitu odnosno sprovođenje mera i izvršenje zadataka civilne zaštite opremu ( član 114. stav 2);

49) ne vodi propisanu evidenciju o pripadnicima jedinica civilne zaštite [ član 118. stav 1. tačka 3)];

50) ne sprovode mobilizaciju ( član 125. stav 1);

51) ne donese Dugoročni plan razvoja sistema zaštite i spasavanja ( član 129. stav 3) .

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno liceu privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

(3) Preduzetnik će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do

500.000 dinara.

 

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

4 responses »

 1. Lilly Tatic kaže:

  Reblogged this on .

  Sviđa mi se

  • Sekula kaže:

   A sta bi ti jos htela da znas? Svi podaci o zrtvama su javno objavljeni. Naravno da se nista ne zna konacno jer se voda jos nije povukla, a povratak stanovnistva je naravno zabranjen.

   Sviđa mi se

 2. dejvid Ivanovski kaže:

  Hoće li neko podignuti tužbe protiv odgovornih obzirom da sada znamo šta kaže zakon, ili će sve ostati samo slova na papiru?

  Sviđa mi se

 3. Baki 55 kaže:

  Dakle, ko će tužiti Čučkovića i Vladu zvog haosa izazvanog nečinjenjem? Zamalo da zaboravim mininistra za vanredne situacije. Treba li da se oformi udruženje građana koje bi stajalo „iza leđa“ advokatu ili timu advokata? Obzirom na srpsko kokošije pamćenje treba delati što pre.

  Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s