Postoji uobi­ča­jena pogre­šna pred­stava da ljudi koji podr­ža­vaju slo­bodno trži­šte moraju takođe da podr­ža­vaju sve što krupni biznis radi. Ništa nije dalje od istine od toga.

Kao neko ko veruje u sle­đe­nje indi­vi­du­al­nog inte­resa u okviru sistema kon­ku­rent­skog kapi­ta­li­zma, ja ne mogu da kri­vim poslovne ljude koji dolaze u Vašing­ton i poku­ša­vaju da dobiju posebne pri­vi­le­gije za svoje kom­pa­nije. Oni su unaj­mljeni od strane svo­jih akci­o­nara da zarade što više novca za njih, unu­tar datih pra­vila igre. I ako su pra­vila igre takva da vi idete u Vašing­ton da dobi­jete spe­ci­jalne pri­vi­le­gije, ja ne mogu njih da kri­vim zbog toga. Kri­vim nas ostale koji smo toliko glupi da im dozvo­lja­vamo da to čine.

Ja kri­vim poslovne ljude kada, u svo­jim poli­tič­kim aktiv­no­stima, zau­zi­maju pozi­ciju koja nije u nji­ho­vom sop­stve­nom inte­resu i koja utiče na podri­va­nje podr­ške za slo­bodno pri­vatno pre­du­zet­ni­štvo. U tom pogledu, poslovni ljudi teže da budu šizo­fre­nični. Kad je reč o nji­ho­vom sop­stve­nom biznisu, oni gle­daju dugo vre­mena una­pred, raz­mi­šlja­juci kako će posao izgle­dati kroz 5 ili 10 godina. Ali kad uđu u javnu sferu i počnu da se bave poli­tič­kim pro­ble­mima, postaju neve­ro­vatno kratkovidi.

Naj­o­či­gled­niji pri­mer je pro­tek­ci­o­ni­zam. Možete li nave­sti i jednu vodeću ame­ričku indu­striju koja je zai­sta imala kori­sti od carina i pro­tek­ci­o­ni­zma? Alek­san­dar Hamil­ton, u svom čuve­nom izve­štaju o manu­fak­tu­rama, uzno­sio je Adama Smita u nebesa, dok je sa druge strane tvr­dio da Sje­di­njene Države pred­sta­vljaju spe­ci­jalni slu­čaj zato što imaju „indu­strije u povoju“ kojima je potrebna zaštita, medju kojima je bio i čelik. Čelik je jos uvek zašti­cen, 200 godina kasnije.

Drugi pri­mer je komer­ci­jalno ban­kar­stvo. Pri kraju II svet­skog rata komer­ci­jalno ban­kar­stvo je zau­zi­malo otpri­like polo­vinu finan­sij­skog trzi­sta. Danas zau­zima oko jedne petine. Zasto je ono poti­snuto? Zasto su medju­na­rodna finan­sij­ska trži­šta u Lon­donu, a ne u New Yorku?

Kad se dođe do eko­no­mije, svako je ekspert koji nema pojma.

Advertisements

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s