Velimir Abramović: Nikola Tesla je bio avatar s parapsihološkim uvidom
Napisao Nexus-Svjetlost
Profesora Velimira Abramovića prvi sam put čuo kada je u Tehničkom muzeju u Zagrebu 31. siječnja 2013. održao predavanje pod naslovom Duh, nova fizika i Teslina tehnologija u sklopu niza tematski vezanih predavanja u sklopu Dana Nikole Tesle (od 21. siječnja do 2. veljače)
Razgovarao: Božidar Kemić

Njegovom predavanju prethodilo je predavanje pod naslovom Duhovna strana Teslinog stvaralaštva mog mentora prof. dr. Mladena Martinisa, bivšeg ‘Ruđerovca’. Ta je predavanja svakako bilo vrlo zanimljivo čuti, s obzirom da je prof. Martinis znanstvenik iza kojeg je bogata karijera bavljenja fizikom, astronomijom i kozmologijom te popularizacijom znanosti, a prof. Abramović istraživač s humanističkom naobrazbom koji se intenzivno upustio u najteža pitanja kozmologije i metafizike, posebno ona vezana uz Teslino djelo. Kad sam stigao u Tehnički muzej, pri kraju predavanja, zbog dogovorenog susreta s prof. Martinisom, dvorana za predavanja bila je dupkom puna i ljudi, mahom mladi studenti, stajali su i u predvorju. Tada nisam imao priliku osobno upoznati prof. Abramovića, pa sam odlučio kontaktirati ga putem e-maila, na što se on ljubazno odazvao i složio se da napravimo ovaj intervju.

SVJETLOST: Upoznavši se s elementima Vaše biografije shvatio sam da ste vrlo svestran čovjek, gotovo renesansni tip, koji duboko promišlja univerzalna pitanja. Kako to da ste se nakon bavljenja filmom i TV-režijom posvetili najdubljim pitanjima fizike i kozmologije, posebno najvećim problemom – naravi vremena? Što Vas je dovelo do Tesle?

V. ABRAMOVIĆ: Kada sam 11. studenog 1976. godine iz Ljubljane vlakom stigao u lučki grad Rijeku bila je već večer, vedro i hladno, bez vjetra, more potpuno mirno, bonaca. Ne razmišljajući dugo, ušao sam u autobus za Opatiju, samo da pobjegnem iz gradske gužve. Bio sam jedini putnik. Poslije dvadesetak minuta našao sam se na pustom opatijskom kupalištu. Lutajući obalom u potrazi za prenoćištem, odabrao sam prvi otvoren i osvjetljen hotel. Popio sam u baru jedan Campari i otišao ravno u sobu. Zatvorio sam vrata, upalio svjetlo i odjednom osjetio priljev neizmjerne ‘žive sile’ u organizam. Prvo trbušni, a potom i svi drugi moji mišići spontano su se počeli vrlo snažno i brzo grčiti i opuštati, a u svijest su mi nahrupile zapanjujuće nove, ali sasvim sređene misli, kristalno jasne i toliko upečatljive da ih se i sada do u detalje sjećam. U to doba bio sam pjesnik i filmski redatelj, suradnik Beogradske televizije i uvijek sam sa sobom nosio bilježnicu i svežanj papira za mehaničku pisaću mašinu. Bilo je oko dvadeset i jedan sat kada sam počeo zapisivati ono što mi je samo od sebe naviralo i činio sam to bez prestanka punih devet sati, u ‘nadsvjesnom transu’, kako bih to danas nazvao. U šest ujutro na podu preda mnom bilo je više od stotinu stranica rukopisa, a bio sam tako svjež i odmoran kao da sam najdublje spavao. Tih godina patio sam od čestih prehlada i na putovanja redovito nosio termometar. Izmjerio sam temperaturu: ispod lijevog pazuha bila je 38,6 stupnjeva, dok je ispod desnog bila normalna, 36,5. Također sam primijetio da mi je kanal lijevog uha do vrha pun ušne masti, dok je u kanalu desnog uha uopće nije bilo. Pogledao sam što sam napisao. Tekst se odnosio na sastav materije, posebno svjetlosti, od koje se, kako je pisalo u dnu stranice, sva materija i sastoji. Prva stranica počinjala je jednadžbom CxD = CS, koja je značila: C(ontinuum) x D(iscontinuum) = C(ijeli) S(vijet). Dva desetljeća kasnije, kada sam u srpskom prijevodu čitao Eduarda Schuréa i njegov teozofski udžbenik iz devetnaestog stoljeća ‘Veliki Posvećenici’, naišao sam u fusnoti na vrlo sličan oblik istog tog stava označenog kao ‘prvi postulat mistične matematike’: Nula x Beskonačnost = Cjelina Svijeta. U međuvremenu, baveći se astrologijom, bez sumnje najstarijom empirijskom znanošću čiji se podaci i predviđanja pomno i neprekidno bilježe i poznati su tijekom najmanje pet tisuća godina unazad, vidio sam u efemeridama da je baš tih dana Uran – planet koji po astrologiji uzrokuje velika otkrića, revolucionarne promjene i najdublje duhovne uvide – ASPEKTIRAO Sunce mom rodnom zviježđu Škorpiona. I tako, u dvadeset i četvrtoj godini života, u noći između 11. i 12. studenog 1976., u nekadašnjem starorimskom i habzburškom ljetovalištu Abatia, u polupraznom hotelu Residenz, doživio sam ono što se naziva ‘izmijenjenim stanjem svijesti’ ili ’nadnormalnim iskustvom’. Bila je to spontana samoinicijacija u iskonsku volju čovječanstva za razumijevanjem univerzuma, neposredni doživljaj općeljudske duševne žudnje za ‘objašnjenjem svega’. Odmah sam znao da za mene više ništa neće biti kao prije, da mi je od te noći život iz korijena promijenjen i moja dalja sudbina preusmjerena. Sa smirenom radošću i osjećanjem presudne važnosti onoga što mi se dogodilo prihvatio sam taj poziv odozgo, svoj novi životni put, iako ga uopće nisam shvaćao. Na Teslu sam naišao mnogo kasnije, 1987. godine u Copenhagenu. Tu sam voljom kozmičkog razuma pročitao tajne rukopise nekolicine teozofskih fizičara, Amerikanaca i Nizozemaca, koji su tragali za neiscrpnim izvorom slobodne energije i shvatio da je Tesla to sve već eksperimentalno razriješio.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE U TESLINOM MUZEJU

SVJETLOST: Kako ste se našli u teozofiji i koliko se Vaši kolege teozofi interesiraju za Teslino djelo? Našao sam da imate podršku ruskog teozofskog kruga (koji je pokrenuo magazin DELPHIS) u Vašoj inicijativi da se osnuje rusko-srpski znanstveni krug za proučavanje Teslinih ideja u fizici. O čemu se radi?

V. ABRAMOVIĆ: Teozofija je našla mene. Nakon mog predavanja na Lomonosovu 2003. pod nazivom Osnove teorije vremena prišla mi je teozofkinja (tada je imala 96 godina) Marija Fjodorovna Černovolenko i rekla mi: ‘U ovoj zemlji univerzitet nije mjesto gdje se određuje što je to znanstvena istina.’ Prepoznao sam ovaj znak. Teozofi podržavaju Teslu jer ga smatraju osnivačem nove znanstvene religije koja će biti duhovnost ujedinjenog čovječanstva, također jednim od Majstora Velikog Bijelog Bratstva. A evo i znanstvenih razloga zašto bi trebalo detaljno proučavati Teslinu fiziku: Arhiv beogradskog Teslinog muzeja sadrži eksperimentalne podatke, teorijske bilješke, razmišljanja i objašnjenja, kao i zapise o Teslinim vizijama prirodnih zakona, koje se odnose na teoriju materije, s konkretnim zaključcima o eksperimentima mogućima samo u potpuno novoj fizici. Nije poznato da je ova dokumentacija od vrhunske znanstvene vrijednosti ikada proučena (oko 60.000 znanstveno-istraživačkih dokumenata nastalih tijekom 38 godina, u razdoblju od 1905. do 1943.).

a) Prema znanstveno neverificiranim Teslinim istraživanjima, elektromagnetska indukcija kao i propagacija longitudinalnih elektromagnetskih valova (za koje Tesla koristi termin nehercijanski) je trenutna, beskonačnom brzinom. Drugim riječima, brzina prijenosa Teslinih nehercijanskih valova kroz prirodne medije, za odgovarajuće valne dužine, proporcionalna je udaljenostima. Ovo se odnosi i na svjetlost, ali samo na unutra, u granicama njenih pojedinih valnih duljina. Radeći s niskim EMV-frekvencijama u Colorado Springsu, Tesla je tehnički otkrio da se na pravoj valnoj duljini od emitera, EM valovi indukcijom prenose trenutno (ovo jednostavno znači da, ako želimo trenutni prijenos EMV, u T=0, na razmak od, na primjer, 20 km, treba emitirati upravo tu valnu duljinu. Nehercijanski valovi u biti su induktivni stojeći valovi. Ovo otkriće Tesla je prijavio u više američkih patenata, 1901. – 1905.

b) Pаtеnti zа rаdiјаntnu еnеrgiјu (nеshvаćеni i dо sаdа nеоstvаrеni, оstvаriо ih је i provjerio sаmо Tеslа, premda ima više vjerodostojnih svjedoka tih pokusa);

c) Kоrištеnjе Zеmljinоg еlеktricitеtа kојi је nеiscrpаn (Zеmljа је rotirajući mаgnеt i radi kao gigantski sferni kondenzator. Akо bi sе prоizvеli priјеmnici i kоnvеrtоri ovog prirоdnоg еlеktricitеtа, svаki čоvjеk nа nаšem plаnеtu biо bi еnеrgеtski nеzаvisаn, оdnоsnо imао аntеnu zа slоbоdnu еnеrgiјu);

d) Zаustаvljаnjе rаdiоаktivnоg rаspаdа rаdiја, kао i urаnоvih izоtоpа kаskаdnim sustavоm Tеslinih zаvојnicа (ne Van den Grafovim generatorom, čiji potencijal, iako dovoljno velik, nije frekventno rezonantan), kоје оrgаnizirane pоsеbnоm mаtеmаtikоm dајu podesne frеkvеnciје rеdа tеrаhеrtzа; djеlomičnоm dеstruktivnоm intеrfеrеnciјоm јеzgre Tеslа је аtоmе urаnа trаnsfоrmirао u stаbilnе еlеmеntе, a pоtpunоm dеstruktivnоm intеrfеrеnciјоm pоništаvао je аtоmе, trаnsfоrmirajući ih u vakuumski kоntinuum / “običаvао sаm cijеpаti аtоmе uopće nе оslоbаđајući еnеrgiјu”- Tеslа/; tеhnikоm kоnstruktivnе intеrfеrеnciје oduzimao je ili dоdаvао čеsticе uranovim јеzgramа i nа tај ih nаčin prеtvаrао u atomske jezgre stаbilnih еlеmеnata. Po svemu sudeći, imao je točnu vizualnu predodžbu građe atoma i, matematički jednostavno, tretirao ih je kao vrtlоgе Luminоfеrоznоg еterа, što je eksperimentalno davalo zapanjujuće efekte.

е) Tеоriјske оsnоve i izvоri Tеslinе mаtеmаtikе; znа sе dа Tеslа niје kоristiо tada već uоbičајеni difеrеnciјаlni rаčun i dа је Mаxwеllоvu еlеktrоmаgnеtiku nаzvао “pоеziјоm” nеprimjеnjivоm nа prаvu prirоdu svjеtlоsti i еlеktricitеtа. Od presudne važnosti je ispitati kоје је оntоlоškо znаčеnjе Tеslinе јеdnоstаvnе mаtеmаtikе, odnosno, što је točnа i јеdnоznаčnа fizičkа intеrprеtаciја mаtеmаtičkih оbјеkаtа i оpеrаciја kоје је Tеslа kоristiо u svојim јоš uvijеk nеshvаćеnim еkspеrimеntimа.

f) Tеslin еkspеrimеntаlni fizički rеlаtivizаm zаsnоvаn nа Bоškоvićеvој filоzоfiјi prirоdе i njegovoj punktualnoj teoriji materije; knjigа kојu, na poznatoj fotografiji, Tеslа drži u rukаmа sjеdеći isprеd prеdајnikа-pojačivača је upravo Tеоriја prirоdnе filоzоfiје Ruđеrа Bоškоvićа, a u kojoj sе nаlаzi оdjеljаk O rеlаtivnоsti prоstоrа i vrеmеnа, gdjе Bоškоvić gеоmеtriјskоm mеtоdоm prоpоrciоnаlnоg uspоrеđivаnjа (prоpоrciја је mаtеmаtički оblik fizičkоg sinkrоnicitеtа, prim. V.А.) izvоdi nа klаtnu kао idеаlnоm mаtеmаtičkо-fizičkоm mоdеlu – svе fizičkе pоsljеdicе zа slučај kаdа t niје јеdnаkо tprim (vrijeme apsolutnog kretanja tijela, t, jednako je vremenu relativnog kretanja prevaljenog puta tprim ili, apsolutna brzina vlaka po tračnicama brojevno je identična relativnoj brzini tračnica), оdnоsnо slučајеvе nеgаlilејеvskog rеlаtivizmа, čimе rеlаtivizаm diskutira dаlеkо širе i dubljе оd Einsteinа. Bоškоvićеvu tеоriјu mаtеriје je, prvi od fizičara, usvojio Michael Faraday i nа оsnоvu njе rаdiо. Na drugoj fotografiji, isto tako vrlo poznatoj, sjеdеći izmеđu sеkundаrа i primаrа u Cоlоrаdо Springsu, Tеslа drži u rukama јоš јеdnu knjigu – Fаrаdayјеv znanstveno-lаbоrаtоriјski dnеvnik.

g) Pаtеnti Tеslinih mеdicinskih аpаrаtа; Tеslinа mеdicinskа istrаživаnjа čеstо sе brkајu s d´Arsоnvаlovom, kао i Rifeovom mеtоdоm. Оd оbjе оvе mеtоdе (d´Arsоnvаl kоristi ultrаljubičasto zrаčеnjе, а Rife је raznim pogodnim frekvencijama EMV neutralizirao bаktеriје i viruse), Tеslа је vrlо dаlеkо. Оn је vjеrоvао u najdublju mаtеmаtičko-fizičku hаrmоniјu mikrо i mаkrо svijеtа i rеzоnаntnu intеrаkciјu kоја је uspоstаvljа ili је nаrušаvа. Dаklе, njеgоvi mеdicinski аpаrаti nisu оbični visоkоfrеkvеntni оscilаtоri nеgо su pоdеšеni nа frеkvеnciје viših hаrmоnikа plаnеta Zеmljе, Mjеsеcа, Sunčеvоg sustavа, gаlаktike, оdnоsnо nа frеkvеnciје nižih hаrmоnikа strukturnih еlеmеnаtа ljudskоg tijеlа i njеgоvih pојеdinih оrgаnа, а tо su, nаrаvnо, аtоmi i mоlеkule. Ukrаtkо, filоzоfiја Tеslinе mеdicinskе tеrаpiје nije destruktivna po mikroorganizme već je u pitanju restitucija normalnog stanja, to jest pоnоvnо uspоstаvljаnjе vremenske i prоstоrne vibrаtоrnе rаvnоtеžе kојоm sе оdržаvа sаmоrgаnizirаn sustav.

h) Luminoferozni eter; Tesla je smatrao da su elektromagnetski spektar i prostor nerazdvojivi i da ono što mi smatramo prostorom nije prazno već da su to stojni elektromagnetski valovi.

i) Dinamička teorija etera i gravitacije; po ovoj hipotezi svaki element Mendeljejevog sustava ima specifičnu gravitacijsku konstantu, ali se sve one mogu uopćiti kao ubrzanje kvadrata broja Pi. Naime, iz Bernoullijevih i Galileijevih pokusa proizlazi da je cijeli prostor zapravo zakrivljen po Pi. Takozvana jedinična sfera površine Pi, koja za dijametar ima jedinicu, osnova je novog, pojednostavljenog računa slobodnog pada, u kome da bi tijelo prešlo cijeli konveksni put padanja od točke A do točke B, mora proći i kroz sve dijelove konkavne površine Pi sfere, što nama izgleda kao pravocrtno padanje. Prema ovom, najjednostavniji račun općeg gravitacijskog ubrzanja bit će: Pi za konveksno x Pi za konkavno = Pi na kvadrat.

j) Tеslinа kоzmоlоškа misао; smаtrао је dа је cjelokupni svemir živ i оbdаrеn svijеšću, dа је krеtаnjе оčiglеdnо, аli nе i rеаlnо i dа је оsnоvnа mаtеmаtikа (Pi, Zlatna proporcija, 1, 0, kut, točkа, rаdijus… sfеrа, zbrajanje, mnоžеnjе…) оnај dovoljan, pravi, ali još nеоdgоnеtnuti prirоdno-matematički јеzik kојi prоizvоdi cjеlоkupnu stvаrnоst.

TESLINA MEDICINA

SVJETLOST: Ovo o čemu govorite je upravo fascinantno! S obzirom na Teslino duboko shvaćanje dinamike materije i živih organizama, njegovi uvidi postaju ključni u vraćanju poljuljane ravnoteže u Zemljinoj biosferi. U prvom redu tu mislim na saniranje nemjerljivih šteta koje su prouzrokovali nuklearni incidenti u Černobilu i Fukushimi, ali i na pomaganje sve većem broju ljudi koji pate od teških, civilizacijski uzrokovanih bolesti i poremećaja. Da li bi se Teslinim tehnologijama i dubljim shvaćanjem atoma kemijskih elemenata i bioloških sustava mogli neutralizirati ti štetni učinci po zdravlje Planeta i čovjeka?

V. ABRAMOVIĆ: Prava Teslina medicina temelji se na ideji o regenerativnoj terapiji koja bi elektromagnetskom stimulacijom gena uspijevala prirodnim putem regenerirati i tako zamijeniti oboljele organe. Zamjenjivali bismo organe kao dijelove na automobilima, a da pamćenje u tim organima ne bi bilo ničim poremećeno. Ovakva reparacija ima za pretpostavku da su svi ljudski organi, kao i sva materija načinjeni u krajnjoj liniji – od svjetlosti. Na kraju, pronađen je i detektiran hologram oko naše DNK koji je u stanju djelovati na restituciju molekula, na kemijski sastav DNK, da ga oporavi, obnovi. Zaboravljamo da su i atomi i molekule tijela također besmrtni, a ne samo naša duša koja je u fizičkom smislu jedan kompleks elektromagnetskih valova objedinjen internim vremenom. Kako ništa u psihosomatskoj strukturi čovjeka zapravo ne propada, tako je pitanje života ili smrti u biti jedno matematičko pitanje. Slično kao što gomilu kamenja i kuću ništa ne razlikuje u materijalu, već je u pitanju poredak, matematika. Ali je onda, nakon djelovanja principa uređenosti, funkcija gomile kamenja i zgrade posve drukčija. I sam život u svojoj je srži matematičke, odnosno vremenske prirode, jer je matematika u cijelosti temporalna, sami matematički objekti nisu niti prostorni, niti imaju masu, već su posve apstraktni, noumenalni. Produhovljena fizika kao novo, teslijansko mišljenje u biologiji i medicini sasvim će promijeniti naš svjetonazor, a poglavito naše nazore o životu kao takvom, te će teslijanska medicinska tehnologija osigurati neograničeno trajanje ljudskoga života, neku vrst fizikalne besmrtnosti. Černobil i Challenger, skorije Fukushima, znakovi su neophodnosti potpuno novog odnosa čovjeka i mikro- i makro- kozmosa. Ovo resetiranje kolektivne podsvijesti čovječanstva uvelike je u tijeku i dovest će do nove svijesti čovjeka o sebi. Sva je materija od svjetlosti i jedina sigurna tehnologija svemirskih putovanja je teleportacija fotonskom dezintegracijom i momentalnom integracijom na ma kojoj udaljenosti u svemiru.

TESLA KAO DUHOVNO BIĆE

SVJETLOST: Na koji način teozofija gleda na velike duhovne tradicije, posebice na vedsku mudrost i duhovnost te kršćanstvo? Što se smatra pod ‘istinom’ u teozofskom duhovnom načelu ‘Nema više religije od istine’? Da li je put ka toj Istini dvosmjeran: s jedne strane uzlazi ljudski duh, od čovjeka prema Bogu (istraživanje, filozofija, duhovne vježbe), a s druge strane milosrdno silazi Božanska Mudrost, od dragog Boga ususret čovjeku (objava i nadahnuće, duhovno vodstvo)?

V. ABRAMOVIĆ: Kada je 1896. godine izaslanik Ramakrišnine misije, Swami Vivekananda – koji je bio poslan na Zapad da ispita mogućnost ujedinjenja svih svjetskih religija – posjetio Teslu u njegovom njujorškom laboratoriju te iste godine, odmah je poslao pismo svom indijskom kolegi Alasingau, opisujući susret sa strahopoštovanjem i bezrezervnim divljenjem: ‘Ovaj je čovjek sasvim drukčiji od svih Zapadnjaka (…) Pokazao mi je svoje eksperimente s elektricitetom, koji je za njega živo biće i s kojim on razgovara i naređuje mu (…) Radi se o visoko spiritualnoj osobi. On, bez sumnje, posjeduje duhovnost najviše razine i u stanju je prizvati sve naše bogove (…) U njegovim električnim vatrama raznih boja pojavili su se preda mnom gotovo svi naši bogovi: Višnu, Šiva…a osjetio sam prisustvo i samog Brahme’. (Swami Vivekananda works, epistles, Vivekananda Centrum, Washington, USA). Ljubaznošću glavnog urednika Delfisa Natalije Toots, saznao sam da se u Ramakrišninoj misiji u Kalkuti, odmah na ulazu, nalazi i veliki Teslin portret, i to među onima koji su duhovno doprinijeli ostvarivanju zadatka misije. Teozofski kriterij istinitosti je samo postojanje. Centar beskonačnosti je svuda, nelokalan je, a istina je u samoj nelokalnoj točki, u nelokalnom centru beskonačnog podudarnom s njom cijelom: svi putevi vode do istine. Jedini je uvjet prolaz kroz osjetilnu iluziju svijeta stvari, kroz igru dijelova koji su efemerni, nisu realni. Dugo sam razmišljao gdje da pozicioniram Teslu u srednjovjekovnoj teološkoj arhitektonici kršćanske anđeoske ljestvice, da ga nekako povežem s kršćanskom svećeničkom porodicom, ali sam za Teslu jedino odgovarajuće mjesto pronašao u hijerarhiji nadljudskih bića teozofskog učenja (teozofija je sinteza znanosti i religije čiji je osnivač H. P. Blavatsky u 19. stoljeću): Tesla je Arhej. Arheji su nadljudska bića koja se utjelovljuju u velikim ljudima na prekretnicama ljudske povijesti, zadatak im je da vode brigu o čovjeku. Iznad su Arkanđela, ali ispod Serafina i Kerubina, koji su čisto svjetlo i o kojima Tesla otvoreno govori kao o jezgri iz koje dobiva sve svoje ideje. Serafin je na kaldejskom ljubav. Radi boljeg razumijevanja navest ću hijerarhiju u cjelini. Najniži su anđeli čuvari svakog čovjeka zaduženi da ga vode. Arkanđeli, koji su iznad anđela, vladaju dušama naroda; to je, po teozofima, svijet kolektivnog nesvjesnog. Arheji (naziv potječe od Dionizija Aeropagita), kojima pripada Tesla, iznad su Arhanđela, rukovode svim velikim preobražajima čovječanstva u obliku velikih osoba na sudbonosnim prekretnicama ljudske povijesti i znanosti, oni su duhovi osoba i kozmičkih instikata. To je prva skupina duhovnih sila koje se uzdižu nad čovjekom; njihove akcije su najživlje i najsloženije i prodiru duboko u materiju kao i u tajnu ljudske individualnosti. Iza njih dolazi druga trijada sila. To su deve indijske mitologije, Dionizije ih naziva: um, (gr., eksusiai), vladanje, (gr., dynemeis) i carstvo (gr., heriotes). Bliži su božanstvu nego čovjeku, ne mogu kao arkanđeli sići u dubinu materije, niti mogu voljeti čovjeka, jer su nepogrešivi. Ova bića održavaju materiju, njihove sile su norma fizičkih sustava. Daleko iznad ljudskog poimanja i mogućnosti zamišljanja uzdiže se treća trijada bića ili sila koja je najviša: Prijestolja – vrhovne moći požrtvovnosti i dobrote, Serafini – ljubav i Kerubini – smisao mudrosti iskonske snage. Toliko su blizu Boga da direktno isijavaju njegovu svjetlost. Oni ne rade već blistaju, oni ne stvaraju nego prenose životne zrake Božje i bude ih na nižim planovima postojanja. Prijestolje, Serafin i Kerubin čine vrhovnu trijadu iz koje proizlazi svjetlost koja nadahnjuje kozmos svojim životnim dahom. Oni su dio Božanske sfere u užem smislu, jer su svojom prirodom iznad prostora i vremena, kao i sam Bog, ali očituju Božanstvo u vremenu i u prostoru. To je jezgra o kojoj je Tesla govorio ambasadoru tadašnje kraljevine Jugoslavije Vladiću, iz koje je, po vlastitim riječima ‘dobivao sve svoje ideje, ali u čiju tajnu nije prodro…’. Svaki red sila prima poticaje od gornjeg reda, ali obrnuto nije slučaj, utjecaj strujanja je jednosmjeran, ireverzibilan, odozgo prema dolje. Vrhovni Vladar je Sveti Zakon (gr., Hieros Logos) koji vlada načelom neprekidnosti sveukupnog beskonačnog svijeta. Bog Stvoritelj (gr., Demiurg) je nespoznatljiv. Vođen iz dna kozmosa središnjim arhetipom mistične svjetlosti, čitavoga života svjesno i s radošću poklanjajući ljudima spoznate arhetipske zakone po kojima radi priroda, Tesla je, pred vlastitu transfiguraciju na pravoslavni Božić 1943., i sam postao živi arhetip osnivača nove znanstvene religije.

SVJETLOST: Ovo je zaista veličanstvena slika spiritualnog Cosmosa. Znači li to da Tesla kao duhovno biće i dalje ima udjela u znanstveno-duhovnoj transformaciji kroz koju prolazimo, ne samo posredno,kao uzor ili inspiracija, već kao svojevrsni vodič?

V. ABRAMOVIĆ: Naravno da je Tesla bio ono što se u Hinduizmu naziva Avatar, a u Budizmu Tulku, on nije bio subjekt u ljudskome smislu te riječi, već energija emanirana na Zemlji sa točno određenim evolutivno-civilizacijskim zadatkom. U biti, on je Nirmana-Kaya, diskarnirani Duh, koji i poslije takozvane tjelesne smrti, iz astrala nadzire ostvarenje svojeg cilja na Zemlji, kako bi uspješno dovršio započeto za privremenoga ljudskog bivanja, a koje mu je programirano od još viših bića od njega. Dokazi za to su brojni: svi koji su ikada iskreno povjerovali u Teslinu misiju i s njime uspostavili neposrednu srčano-mentalnu vezu doživjeli su bar jedan parapsihološki fenomen, a često i više njih.

(Izvorno objavljeno u magazinu Svjetlost 125)

SVJETLOST: Kako protumačiti ‘pojavljivanje slika praćeno jakim bljeskovima svjetlosti’ kod Tesle o kojima on govori u svojoj autobiografiji? Je li to povezano s višim psihičkim funkcijama i sposobnostima koje se obično zovu paranormalnima? Neobično je da Tesla kaže da su te slike, na neki način, bile stvarne, a ne plod žive imaginacije.

V. ABRAMOVIĆ: Sasvim je jasno da je Tesla morao imati uvid u ono što bismo danas u nedostatku boljih izraza mogli nazvati parapsihologija. To kako je on dolazio do pronalazaka i kako je radio u svom umnom laboratoriju, to je svakako bez pandana u povijesti znanosti. I pored više od 150.000 dokumenata (oko 38.000 tisuća strogo znanstvenih dokumenata, šire znanstvenih oko 60.000, a sveukupno preko 150.000) koje danas čuva Muzej Nikole Tesle u Beogradu, on iza sebe nije ostavio sustav svoje znanstvene metode, jer Tesla je bio jasnovidilac. On je ulazio u određena psihička stanja i to je bila njegova metoda koja se, ustvari, može usporediti samo sa sličnim stanjima u kojima se nalaze jogiji ili s onim o čemu govore sveci. Teslu danas rijetko tko promatra kao filozofa i duhovnog čovjeka, a on je produhovio fiziku, produhovio tehnologiju, produhovio znanost. Na kraju krajeva, cijelim svojim životom i radom postavio je temelje postkršćanske civilizacije trećeg milenija. I pored svega toga njegov utjecaj na suvremena kretanja u znanosti je minimalan, ali će se to morati ponovno vrednovati. Tek u budućnosti dobit ćemo pravi odgovor na Teslinu paradigmu jer je on previše ispred i iznad današnjih znanstvenih metoda. Iz Colorado Springsa Tesla piše u New York svom prijatelju Johansonu kako je u škrabotinama visokofrekventnih elektromagnetskih pražnjenja otkrio um i kako će uskoro on, Johanson, moći svoje pjesme čitati Homeru, dok će sam Tesla diskutirati o svojim pronalascima s Arhimedom. Isto tako, u detaljnom dnevniku istraživanja susreću se opisi elektromagnetskih zelenih magli koji potpuno odgovaraju opisu magle što se pojavila prilikom nestajanja ratnog broda u poznatom filadelfijskom eksperimentu. Po povratku iz Colorado Springsa Tesla izjavljuje u novinama kako je uspostavio vezu s izvanzemaljskim civilizacijama. Rijetko tko ga je tada uzeo zaozbiljno. No, ima indicija da je Tesla nastavio svoja istraživanja ‘paralelnih svjetova’ sam, u tišini, ne objavljujući rezultate. Po svemu sudeći, izradio je aparat za podešavanje elektromagnetskih oscilacija vlastitog mozga, tj. kontrolu svojih mentalnih aktivnosti i na taj način uspio bez napora komunicirati s vremenski pomaknutim realnostima. Ova njegova otkrića otvaraju jednu potpuno novu stranicu u suvremenoj znanosti jer ukazuju na put ujedinjenja materijalnog i duhovnog u ljudskoj spoznaji (u prirodi su materija i duh, naravno, već ujedinjeni). On je imao sposobnosti da razradi oba aspekta jedinstvene znanosti: proučavao je s podjednakim uspjehom fizičku osnovu psihe kao i psihičku osnovu fizike. Tako je došao do presudnih općih zaključaka: da je svijet jedinstveni kontinuirani svjetlosni medij i da je materija sastavljena od organiziranih dijelova elektromagnetskog etera, to jest, od elektromagnetskih oscilacija, zatim, da je najopćenitiji prirodni zakon – zakon rezonancije i da se sve veze među fenomenima uspostavljaju isključivo raznim vrstama magnetizma, čija je osnova sinkronicitet. Samo se po sebi razumije da, ako se sva fizička realnost može svesti na odnose elektromagnetskih polja, onda je izraz teorijske biti tih odnosa – matematika. S druge strane, ako elektromagnetske oscilacije korespondiraju s mentalnim planom koji je, prema tome, iste prirode, onda su brojevi program organizacije elektromagnetskih polja u individualnu psihu. Teslina istraživanja su prvi neporeciv i jasan korak u razjašnjenju i primjeni istinite Platonove doktrine u kojoj se kaže da je matematika veza između svijeta ideja i svijeta materijalnih fenomena. Još preciznije: matematički algoritmi (inherentna logika matematike) su metode inkarniranja ideja u fizičke objekte. Na kraju, kako sve stare (a i nove) mistične predaje složno govore: materija je samo zgusnuta svjetlost. Tesla je vjerovao da je cijeli svemir živ i da su ljudi automati koji se vladaju po kozmičkim zakonima. Također je smatrao da ljudski mozak nema osobinu da pamti u onom smislu kako se to obično smatra, već da je memorija samo reakcija ljudskih živaca na ponovljeni vanjski stimulans. Još važnije je naravno da netko sa stotinama fundamentalnih znanstvenih pronalazaka ne pripisuje invenciju u zaslugu sebi, nego eksplicitno izjavljuje da vrši ulogu posrednika znanosti iz svijeta ideja u svijet ljudske prakse. Čvrsto je vjerovao u reinkarnaciju. Sama Teslina smrt bila je neka vrsta njegove osobne svečanosti i više je nalikovala svjesnom preseljenju duše u drugi plan postojanja nego na smrt nekog običnog slavnog čovjeka, zbunjenog i uplašenog pred samooslobođenjem. Dva dana prije diskarniranja, Tesla je prestao raditi i zatvorio se u hotelsku sobu, tražeći da ga nitko ne ometa. Kada su direktor hotela i sobarica konačno ušli zatekli su ga elegantno odjevenog kako leži mrtav ruku prekriženih na grudima, potpuno spreman za odlazak. Imao je dvostruki pogreb, kršćanski i budistički, a nakon prve sahrane bio je i spaljen.

SUNCE U GLAVI

SVJETLOST: Da li su Tesline neobične sposobnosti, na neki način, povezane s onim što se naziva ‘astralna projekcija’? Tesla kaže da je ˝mentalno putovao˝. Da li se tim fenomenom može objasniti Teslina izvanredna sposobnost vizualiziranja i imaginacije kojima je gotovo potpuno nadomjestio fizički eksperiment? Tesla kao da je imao neku vrstu urođenog mentalnog holografskog simulatora..

V. ABRAMOVIĆ: Misli su ustvari slike, uređeni kompleks elektromagnetskih valova. Moć svijesti je u tome da kontinuirano bira frekvencije mišljenja, a time i formira slike i tumači elektromagnetske senzacije iz okoliša. Astralna projekcija je dislokacija elektromagnetske kopije psiho-engrama mozga, dislokacija čovjekove elektromagnetske razine postojanja. Jednostavnije rečeno, pri astralnoj projekciji ljudska duša izlazi iz tijela pod kontrolom svijesti. Moguće su i spontane astralne projekcije, ali u Teslinom slučaju kontrola je stalna i potpuna. Osobina tako iseljene cerebralne aktivnosti je da mnogo jasnije, kao najizoštrenijim osjetilima, prima sve impulse iz ma koliko udaljene pozicije u prostoru. Svjetlost je univerzalni kozmički medij i zvuk koji čujemo prethodno se u srednjem uhu pretvara u svjetlost, jer mozak ne može neposredno primati mehanički val. Zvuk se elektromagnetski obrađuje preko organele cilie koja primi drhtaj i onda trepljama proizvede živčani elektroimpuls.

SVJETLOST: S obzirom na Teslin opis iskustva viđenja plamenih jezika i osjećaj da mu ‘u glavi sija malo Sunce’, što je bilo posebno izraženo u 25. godini, da li se tu radilo o nečem poput jogijskog buđenja kundalini-energije?

V. ABRAMOVIĆ: Središta naših čakri su beskonačni centri Svijeta u nama. Ako ih probudimo, kao što je to znao učiniti Tesla, onda uspostavljamo svjesnu kozmičku vezu. Teslina tehnologija koju je on na dar dobio od Stvoritelja svijeta u obliku tehničkih vizija tek će se odgonetati. On je bio u stanju da se uključi na taj ocean energije koju stvaraju koncentrična rotirajuća magnetska polja, od atoma do galaktičkih jata, a ona su zapravo sva od svjetlosti. Planet Zemlja je gigantski magnet koji se vrti i on sam je generator neizmjernih, nepotrošivih količina elektriciteta. To vidimo na svakom koraku. Odakle toliki elektricitet u oblacima, na primjer, pa u ionosferi? Naravno, od Zemljine rotacije. A ljudi kukaju zbog manjka energije. Nevjerojatno! Neophodno je potpuno novo poimanje energije i materije, ljudska spoznaja vapi za jednom novom, dubljom i pametnijom fizikom koja će nam otvoriti kozmičke resurse i ukinuti bilo kakav ljudski rad na konverziji materije i energije u nama potrebne oblike. Sama je mudrost dostatna da nam otvori harmonične izvore kozmičkih sila, a ne da gotovo nasumičnim cijepanjem atomskih jezgara povrjeđujemo sami sebe.

TAJNA JE U VIBRACIJI

SVJETLOST: Što se tiče Teslinog shvaćanja o ´vanjskoj´ uvjetovanosti ljudskih misli, koliko smo, po Vama, mi, ljudska bića, zaista uvjetovani odnosno slobodni u svojim odlukama i djelovanjima?

V. ABRAMOVIĆ: Tesla je držao da je čovjek automat kozmičkih sila i to je posve ispravno, ali u jednom ograničenom smislu vrijedi samo za živog čovjeka i njegovu individualnu svjesnost, fizički – sinkronicitet, koji je veza dijelova Kontinuuma. Ali, na razini cijelog kozmosa, osnovne fizičke beskonačnosti, vrijedi nadindividualna svijest koja je kontinuitet tog fundamentalnog Kontinuuma. Buda, kada uči o svijesti, ima u vidu upravo tu opću i neprestanu svijest koja je odlika cjelokupnog Univerzuma. To su dvije razine: svijest cjelokupnog bitka i sinkronicitet unutarnjih dijelova tog bitka. S druge strane, ljudske misli proizvode značajne efekte na temelju glavnog svojstva prirode da je samoj sebi slična. Misli su niži harmonici elektro-akustičkog sustava našeg planeta i tempirano proizvode događaje u okolini. Zbog vremenskog kašnjenja ljudi ne percipiraju vezu misli i materijalne stvarnosti. Teslijanska znanost doseže višu ali i širu svijest o kozmičkoj harmoniji čiji smo mi samo jedan valić, ton, dio…ali moćan dio. Kad je nešto malo, to ne znači da je manje moćno od velikog. Beznačajnost dimenzijskih skala očitovala se prvi put jasno u oslobađaju fisijske energije atomske jezgre, moćne, ali tako male da se ne može opaziti golim okom. Tajna je u vibraciji i rezonanciji.

SVJETLOST: Teslina posebna privrženost bijeloj golubici koju opisuje u svojoj autobiografiji posebno je dirljiva priča. U trenutku kad je ugibala Tesla je vidio kako iz njenih očiju izbija svjetlost. Kako to shvatiti?

V. ABRAMOVIĆ: Bijela golubica vjesnik je Agarthe, mističnog centra svijeta u kojem prebiva anđeo svjetlosti – Lucifer. Njeno pojavljivanje i smrt u njegovoj hotelskoj sobi Tesla je protumačio kao znak da mu je javni zemaljski program završen i da otpočinje tajni dio njegovog rada za budućnost, što je i rekao u novinskom intervjuu. Golubica mu se pojavila nekoliko dana prije nego li je američka vojska srušila kulu Wardenclyff 1917. godine, 4.VII, na dan američke nezavisnosti, u 11 sati prije podne, na što on uopće nije reagirao.

TESLA – VIZIONAR ISPRED ZNANOSTI SVOGA VREMENA

SVJETLOST: Možete li prokomentirati svoju primjedbu koju ste iznijeli početkom godine u Vašem predavanju o Tesli u Tehničkom muzeju u Zagrebu, da u posljednjih sto godina nije učinjen nijedan ozbiljniji korak u fundamentalnoj fizici, niti proboj u bit svemira?

V. ABRAMOVIĆ: Do dvadesetoga stoljeća postojale su tri razine spoznaje: duhovna priroda zakona, matematički jezik i fizikalni eksperiment, osjetilna razina. Onda je iz znanosti izbačena metafizika i otpočela je stagnacija fundamentalnih znanosti i nemoralni napredak tehnike i tehnologije. Tesla je bio potpuno svjestan da su svi fizikalni zakoni duhovne naravi kao i cjelokupna matematika. Nitko nikada nije vidio brojeve, niti geometrijsku točku. Zakoni prirode su također ekstrasenzorni, izvanosjetilni. U tom smislu Tesla je vidio da će se znanost nužno kad-tad početi razvijati ka apstraktnom poimanju duha i da njena budućnost nikako nije razvitak materijalno-magijskih moći koje se suprotstavljaju osvješćivanju građe Kozmosa, to jest Božjeg djela [Kreacije; Op. BK.] kao takvog. Harmoniziranje čovjeka s kozmičkim silama mora se obaviti mudrošću okrunjenom prosvjetljenjem filozofa, znanstvenika i uopće tragatelja za osnovnom istinom o svijetu. Znanost je samo jedan specifičan put do Boga, možda i najteži i najdulji, jer podrazumijeva racionalnost. Descartes je lijepo rekao da svaki razuman čovjek mora vjerovati u Boga. Zato današnji znanstveni ateisti, koji skupo eksperimentiraju bez ikakve dublje hipoteze, djeluju nekako nedovršeno, kad ih usporedimo s Pitagorom, Keplerom, Galileijem, Newtonom … Primjera radi, Božja čestica koju traže u CERN-u je ne samo nespretan ironičan naziv nego i besmislen. Koja to čestica nije Božja? Zar proton, elektron i neutron nisu Božje čestice? Svijet je stvoren odjednom a ne od dijelova, jer je svijet beskrajan, barem u vremenu, a beskonačnost se iz dijelova nikada ne može sazdati. Beskraj prethodi dijelovima. Po mom shvaćanju, prostor neprestano nastaje kao dio vječne sadašnjosti, a kao dio prostora, isto tako neprestano, nastaje jedinična, elementarna masa i to po Zlatnome presjeku, koji je ujedno Da Vincijev kod. Zašto po Zlatnom presjeku? Zato što se Kontinuum, to jest osnovna beskonačnost našeg svijeta, može dijeliti samo prema unutra i to samo po kontinuiranoj proporciji, jer inače bi se u kontinuumu pojavile rupe, prekidi, što ne može biti slučaj. Ima tome slično i u teologiji: živi Krist, creatio continua. Jedino beskonačnost [neograničenost; op. B.K.] postoji realno i ona je naše svakodnevno iskustvo. Samo, nije riječ o prostornom beskraju kako to zamišlja naivni i osjetilima okovani ljudski um. Beskonačnost je isključivo temporalne prirode, to je ta vječna sadašnjost koju jedino imamo i živimo je sve vrijeme, i koja nije ništa drugo do naša vlastita svijest. Znanstvena religija napokon će ostvariti fizičku besmrtnost i to pomoću shvaćanja samog vremena i njegove uloge u promjeni prostora i mase. Vrijeme nema tijek, ono je aritmetička nula, od točke do točke prostora skakućemo kroz nule vremena. Na primjer, zrakoplovom krenem iz Beograda u Zagreb u tri sata i u Zagrebu sam u četiri sata. Koliko je sati u Beogradu kad stignem u Zagreb? Naravno, također je i u Beogradu 4 sata. 4 – 4 = 0. Od točke do točke u prostoru vrijeme uopće ne protječe, neprestano je sadašnjost, aritmetička nula. A pogledajte Einsteinovu jednadžbu za sinkronizaciju satova u Specijalnoj teoriji relativnosti! Prema toj teoriji je u Beogradu još uvijek 3 sata, iako sam ja već u Zagrebu i sat mi pokazuje 4 sata. Po Einsteinu od točke do točke u prostoru nije isto vrijeme, što je apsurd. Svi bi naši satovi onda pokazivali različito, jer se svi stalno krećemo raznim brzinama. Razumijevanje tajne vremena osigurat će nam kontrolu trajanja u fizičkim i biološkim procesima, i omogućiti konzervaciju živih sustava bez ikakvog vremenskog ograničenja.

SUDBINA TESLINE OSTAVŠTINE

SVJETLOST: Koliki je danas interes službene znanosti u svijetu (posebno fizike) za Teslinu teoriju fizičke realnosti i njegovo shvaćanje elektromagnetskih pojava i da li je ipak većina tih istraživanja izvan ˝glavne struje˝ akademske znanosti?

V. ABRAMOVIĆ: Čovječanstvo, na sreću, nije umjetni proizvod i podliježe kozmološkim principima. Zato se znanstveni razvitak ne može spriječiti ljudskim konzervativizmom, tim oficijelnim sljepilom za novo, za promjenu. Novo je mediokritetima uvijek emotivno riskantno i mentalno neudobno. Da se pitala oficijelna znanost, ne bismo odmakli dalje od Newtonove mehanike, ne bismo imali čak ni Arhimeda, ali ni Faradaya, ni Teslin asinhroni motor koji je njegov uvaženi profesor u Gratzu oglasio perpetuum mobilom i stoga nemogućim, zbog čega je, kao što znamo, Tesla napustio studij. Otkrićem stacionarnih valova u Colorado Springsu još 1899. kao i cjelokupnom tehnologijom nehercijanskih valova koji idu brže od svjetlosti ili, kad treba, trenutno se efektuiraju ma gdje u prostoru i lokalnom vremenu, Tesla je pokazao prolaz znanosti Novog doba, onoj koja će poznavati kontrolu vremena oslonjenu na tehnologiju beskonačnog, to je put kojim danas idemo usprkos službenom otporu državne znanosti i konformističke univerzitetske znanstvene zajednice. Sve vrvi od fazno pomaknutih paralelnih svjetova u njihovim paralelnim sadašnjostima. Nismo sami.

SVJETLOST: Kakav je stav srpskih znanstvenika iz akademskog establishmenta prema Tesli? Zašto nailazite na toliki otpor oko inicijative da se otvori znanstveno proučavanje do sada nepristupačnog Teslinog arhiva u Beogradu? Koliki je opseg te Tesline ostavštine? Opisuju li se u tim bilješkama shvaćanja o svemiru i eksperimenti? Ima li matematičkih bilježaka?

V. ABRAMOVIĆ: U ovom trenutku nitko se u srpskoj Akademiji nauka i umjetnosti ne bavi Teslom, potpuno ga ignorira i univerzitet, čak i njegov Elektrotehnički fakultet. Istini za volju, moram priznati da srpskim znanstvenicima nije jednostavno da se počnu baviti istraživanjima i eksperimentima iz Teslinih patenata i arhiva jer se oni suprotstavljaju i Einsteinu i kvantnoj mehanici, što oni kao ljudi bez pravog istraživačkog karaktera ne mogu podnijeti, jer to ih znanje kao obične ljude višestruko nadilazi. Skršili bi se jednostavno, pa eto već desetak godina nitko od njih nije ni kročio u Teslin arhiv da bilo što gleda ili proučava. Tu ima njima sasvim hermetičnih bilježaka s naslovima kao, na primjer: promatrajmo zvuk kao val svjetlosti, ili, bilješke o mehanici Etera, ili, kosinusna formula za brzinu elektromagnetskih valova kroz zemlju sa svim mjerenjima, po kojoj ta brzina od beskonačne na polovima opada do tristo tisuća kilometara u sekundi na ekvatoru. Ima mnogo toga što suvremeni školski um ne može uopće prihvatiti. Kao znanstvenike ograničene obrazovanjem mogu ih razumjeti, ali ih ne mogu opravdati jer neće niti jedan euro dati onima koji bi Teslu od srca proučili. Osjećaju da bi ponavljanje Teslinih eksperimenata iz korijena promijenilo fiziku, boje se.

SVJETLOST: Da li su trenutno Tesline bilješke (naročito proračuni) dostupne zainteresiranoj javnosti i mogu li se dobiti kopije tih bilješki?

V. ABRAMOVIĆ: Na žalost, odgovor je negativan. Iako je 2003. Teslin arhiv UNESCO proglasio za svjetsku baštinu i stoga bi morao biti dostupan svakom samo za cijenu usluge kopiranja dokumenata, u Muzeju postavljaju razne birokratske prepreke koje je nemoguće prevladati, pa čak traže i vrlo mnogo novca po dokumentu, unatoč tomu što su sva autorska prava istekla. U stvari, otkrit ću vam jednu tajnu: Sava Kosanović, Teslin nećak, koji je na Vrhovnom sudu SAD-a dobio cijeli sadržaj Muzeja kao privatno nasljeđe, nikada nije to vlasništvo prenio na Jugoslaviju, odnosno Srbiju. Sve je Muzeju pri osnivanju dano samo na čuvanje, na revers. Kosanovićeva ostavinska rasprava nikada nije obavljena, te je pitanje vlasništva Tesline ostavštine pravno nerazriješeno. A kako ostavinska rasprava ne zastarijeva, Savini rođaci mogli bi to potraživati. Nedavno sam saznao i bizaran, ali izuzetno važan podatak da se prvi otisak Tesline posmrtne maske nalazi u privatnom vlasništvu u Hrvatskoj. Uzet je direktno sa Teslina lica i u unutrašnjem dijelu maske ostale su u gipsu Tesline obrve, njegov DNK.

(Izvorno objavljeno u magazinu Svjetlost 126)

TESLA vs. EINSTEIN

SVJETLOST: U čemu je temeljna razlika između Teslinih i Einsteinovih shvaćanja svemira? Kakvo je bilo Teslino razumijevanje materije? Kako je on shvaćao prostor i vrijeme?

V. ABRAMOVIĆ: Razlike Tesle i Einsteina u stavovima o fizičkoj realnosti su fundamentalne:

1. za Einsteina je svijet akauzalan i relativan, a za Teslu strogo kauzalan i determiniran;

2. za Einsteina, ljudsko iskustvo sasvim je nepouzdano i ne odgovara fizičkoj realnosti i treba ih znanstveno usaglašavati, a za Teslu je fizička realnost univerzalna i prožima sve razine kozmičke egzistencije, tj. spoznaja istine ne može se izbjeći ni na koji način i svi putevi spoznaje na kraju vode do istine;

3. za Einsteina svijet je dualan, sastoji se iz ljudskog privida i objektivne kozmičke stvarnosti, a matematika je čisti gnoseološki instrument kojim se ljudska empirija privodi fizičkoj realnosti; za Teslu, svijet je jedinstven i materija koja proistječe iz duhovnosti jest emanacija vremena i prostora;

4. za Einsteina eter ne postoji kao stvarni entitet već je to plod pogrešnih mišljenja kroz povijest znanosti; za Teslu eter je jedinstveno polje neizdiferenciranog vremena, prostora i energije i rezonantnim procesima u eteru nastaje materija;

5. za Einsteina sila je svojstvo prostora koje se očituje njegovom zakrivljenošću, za Teslu sila je niz matematičkih operacija koje imaju realno djelovanje koje se manifestira stanjima fizičkog svijeta; za Teslu matematika ima prirodu sile, dok je za većinu drugih znanstvenika, kao i za Einsteina, obrnuto, tj. sila ima matematički karakter;

6. za Einsteina vrijeme je samo poredak događaja, ne postoji kao fizički entitet, već se utvrđuje mjerenjem od sustava do sustava; za Teslu vrijeme je realni algoritam hipostazirane matematike koja zakonom rezonancije komponira fizičke sustave iz etera i ponovno ih dekomponira u eter.

7. za Einsteina je najveća brzina u vakuumu brzina svjetlosti od 300.000 km/sec., za Teslu brzina elektromagnetskih valova nije ograničena; njegova mjerenja i eksperimenti pokazuju da je u principu moguć trenutni prijenos valova i energije na bilo koju udaljenost, a da brzina prirodnih mehaničkih i električnih valova kroz Zemlju uvelike premašuje Einsteinovu brzinu svjetlosti u vakuumu.

U razgovorima s prijateljima Tesla je često pobijao mnoge Einsteinove tvrdnje, najčešće onu o zakrivljenosti prostora. Smatrao je da je time povrijeđen zakon akcije i reakcije: “Ako se u prisutnosti velikih gravitacijskih masa prostor zakrivljuje, uslijed sile akcije, onda bi reakcija samog prostora morala biti takva da se on ispravlja”. Ili taj zakon ne vrijedi univerzalno. Einstein je bio čovjek čiste teorije, a Tesla prvenstveno eksperimentator. Nije poznato da su se sreli i razgovarali. Ipak, Einstein je Tesli čestitao njegov 75. rođendan, ističući kao glavnu njegovu zaslugu u znanosti polifazni sustav generatora i motora izmjenične struje, što su po svemu sudeći Teslina manje značajna otkrića.

SVJETLOST: Po Teslinom shvaćanju svemira i eterske fizike, glavno ‘sijelo’ energije je u ‘ambijentu’, a ne u fizičkim sustavima. Slično bi se moglo reći i po pitanju informacije kad se razmatraju funkcije poput ljudske memorije. Je li točno da je on odbijao prihvatiti Einsteinovu famoznu relaciju ekvivalentnosti mase i energije? Znači li to da je i nuklearne procese shvaćao sasvim drukčije i da ono što se naziva ‘energijom vezanja’ u atomskim jezgrama treba tumačiti na posve drugi način?

V. ABRAMOVIĆ: Iako nije ostavio svoju fizikalnu teoriju, Tesla je svojim brojnim eksperimentima postavio osnovu nove, rezonantne elektromagnetike. Smatrao je da je svijet jedinstveni kontinuirani svjetlosni medij, a da je materija kompleks elektromagnetskih oscilacija organiziranih po matematičkom algoritmu. Vjerovao je da je zakon rezonancije najopćenitiji prirodni zakon koji eliminira vrijeme i udaljenosti i da se sve veze među fenomenima uspostavljaju isključivo raznim vrstama jednostavnih i složenih rezonancija (vibracija fizičkih sustava) čija je osnova isključivo elektromagnetska. Na kraju, umjesto Newtonovih integrala, Leibnizovih diferencijala i Maxwellove teorije polja, u svojim proračunima Tesla je koristio jednostavnu matematiku starogrčkih mehaničara, prije svega Arhimeda, uspostavljajući tako mehaničke analogije u elektromagnetici. Ne može se dovoljno naglasiti suvremeni značaj ovakvog načina razmišljanja koje nedvosmisleno ukazuje na neophodnost potpune fizičke interpretacije elementarnih matematičkih pojmova, formula i sustava i povratak realističkim pogledima u matematici, zapravo mističnom matematičkom pitagorejstvu. Po svemu sudeći, proučavanje Tesle nije samo pitanje povijesti fizike. U njegovom radu ne treba tražiti prvenstveno ideje tehnološke moći već i korijene smisla i vrijednosti ljudskog stvaralaštva i postojanja znanosti uopće. Za Teslu je ekvivalentnost energije i mase pomnožene kvadratom svjetlosne brzine samo gruba i nerazjašnjena formula koja nam ne otkriva što je uistinu fisija atomske jezgre. Atomska struktura jednostavan je sustav mikro-kuglastih munja sa zajedničkim središtem i karakterističnim internim vremenom koje atom organizira principom sinkroniciteta.

ISTINITI RAZGOVORI S MARSOM

SVJETLOST: Poznata fotografija Tesle u Colorado Springsu na kojoj on zadubljeno čita knjigu naziva se ‘Bošković’. Fotograf koji ju je načinio svjedočio je da je taj naziv bila Teslina sugestija. To bi značilo da je on čitao Boškovićevo glavno prirodno-filozofsko djelo. U kolikoj je mjeri Boškovićeva teorija utjecala na Teslina shvaćanja i ima li kakvih naznaka o tome?

V. ABRAMOVIĆ: Knjiga koju Tesla čita u Coloradu dok oko njega pršte munje je Faradayjev laboratorijski dnevnik. Boškovićevu Teoriju prirodne filozofije Tesla čita ispred spiralnog pojačala-odašiljača. Ali, to je u neposrednoj vezi jer je M. Faraday usvojio Boškovićevu teoriju materije kao sume neprotežnih centara privlačno-repulzivnih sila. U eksperimentima Tesla je materiju tretirao kao lokalno zgusnuti svjetlosni eter uređen Zakonom kontinuiteta, odnosno, Boškovićevom jedinstvenom prirodnom silom. Gledano u cjelini, kozmičko središte Boškovićeve jedinstvene sile je nelokalno, ono je bilo gdje u prostoru, a gledano eksperimentalno, bilo koje lokalno središte Boškovićeve univerzalne sile zapravo je geometrijsko središte Teslinog sekundara u sustavu njegovog transformatora.

SVJETLOST: Što je poznato o suradnji Tesle s lordom Kelvinom? Zna se da je on vrlo cijenio Teslu.

V. ABRAMOVIĆ: Kao predsjednik znanstvene komisije za izgradnju Nijagare, lord Kelvin podržao je Teslu, a Edisona nije. Kada je Tesla 1902.-3. objavio da je energetski razgovarao s Marsom, zbog čega ga je znanstvena javnost napala, Kelvin ga je javno podržao riječima: ‘Ako Tesla kaže da je to istina, onda je to istina.’ Postoji i Kelvinovo pismo Tesli u kojem mu se zahvaljuje za poslane knjige, prije svega za Velike posvećenike Édouarda Schuréa.

TESLIN PANPSIHIZAM

SVJETLOST: Poznato je da se Tesla dopisivao s istraživačem paranormalnih fenomena i znanstvenikom Williamom Crookesom. Je li Tesla sudjelovao u tim proučavanjima paranormalnog? Postoje li zapisi o tome?

V. ABRAMOVIĆ: Dvadeset i šestog siječnja 1892. Tesla je doputovao u London na poziv Britanskog instituta elektroinženjera. Dočekala ga je kočija direktora Postal Telegraph Officea, sir Williama Preecea i poziv da odsjedne u njegovoj kući. Poslije nekoliko dana odmora u srijedu navečer, 3. veljače, održao je predavanje pod nazivom “Eksperimenti s izmjeničnim strujama visokog potencijala i visoke frekvencije” kojem su prisustvovali i William Crookes, James Dewar, William Preece, J.J. Thomson, Oliver Heaviside, Silvanus Thompson, Joseph Swan i John Ambrose Fleming. Još kao đak, Tesla je rad Williama Crookesa ‘Radiant matter’ čitao na njemačkom, a sada, u svojoj 35. godini, vidio ga je u prvom redu kako mu iskreno aplaudira. Sutradan tijekom obilaska Royal Institution i pregleda laboratorija Michaela Faradayja sir James Dewar ga je uvjerio da ponovi svoje predavanje pred članovima Royal Institution. Posjeo je Teslu u jednu fotelju, natočio mu viski iz kristalne flaše i rekao: ‘Sada sjedite u fotelji u kojoj je sjedio Michael Faraday i pijete viski koji je on pio’. Teslino obraćanje engleskoj znanstvenoj javnosti bilo je posebno uvjerljivo i inspirativno. Bio je svjestan da je tadašnja Engleska bila središte moderne znanosti. Zato se izborom opreme posebno pripremio za nastup. Najspektakularnije je bilo provođenje struje visokog napona kroz vlastito tijelo. Prije odlaska, poklonio je Crookesu jedan svoj transformator i prisustvovao spiritističkoj seansi. William Crookes, Oliver Lodge, Lord Rayleigh i mnogi drugi britanski znanstvenici u to vrijeme pokušavali su znanstveno objasniti fenomen spiritizma koji je tih godina bio vrlo raširen u Londonu. Na opće iznenađenje, umjesto da raskrinkaju prijevaru postali su uvjereni spiritisti, iznoseći čvrste dokaze o postojanju duhova. U Muzeju Nikole Tesle u Beogradu nalazi se pismo W. Crookesa u kojem se zahvaljuje Tesli za poslanu zavojnicu koja olakšava živčane napore medija koji ektoplazmom emaniraju likove umrlih.

SVJETLOST: Može li se reći da je Tesla zastupao neku vrstu ‘panpsihizma’ (gledište da je fizička stvarnost produševljena), poput, recimo J.W. Goethea ili možda Leibniza koji je bio ‘vitalist’? To bi se moglo iščitati iz njegove izreke da je ‘život ritam koji se mora spoznati’ i tvrdnje da on ‘osjeća taj ritam i upravlja se po njemu i prepušta mu se’. Štoviše, dodaje da je taj ritam ‘vrlo zahvalan’ i da mu je dao znanja koja ima. Dakle, kozmos je Tesli bio vrhunski pedagog.

V. ABRAMOVIĆ: Vjerujući da je sva priroda živa, Tesla – kozmolog imao je svoje filozofsko i religijsko stajalište: ‘Aristotel je učio da u svemiru postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Isto tako, ja sam uvjeren da je cijeli kozmos objedinjen kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u svemiru neka jezgra otkuda mi dobivamo svu snagu, sva nadahnuća, ona nas vječno privlači, ja osjećam njezinu moć i vrijednosti koje ona emitira cijelom svemiru i time ga održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu te jezgre, ali znam da postoji i kada joj želim pridati kakav materijalni atribut onda mislim da je to SVJETLOST, a kada je pokušavam shvatiti duhovno onda je to LJEPOTA i SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu vjeru osjeća se snažan, rad mu čini radost jer se i sam osjeća jednim tonom u sveopćoj harmoniji’. Ova veza pojedinca i kozmosa koja ide preko ionosfere zloupotrebljava se čuvenim HAARP-om koji je izvorno Teslina tehnologija. Na kupoli Wardenclyffea Tesla je prvi postavio ultraljubičaste lampe za pobuđivanje ionosfere. Lako je, kažu današnji eksperimentatori, izazvati masovne emocije ili imputirati namjeru velikom broju ljudi adekvatnim osciliranjem ionosferskog sloja koji je, u biti, isto što i ezoterijska akasha kronika planeta Zemlje. Međutim, fizički, to je vrlo kompleksna mreža nižih harmonika kolektivno nesvjesnog cijelog čovječanstva i rad s njom zahtijeva daleko višu razinu znanstvene svijesti. Ionosfera je ključ za upravljanje masovnim osjećanjima i mislima. A svega ovoga Tesla je bio svjestan još daleke 1899. godine u Coloradu. Problem je u tome što neduhovni fizičari današnjeg vremena pojma nemaju o duhovnom biću svjetlosti i njenoj pravoj kozmičkoj ulozi i osobinama.

TESLIN JE UM RADIO KAO PRIRODA

SVJETLOST: Kako protumačiti Teslinu sposobnost da ‘vidi’ spontano novi zakon u obliku geometrijske slike, nakon čega bi razmatrao principe i interpretacije? Je li se on doslovno kretao između Platonovog svijeta ideja i fizičke, očitovane stvarnosti? Kako je koristio matematiku (i kakvu matematiku) u tom spoznajnom procesu?

V. ABRAMOVIĆ: Teslin je um radio kao priroda, jednostavno i stvaralački potpuno, sumersko-pitagorejskom matematikom za osnovnu školu i mudrace. Po Teslinim riječima, u njemu se određeni zakon pojavljivao uvijek spontano i u obliku slike koja, naravno, ima geometrijski princip. Uslijedilo bi potom poniranje u taj princip, umna identifikacija, razumijevanje i fizičko interpretiranje, kao kasnije faze procesa otkrivanja. Tek tada dolazilo bi do aritmetizacije zakonitosti i do izražavanja tehničkih osobina materijala najpogodnijih za neometani rad zakona u konstruiranom fizičkom modelu. Shodno osobnom iskustvu svoje inventivnosti, Tesla je držao da rad vrše prirodni zakoni, a ne materijalne strukture. Pod radom na otkriću on prije svega podrazumijeva borbu za mentalno pročišćenje, tj. apstrahiranje od sekundarnih misli i osjetilnih sadržaja opterećenih detaljima koji zamračuju jasnoću slike principa i otežavaju uvid u pravu narav odnosa geometrijskih elemenata. Teslin postupak shvaćanja principa završen je, a princip spreman za primjenu onda kada je postignuta jednoznačna korespondencija matematičkih i fizičkih elemenata. Otkriće je, dakle, dosegnuto u trenutku postizanja identičnosti nezavisnih članova matematičkog algoritma i njihovih fizičkih interpreta, tako da se u samom algoritmu prepoznaje fizički zakon koji vlada stvarnim svijetom. Ideja se, dakle, kod Tesle ekskluzivno pojavljuje kao akt kreativne imaginacije čije matematiziranje vodi konačno do fizičkog modela.

SVJETLOST: Je li Teslino shvaćanje ljudske memorije upućivalo na holističku predodžbu po kojoj mentalne procese dijelimo sa svemirom u koji smo uronjeni, pri čemu naše mentalne funkcije ne bi bile ograničene našim fizičkim, biološkim tijelom? Znamo da postoje fenomeni koji su znanstveno istraživani i koji to pokazuju (iskustva kliničke smrti, izvantjelesna iskustva, gledanje na daljinu i slični fenomeni).

V. ABRAMOVIĆ: Cijeli svijet za nas je svakako samo slika. Po Tesli, memorijski se engrami ne nalaze u mozgu, ni fizički, niti fiziološki, nego je memorija interakcija s okruženjem i u tom pogledu čovjek je živi robot obdaren moći da mijenja poziciju i razinu svijesti, koja je u suštini još uvijek tajanstveno, ali zajedničko temporalno svojstvo kozmosa i pojedinca. Kada nadiđe relativnu individualnu svjesnost ili sinkronicitet dijelova koji ga omeđuju, čovjek je u stanju uzdići se do razine kontinuiteta koja je univerzalna svijest beskonačnosti ili cjelokupnog postojanja. U tom stanju jezik riječi više nije dostatan i mora se prijeći na kontemplaciju prirodnog matematičkog jezika da bi se to nekako simbolički izrazilo, odnosno razumjelo.

DUHOVNA FIZIKA

SVJETLOST: Zanimljivo je spomenuti da Yoganandin duhovni učitelj Yukteswar Giri, koji je bio i znanstvenik, u svojoj knjizi Sveta znanost govori da se u uzlaznim dobima svijeta ljudska svijest razvija do spoznaje elektromagnetske naravi svemira, da bi se u Satya yugi – najduhovnijem dobu – kad je Sunce najbliže velikom kozmičkom duhovnom središtu (Vishnu Nabhi) i kad bi magnetizam bio najjači, duhovna svijest razvija do maksimuma kada biva spoznata svaka suptilna energija. Kakvo je bilo Teslino shvaćanje duhovnosti? Poznati su njegovi susreti s Vivekanandom. Prema hrvatskom fizičaru prof.dr. Mladenu Martinisu, Tesla je vjerovao da je vedsko učenje o prirodi svemira ključ za razumijevanje suvremene znanosti i rada nekih njegovih patenata. Koliko su se njegovi pogledi podudarali s vedskima? Da li je prakticirao duhovne vježbe, poput meditacije ili yoge? Nije li on otišao i dalje od vedskih duhovnih shvaćanja?

V. ABRAMOVIĆ: Profesor Martinis posve je u pravu kada zahtijeva proširenje znanstvene spoznaje vedskim spoznajama. Pozitivna, praktična znanost nije još pronašla put matematiziranja i eksperimentalne kontrole kozmoloških otkrića Veda. Razlog tome je neshvaćanje ontologije prirodne matematike koja stvara cijeli ovaj naš svijet iz jednog jedinog principa, a taj je postojanje ma koliko središta kozmosa u koegzistenciji, princip vječnosti ili konstantne sadašnjosti. Neophodna su najmanje dva središta za konačnu relaciju i tako sfernim zakonom nastaje Prostor kao ma koliko veliki, ali ipak konačni dio beskonačnog vremena, same sadašnjosti. Dokaz tome je što postoji samo jedna jedina materija u promjeni, a ne tri oblika te iste materije, prošli, sadašnji i budući, kako se implicitno smatra, jer nemamo nikakvu valjanu hipotezu vremena u fizici. O Vremenu se u znanosti gotovo i ne razmišlja jer se službeno drži da vrijeme ne postoji realno. Sasvim je obrnuto, samo je Vrijeme beskonačna cjelina, dakle – realno, a sve drugo su efemerni dijelovi tog vremena, mislim na prostor i masu. Za Teslu je Duh posljednja osnova svijeta, ono što zaista egzistira uvijek na isti način, a prostor i masa su promjenjivi, iluzorni, vedska maya, iluzorni svijet promjene. Razjašnjenje magnetizma svakako je ključ za spoznaju najopćenitije tajne sile. Gravitacija je sinkrono uređeni magnetizam, nalik na Boškovićevu krivulju jedinstvene sile u prirodi, a nikako nije u pitanju jednopolna sila koja samo privlači mase, kako nas to uči njutonovska univerzitetska znanost. S druge strane, svjetlost je posljednja prepreka ljudske svijesti na putu spajanja s beskonačnim. Tesla je radio sa svim vrstama svjetlosti, vidljivim i nevidljivim, i to je Vivekananda odmah uočio kao stupanj komunikacije svojstven samo nekolicini najviših indijskih svetih ljudi, kao jedini direktan oblik komunikacije ljudi sa svijetom bogova. Uzeto u cjelini, Tesla ne samo pokusno prakticira vedske uvide već nam otkriva i nove, znanstveno jasne, upotrebljive i svakom dostupne podzakonitosti vedskih univerzalija – duhovnu fiziku.

VEZA S PARALELNIM SVJETOVIMA

SVJETLOST: Tesla je uspijevao stvarati kugle svjetleće hladne plazme. Kako mu je to polazilo za rukom i može li se taj fenomen usporediti s kuglastim munjama?

V. ABRAMOVIĆ: Ako se kuglaste munje formiraju u dalekim infracrvenim područjima spektra onda nemaju termička i eksplozivna svojstva jer su fazno pomaknute u odnosu na naš energetski svijet i stoga ne međudjeluju, drugim riječima, bezopasne su.

SVJETLOST: Kad je Tesla ustvrdio da je uspostavio ‘vezu s drugim svjetovima, ‘paralelnim svjetovima’ on je diskretno nastavio rad na tome. Je li moguće da je uspostavio neku vrstu kontakta? Ako da, s kime? Da li je ostavio ikakve zapise o tome?

V. ABRAMOVIĆ: U posljednjem desetljeću života Tesla je eksperimentirao na sebi i sa sobom. Proizveo je uređaje za multidimenzionalnu rezonanciju i intersekciju svoje vlastite moždane aktivnosti kojima se lako prebacivao u paralelne sadašnjosti mikro i makro svjetova, kojima je posve ispunjen kozmički prostor. Zapravo i nema praznine već je kozmos segmentiran po internim vremenima paralelnih svjetova, koji su jedan u drugom, ali tako organizirani da se međusobno ne ometaju, kao što prošlost fizički ne ometa sadašnjost, već je u njoj prisutna samo kao memorija, kao svjetlosna slika. Teslino istinito i duboko shvaćanje pravih osobina elektromagnetskog spektra u znanosti je ignorirano i zato fizika fundamentalno stagnira već čitavo stoljeće. Taj pomak u odnosu duše umrlih – duše živih Tesla je odgonetnuo i mogao je komunicirati s Twainom, Westinghouseom i drugima kad god je htio, o čemu svjedoči njegov intervju NewYork Timesu iz 1942. Ali, još prije toga, 1937. u Amerikanskom Srbobranu, koji se tiskao u Pittsburghu, Tesla je dao intervju u kojem spominje svoju čestu komunikaciju s razvijenom civilizacijom unutar Venere.

SVJETLOST: Je li Tesla razvio naprednu metodu komuniciranja nadsvjetlosnim brzinama (ili trenutnim, nelokalnim efektima) kad je govorio o kontaktu s inteligencijama iz svemira?

V. ABRAMOVIĆ: S beskonačnim brzinama Tesla je radio od samog početka jer se elektromagnetska indukcija već u njegovim zavojnicama obavljala trenutnim eterskim prijenosom, ali ih je postao znanstveno svjestan tek 1899. u Coloradu kada je nakon otkrića stacionarnih valova sasvim ovladao tom tehnikom. Tu je najvažnija geometrija polja. Kada se ovlada tom geometrijom ma koliko visokonaponskim uređajima više nije potrebna izolacija. O tome svjedoče mnoge snimke iz Teslinih laboratorija. Osim toga što je cjelokupni svemir inteligentan, postoji mnogo lokalno evoluiranih paralelnih civilizacija na daleko višoj razini svijesti od ljudske. Izuzev nekoliko zapisa o tome objavljenih za Teslina života, svi su drugi pažljivo sakriveni.

SVJETLOST: Vi govorite da je Tesla duhovni osnivač nove civilizacije temeljene na naprednoj znanosti i tehnologiji i nazivate je ‘Tesliana’. Što bi bile temeljne značajke te nove civilizacije i znanosti? Koliko je u tome značajno shvaćanje prirode vremena?

V. ABRAMOVIĆ: Pođite u džamije, medrese, idite u Vatikan, u patrijaršije, u masonske lože, u kancelarije svih svjetskih vlada, gdje god, svuda ćete naići na mobitele i kompjutore, na telekomunikacijske uređaje u čijoj osnovi su Teslini patenti, prije svih onaj daljinskog upravljanja. Religijski vođe u sukobu nisu ni svjesni da ih je Tesla sve već povezao, znanstveno-tehnički ujedinio. Sljedeći korak je spiritualizacija fizike i cjelokupne znanosti iz koje će se roditi nova znanstvena religija, primjerena ujedinjenom čovječanstvu. Astrofizika se već uveliko bavi kozmogonijom, kozmologijom, sve je već spremno za transformaciju znanstvene u znanstveno-religijsku kolektivnu svijest čovjeka. Otkriće i utilizacija prirode vremena je teorijska bit Tesline još uvijek nerazumljive i uslijed toga neprimijenjene tehnologije. Civilizacija Tesliana ima dvije glavne odlike: slobodna energija iz neiscrpnog kozmičkog oceana energije i sinteza mase neposredno iz svjetlosti. Bit će to civilizacija koja će poznavati moć vremena i služiti se tehnologijom samog Kontinuuma.

SVJETLOST: Što se u bliskoj i daljoj budućnosti može očekivati od proučavanja Teslinih ideja?

V. ABRAMOVIĆ: Napuštanje nepotpunih koncepcija relativizma i kvantne mehanike i vraćanje ontološkoj prirodnoj matematici koja uistinu kreira naš svijet, čemu će prethoditi pojava nove, transcendentalne znanstvene duhovnosti.

SVJETLOST: Zahvaljujem Vam na ovom iscrpnom razgovoru i spoznajama o Tesli koje ste podijelili s čitateljima Svjetlosti.

(Izvorno objavljeno u magazinu Svjetlost 127) http://www.nexus-svjetlost.com

Advertisements

About LillyT

:))) Rođena između hipi pokreta i panka; odrasla u socijalizmu zastićena od vremena i prostora. Bila i ostala buntovnik i isterivač "djavola" ničim izazvana. Jos se nije umorila od svog životnog puta hodanja po žici, što joj je bilo i ostalo pretežno zanimanje u večnom opiranju pokusajima drustva da je oblikuje

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s